Επέκταση δραστηριότητας ΑΕ

Α.Ε σε ιδιόκτητο ακίνητο (χωράφι, πρώην ορυχείο) πραγματοποιεί εργασίες (περιφράξεις, εκσκαφές) για να το μετατρέψει σε πίστα για αγώνες με μηχανές. Στο καταστατικό της δεν υπάρχει τέτοιου είδους σκοπός. α)Πρέπει να κάνει τροποποίηση; Τι θα αναφέρει; β)Με ποιους κωδικούς θα κάνει προσθήκη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ; γ) Θα εκδίδει εισητήρια τα οποία θα είναι αθεώρητα; δ) Σε ποιούς κωδικούς του λογιστικού σχεδίου θα μπαίνουν τα έσοδα; ε) Θα κάνει αποσβέσεις στο ακίνητο το οποίο διαμόρφωσε σε πίστα; Γενικά όποια πληροφορία έχετε να μου δώσετε για τα παραπάνω απο φορολογικής και λογιστικής άποψης θα είναι πολύ χρήσιμη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μία περίπτωση είναι η ΑΕ να αποφασίσει να εκμισθώσει οικόπεδο ιδιοκτησίας της σε τρίτο πρόσωπο το οποίο εν συνεχεία θα προβεί στην εκμετάλλευση αυτού, με την διοργάνωση αγώνων με μηχανές.

Διαφορετικά, αν η εν λόγω εταιρεία προτίθεται να εκμεταλλευτεί η ίδια το ακίνητο, θα πρέπει η συγκεκριμένη εκμετάλλευση να καλύπτεται από τον σκοπό που αναφέρεται στο καταστατικό της. Αν δεν γίνεται αναφορά στο καταστατικό είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση προκειμένου να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο που αναφέρεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας. Μετά την τροποποίηση του καταστατικόυ και την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας (ανακοίνωση του ΓΕΜΗ) η εταιρεία να προβεί στη δήλωση της νέας αυτής δευτερεύουσας δραστηριότητας, με την συμπλήρωση του εντύπου Μ3 και την κατάθεσή του στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Ειδικότερα, θεωρούμε σκόπιμο να επιστήσουμε την προσοχή σας στις: παρ. 3, του άρθρου 29, παρ. 2, του άρθρου 31, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΚΝ 2190/1920, σχετικά με την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και του τρόπου λήψης της απόφασης για αλλαγή του σκοπού της εταιρείας.

Εφόσον, λοιπόν, επιλεγεί η εμπορική εκμετάλλευση του οικοπέδου από την ίδια την εταιρεία, θα πρέπει να εκδίδονται εισητήρια προς το κοινό (ιδιώτες) για την παρακολούθηση των αγώνων. Σημειώνεται ότι τα εισητήρια για την παρακολούθηση ή τη συμμετοχή προσώπων σε εκδηλώσεις, αγώνες, θεάματα κ.λπ., εκδίδονται πλέον αθεώρητα σύμφωνα με την Πολ. 1023/2014 (περ. Θ, παρ. 6). Παραθέτουμε την σχετική διάταξη:

Θ. Από 1.1.2014, όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία, πλην αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν, που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., όπως π.χ. οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, οι αποδείξεις μεταφοράς των εκμεταλλευτών πλοίων του ΠΔ. 120/1997, στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς κ.λπ.

Εξ άλλου, από 1/1/2015, οι διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΑΣ (Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών), παύουν να ισχύουν (άρθρο 56, παρ. 6, του Ν. 4223/2013).

Περαιτέρω, τα έσοδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα καταχωρισθούν στον λογ. 73 – Πωλήσεις υπηρεσιών του ΕΓΛΣ. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας η εταιρεία έχει το δικαίωμα έκπτωσης των αποσβέσεων τυχόν πάγιων περουσιακών στοιχείων που θα αποκτηθούν για την εξυπηρέτηση της νέας δραστηριότητας.

Αντίθετα, αν η εταιρεία επιλέξει την εκμίσθωση του οικοπέδου σε τρίτο, δε χρειάζεται να προβεί στις παραπάνω ενέργειες. Το έσοδο που θα αποκτά από την μίσθωση, θα καταχωρίζεται στον λογ. 75.04 – Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων και θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις ως εισόδημα από ακίνητα. Επισημαίνεται δε, ότι η εκμίσθωση οικοπέδου θεωρείται για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ως πράξη απαλλασσόμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (άρθρο 22, του Ν 2859/2000).