Τρόπος εξόφλησης συμβολαιογράφων

Από 1/1/2014 βάσει νόμου πρέπει όσοι είναι υπόχρεοι στον ΚΦΑΣ και εκδίδουν στοιχεία πρέπει να εξοφλούνται μέσω τραπεζών (επιχείρηση >500ευρω και ιδιώτες >1500). Οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει για το σύνολο του συμβολαίου που συντάσσουν >500 ευρώ να κατατίθεται το τίμημα αποκλειστικά μέσω τραπέζης ή θα πρέπει μόνο για την αμοιβή; Ανάλογα την περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσον αφορά τον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών σε σχέση με τον ΚΦΑΣ και τον τρόπο διασφάλισής τους που καθιερώθηκε με το Ν.3842/2010, δεν υπάρχει αλλαγή συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Δηλαδή πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο πληρωμής (κατάθεση, επιταγή κλπ.) τα παραστατικά των  συναλλαγών άνω των 3.000 ευρώ, που πραγματοποιούνται με άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών και τα παραστατικά των συναλλαγών άνω των 1.500 ευρώ, που πραγματοποιούνται με ιδιώτες.

Το νέο στοιχείο προέρχεται από τον ΚΦΕ (Ν.4172/2013, ισχύς από 1/1/2014) ο οποίος προβλέπει ότι δεν θα αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δαπάνες άνω των 500 ευρώ εάν δεν έχουν εξοφληθεί με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Εν προκειμένω συναλλαγή για τον συμβολαιογράφο είναι η αμοιβή του, η οποία προκύπτει είτε απ’ ευθείας από το συμβόλαιο, είτε από την έκδοση παραστατικού (ΤΠΥ ή ΑΛΣ) και όχι η αξία του συμβολαίου.

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων προκύπτουν κατά περίπτωση τα εξής:

1. Πελάτης ιδιώτης.

Αμοιβή κάτω των 1.500 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Αμοιβή άνω των 1.500 ευρώ πρέπει να εξοφληθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής.

2. Πελάτης υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών (πρώην «επιτηδευματίας»).

Αμοιβή άνω των 3.000 ευρώ υποχρεούται ο συμβολαιογράφος να την εισπράξει με τραπεζικό μέσο.

Αμοιβή άνω των 500 ευρώ και κάτω των 3.000 ευρώ: Υποχρεούται ο πελάτης να την εξοφλήσει με τραπεζικό μέσο, εάν επιθυμεί να εκπέσει τη σχετική δαπάνη. Ο συμβολαιογράφος δεν έχει σχετική υποχρέωση, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί αυτό τον τρόπο εξόφλησης, αφού αποτελεί υποχρέωση του πελάτη του, βάσει του νόμου.

Αμοιβή κάτω των 500 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Όσον αφορά την συναλλαγή μεταξύ των συμβαλλόμενων (δηλαδή την αξία του συμβολαίου), ο συμβολαιογράφος δεν έχει κατ’ αρχήν από τις φορολογικές διατάξεις υποχρέωση να επιβάλλει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο εξόφλησης.

Ωστόσο ενδέχεται βάσει των πραγματικών στοιχείων της συναλλαγής που θα υποπέσουν στην αντίληψή του να υποχρεούται να αναφέρει αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 29 του Ν. 3691/2008, στην Αρχή του άρθρου 7.

Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008 όπως ισχύει, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή την διενέργεια συναλλαγής με πελάτη τους, όπως, ενδεικτικά, παροχή υπηρεσιών, πώληση αγαθών ή διαμεσολάβηση, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος (μετατροπή, μεταβίβαση, κατοχή, χρησιμοποίηση κ.λπ.), το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 3691/2008 (π.χ. δωροδοκία, σωματεμπορία, εμπορία ναρκωτικών, φοροδιαφυγή που συνιστά φορολογικό αδίκημα, αδικήματα λαθρεμπορίας κ.λπ.), και όχι για αυτήν καθ’ αυτήν την εγκληματική πράξη. Επομένως, αντικείμενο αναφορών των υπόχρεων προσώπων στην Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008 θα πρέπει να αποτελεί η απλή ή γενική υπόνοια, ή η υποψία τέλεσης συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αξιόποινης πράξης (π.χ. φοροδιαφυγή, απάτη ή υπεξαίρεση ή κλοπή κ.λπ.), και όχι κατ’ ανάγκη η αποδεδειγμένη πραγματοποίηση αυτής. (Βλ. σχετικά ΠΟΛ. 1196/2012 και ΠΟΛ. 1185/2013).