Πωλήσεις σε εκδηλώσεις από κρεοπωλείο

Πελάτη μου κρεοπώλη (επαρχία) τον καλούν δήμοι της Αθήνας λίγες φορές τον χρόνο (περίπου κάτω από 30 και Κυριακές) σε υπαίθρια παζάρια. Για να είναι νόμιμος πρέπει να πάρει ταμειακή δεύτερη (έδρα κεντρικό) και να την χρησιμοποιεί εκεί, πρέπει να κάνει έναρξη σαν πλανόδιος, πρέπει να δεσμεύσει φορτηγό και να δηλώσει εκεί ταμειακή πρέπει να κάνει γνωστοποιήσεις στην ΔΟΥ, μπορεί να κόβει μόνο χειρόγραφες ΑΛΠ; Αυτές είναι κάποιες απαντήσεις που έχω πάρει.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 9, του ΚΦΑΣ, η Πολ. 1004/2013 αναφέρει ότι: «Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992, περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες» (σ.σ. πλέον από 1/1/2014 αθεώρητες λόγω της γενικής κατάργησης των θεωρημένων στοιχείων).

Επιπλέον, με νεότερη απόφαση (Πολ. 1288/2013), η Διοίκηση προβλέπει την εξαίρεση από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., για αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου (με εξαίρεση τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές).

Περαιτέρω αναφέρουμε στον ορισμό του υποκαταστήματος, όπως διατυπώνονταν στον ΚΒΣ (ΚΦΑΣ, παρ. 1, του άρθρου 9) δεν εμπίπτουν οι πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερών.

Συνεπώς, ο κρεοπώλης δεν χρειάζεται να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ της επιχείρησής του προκειμένου να δηλώσει τη διεύθυνση διεξαγωγής των εκάστοτε εκδηλώσεων στους δήμους της Αθήνας. Επίσης, για τις πραγματοποιηθείσες λιανικές πωλήσεις από τους χώρους αυτούς δεν υποχρεούται σε χρήση ταμειακής μηχανής, αλλά μπορεί να εκδίδει αθεώρητες, χειρόγραφες αποδείξεις.

Τέλος, σύμφωνα με την Πολ. 1023/2014, παρ. 8.3, περ. β (σχετικά με την κατάργηση του άρθρου 5, του ΚΦΑΣ), κατά τη διακίνηση αγαθών στις περιπτώσεις που η διανεμόμενη ή πωλούμενη ποσότητα καθορίζεται από τον παραλήπτη, εκδίδεται το ειδικό έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. Στο περιεχόμενο του κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενου συνοδευτικού έγγραφου, στη θέση των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». Κατά την παράδοση των αποθεμάτων, εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε άμεσα τα φορολογικά στοιχεία αξίας (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών), είτε έγγραφα μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων μπορεί να εκδίδεται είτε νέο έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό έγγραφο.

Επομένως, κατά τη μεταφορά των σχετικών αγαθών από τον κρεοπώλη από και προς τους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι απαραίτητο να εκδίδεται το ως άνω στοιχείο.