ΠΟΛ 1079/15.4.2013

Συμπλήρωση της αριθ.1085746/857/Τ.&Ε.Φ./8-9-2009 (ΠΟΛ. 1117) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και στη συνέχεια απόδοση αυτών, κατά περίπτωση, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και εφεξής καθώς και επικαιροποίηση του εντύπου της δήλωσης απόδοσής τους.