Έξοδα για λογαριασμό τρίτου από γραφείο τελετών

Γραφείο τελετών πραγματοποιεί για λογ/σμό του πελάτη δαπάνες για τις οποίες δεν εκδίδεται αντίστοιχο παραστατικό του ΚΒΣ (αμοιβή ιερέων, ψαλτών, κλπ). Σε φορολογικό έλεγχο δύναται να χαρακτηρισθούν αμοιβή του γραφείου και να αναζητηθεί ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος? Για την πώληση φέρετρου θα πρέπει να εκδοθεί ΑΛΠ ή θα συμπεριληφθεί ως αμοιβή στη ΑΠΥ και θα υπαχθεί σε ΦΠΑ 13%; Απαιτείται η έκδοση Δ.Α. κατά την μεταφορά των στεφανιών και άλλων υλικών από την έδρα στην εκκλησία και μετά στον τελικό προορισμό?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσον αφορά το θέμα της έκδοσης ΔΑ για τις διακινήσεις που αναφέρετε, επισημαίνουμε ότι βάσει της Πολ. 54/1987, παρέχεται η απαλλαγή από την έκδοση του ως άνω παραστατικού από τα γραφεία τελετών για τα διακινούμενα είδη, μέσω των ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων (νεκροφόρες).

Περαιτέρω, ο χαρακτηρισμός μιας συναλλαγής ως παροχή υπηρεσίας ή/ και πώληση αγαθού εξαρτάται, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3 του ΚΒΣ, από την αναλογία του κόστους απόκτησης των υλικών που μεταβιβάζονται, σε σχέση με την συνολική αμοιβή που λαμβάνεται από την συγκεκριμένη συναλλαγή. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το κόστος (αγοράς) των υλικών δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, η συναλλαγή χαρακτηρίζεται αποκλειστικά ως παροχή υπηρεσίας . Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, αν το κόστος του φέρετρου δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής του γραφείου τελετών, εκδίδεται ΑΠΥ, καθότι δεν συντελείται πώληση. Σε αντίθετη περίπτωση, λαμβάνουν χώρα δύο πράξεις: μία παροχή υπηρεσίας και μία πώληση αγαθού. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να εμφανισθούν είτε διακεκριμένα στο ίδιο φορολογικό στοιχείο (ΑΠΥ), είτε να εκδοθεί για καθεμία ιδιαίτερο στοιχείο (μία ΑΠΥ και μία ΑΛΠ) προκειμένου να υπάρχει και η σχετική συνάφεια στην ενημέρωση των βιβλίων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.Β-9 του παραρτήματος ΙΙΙ του κωδ. ΦΠΑ, η παράδοση συναφών ειδών στο πλαίσιο  παροχής υπηρεσιών των γραφείων κηδειών, υπάγεται επίσης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, σήμερα 13%.

Τα έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω παραστατικά εκδίδονται στο όνομα του πελάτη και προκειμένου να μην ληφθούν υπόψη στην φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, θα πρέπει: α) να καταχωρίζονται σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου εσόδων – εξόδων, β) να αναγράφονται χωριστά στην ΑΠΥ και γ) τα πρωτότυπα παραστατικά να αποδίδονται στον πελάτη (παρ. 5, του άρθρου 19, του ΦΠΑ). Ωστόσο, για λόγους τεκμηρίωσης του ύψους των εν λόγω εξόδων είναι σκόπιμο να διατηρούνται από την επιχείρηση αντίγραφα των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων. Στην περίπτωση που για τις πραγματοποιηθείσες από τον επιτηδευματία δαπάνες, δεν υπάρχουν παραστατικά ή στοιχεία ο μόνος σύννομος τρόπος για την είσπραξη αυτών από τον πελάτη, είναι να περιληφθούν αυτές στην αμοιβή του επιτηδευματία. Οίκοθεν νοείται ότι εφόσον αποτελούν μέρος της αμοιβής, θα περιληφθούν και στην φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ.

30.7.2012