ΕγκYEKAΠ Φ80000/οικ36192/2283/19.12.2013

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ΄ και θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 Ν. 4075/2012, όπως ισχύει.