ΠΟΛ 1222/26.9.2013

Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 25969/25.07.2013 (ΦΕΚ Β΄1813) και παροχή σχετικών οδηγιών.