Αναγραφή αριθμού Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στις δηλώσεις μισθωτηρίων

Από 01/01/2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τμ, όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται. Πρέπει να υποβληθούν καινούργιες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για υφιστάμενες μισθώσεις (αναγραφή Π.Ε.Α.) ή όταν θα υπάρξουν καινούργιοι μισθωτές;

ΑΠAΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν 4342/9-11-2015, επέρχεται τροποποίηση στην κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β΄1450), έτσι ώστε να υφίστανται πληροφορίες ως προς την ενεργειακή απόδοση κτιριακών εγκαταστάσεων με θερμική ισχύ άνω των πενήντα μεγαβάτ (50 MW). Υπό αυτή την έννοια, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ (σ.σ. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο αυτού. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».

Στη συνέχεια, εκδίδεται η με Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 18-11-2015, η οποία ερμηνεύοντας τις ως άνω διατάξεις, αναφέρεται στην υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου του ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)  στα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Επομένως, από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ήτοι από 09-11-2015 και εφεξής, οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, εφόσον έχουν την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. για το ακίνητο που εκμισθώνουν, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του εν λόγω πιστοποιητικού στο αντίστοιχο πεδίο της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας κατά την υποβολή αυτής.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση μεταβολής στις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Η υποχρέωση αυτή «μεταφέρεται» στις περιπτώσεις που το ακίνητο αναμισθώνεται ή μεταβιβάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.