Διοργάνωση εκδήλωσης σε τρίτο χώρο

Εταιρεία μουσικής παραγωγής διοργανώνει εκδήλωση σε τρίτο χώρο. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας όσον αφορά την ασφαλιστικό και φορολογικό κομμάτι; Το συμφωνητικό θα πρέπει να υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ. μαζί με τις τριμηνίες; Σε τυχόν έλεγχο του ΙΚΑ, στο μαγαζί όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση, τι στοιχεία πρέπει να έχουμε; Σημειωτέων οι dj's είναι ασφαλισμένοι στην εταιρεία και το υπόλοιπο προσωπικό (σερβιτόροι κ.λπ.) ανήκουν στο μαγαζί που γίνεται η εκδήλωση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με την κατάργηση του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992) και την θέση σε ισχύ του ΚΦΑΣ, Ν 4093/2012 (από 1/1/2013, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόστηκαν μέχρι την 31/12/2014 και ήδη από 1/1/2015 εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, άρθρα 3 έως 15 σε ότι αφορά βιβλία και στοιχεία), παύουν να ισχύουν και τα διοικητικά έγγραφα και οι Εγκύκλιοι διαταγές που αφορούσαν τους παραπάνω Κώδικες. Συνεπώς, οι ΥΑ Πολ. 1087/2003 και 1097/2003 με τις οποίες διευκρινίζονταν θέματα λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των διαφόρων εκδηλώσεων σε αυτά, αναφορικώς με την κατάρτιση και υποβολή συμφωνητικού στην Δ.Ο.Υ. ή με την έκδοση εισιτηρίων, δεν ισχύουν πλέον. Ομοίως, μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013), παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν 2238/1994, άρα και η παρ. 4 του άρθρου 82 που προέβλεπε σχετικές με το ερώτημά σας υποχρεώσεις.

Αυτό που εξακολουθεί να ισχύει γενικώς, είναι η Κατάσταση Συμφωνητικών (Ν 1882/1990, άρθρο 8, παρ. 16) της ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000, στην οποία περιέχονται πληροφορίες της συμφωνίας των δύο συμβαλλομένων και η οποία Κατάσταση, υποβάλλεται (ηλεκτρονικά πλέον στο πληροφοριακό σύστημα taxis)  από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου - Απριλίου - Ιουλίου - Οκτωβρίου κάθε έτους. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Σημειώνεται ότι δεν υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. το σώμα του συμφωνητικού.

Περαιτέρω, από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία μουσικής παραγωγής, έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας για την νόμιμη απασχόλησή τους. Θεωρείται επίσης αυτονόητο ότι στις συμβάσεις ουσιωδών όρων του ΠΔ 156/1994 που έχουν καταρτιστεί και υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας, με κάθε έναν από τους εργαζόμενους, αναφέρεται και η περίπτωση της απασχόλησής τους εκτός της έδρας  ή των λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, σε διαφορετικές δηλαδή διευθύνσεις τρίτων, κατά περίπτωση, όπου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Συνεπώς, μπορεί να αποδειχθεί στην περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από τα αρμόδια όργανα ΣΕΠΕ, με κάθε πρόσφορο τρόπο, η νόμιμη παρουσία τους και απασχόλησή τους σε διεύθυνση τρίτου (πχ επίδειξη αντίγραφου του Πίνακα προσωπικού, ή αντιγράφων της ΑΠΔ, ή ακόμη και αντιγράφων των συμβάσεων ουσιωδών όρων, σε συνδυασμό με το ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και του συγκεκριμένου καταστήματος όπου εξελίσσεται η εκδήλωση, ανεξαρτήτως αν δεν έχει ακόμη αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ΠΣ taxis).

Η ασφάλιση του προσωπικού που εργάζεται στο συγκεκριμένο κατάστημα, δεν αφορά την Εταιρεία, ούτε είναι δική της ευθύνη να αποδείξει την νόμιμη απασχόλησή του.