Τεκμαρτό Ενοίκιο Ιδιόχρησης Επαγγελματικής Στέγης

Πώς υπολογίζεται το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης επαγγελματικής στέγης με αντικειμενική αξία 950 ευρώ για το έτος 2015; Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές ζώνης; Είναι απαραίτητο να καταχωρισθεί το ποσό της ιδιόχρησης στο βιβλίο εσόδων – εξόδων ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με το με Αριθ. Πρωτ.: 1068031 2016 ΕΞ 2016/26.4.2016 έγγραφο του Υπ. Οικ. διευκρινίστηκε ότι για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015 λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες, όπως ισχύουν, κατά το χρόνο λήξης του φορολογικού έτους των φυσικών προσώπων. Δηλαδή οι νέες τιμές, οι οποίες ίσχυαν κατά την 31/12/2015[1]. Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ΚΦΕ προβλέπεται ότι το ετήσιο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Σημειώνεται ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν ταυτίζεται με την τιμή ζώνης, η οποία είναι τα 950 ευρώ που αναφέρετε, αλλά θα πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982.

Όσον αφορά τον τρόπο καταχώρισης σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία ισχύουν τα εξής:

Το εισόδημα από την ιδιόχρηση, δεν αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Κατά συνέπεια δεν θα γίνει εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης αλλά το σχετικό έσοδο θα υπολογιστεί και θα αναγραφεί απ’ ευθείας στο έντυπο Ε2 και από εκεί με μεταφορά στο Ε1 του φορολογουμένου. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα έκπτωσης από το εισόδημα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ποσού τεκμαρτού εξόδου ιδιόχρησης το οποίο επίσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό (της δαπάνης) για να αναγνωριστεί για έκπτωση θα πρέπει να αναγραφεί στα βιβλία του φορολογούμενου, ως έξοδο (στη φορολογική βάση λογαριασμού τεκμαρτού εξόδου ιδιόχρησης). Επιπλέον θα πρέπει να αναγραφεί και στο σχετικό πεδίο του πίνακα στ του εντύπου Ε3 (κωδικοί 531,532 ή 533 κατά περίπτωση).

[1] Δείτε την Πολ. 1009/20-1-2016 «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού κ.λπ.», ισχύς από 21/5/2015. Η τιμή ζώνης των 950 ευρώ έχει μειωθεί σε 900 ευρώ.