Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας συναλλαγής ως ενδοκοινοτικής

Προμηθευτής μου από χώρα της Ε.Ε. μου ζήτησε να του επιστρέψω το CMR σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο κουτάκι του παραλήπτη, τονίζοντας μου ότι από τον Ιούνιο του 2012 θα ισχύουν πιο πολύπλοκες οδηγίες για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Θα ήθελα να ξέρω αν είναι απαραίτητο να επιστρέφει το CMR από τον πελάτη υπογεγραμμένο για την παραλαβή, γιατί με ενδιαφέρει από την πλευρά του εξαγωγέα. Και επίσης θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ότι δεν πρέπει να κάνω δήλωση VIES για αγορά λογισμικού από χώρα της Ε.Ε από την στιγμή που ο προμηθευτής μου χρέωσε ΦΠΑ στο τιμολόγιο. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στις διεθνείς οδικές μεταφορές, το δελτίο αποστολής που συμπληρώνεται συνήθως από τον μεταφορέα είναι το έντυπο CMR (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Χερσαίες Μεταφορές). Το CMR περιέχει όλες τις σχετικές με το φορτίο πληροφορίες, μαζί με τα στοιχεία του οχήματος και του μεταφορέα.
 
Το έντυπο CMR συμπληρώνεται από τον μεταφορέα και δίδεται προς υπογραφή στον αποστολέα όταν παραληφθούν τα εμπορεύματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός που συμπληρώνει το έντυπο CMR είναι ο μεταφορέας στην πράξη όμως, είναι προτιμότερο το έγγραφο αυτό να το συμπληρώσει ο εξαγωγέας επειδή οι περισσότερες πληροφορίες που ζητούνται αφορούν εκείνον και διότι αυτός ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων του CMR (Πηγή: ΒΕΑ - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών).
 
Η συμπλήρωση, λοιπόν, του εντύπου CMR είναι υποχρεωτική βάσει των όρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, στις οδικές μεταφορές, από τους μεταφορείς εμπορευμάτων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η εθνική φορολογική νομοθεσία ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να καθιστά υποχρεωτική την χρήση του εντύπου αυτού για την αποτύπωση και τεκμηρίωση όλων των συναλλαγών. Στη χώρα μας, όπως είναι γνωστό, οι μεταφορές αγαθών στις εμπορικές συναλλαγές τεκμηριώνονται με την έκδοση του δελτίου αποστολής (άρθρο 11, του ΚΒΣ). Επομένως, η τήρηση υπογεγραμμένου αντιγράφου CMR από τον επιχειρηματία που αποστέλλει αγαθά σε χώρες της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτική στη χώρα μας. 
 
Η αγορά λογισμικού από υποκείμενο εγκατεστημένο σε χώρα της ΕΕ, θεωρείται ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσίας (περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 8 του ΦΠΑ). Στην ως άνω περίπτωση τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν θα υπολογισθεί ΦΠΑ στο τιμολόγιο του προμηθευτή του εξωτερικού. Αν εκ παραδρομής έχει υπολογισθεί ΦΠΑ στο τιμολόγιο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή προκειμένου να γίνει ακύρωση του τρέχοντος στοιχείου και έκδοση νέου, επί του οποίου θα αναγράφεται μόνο η καθαρή αξία της συναλλαγής. Εν συνεχεία, η συναλλαγή που αποτυπώνεται στο νέο τιμολόγιο θα ληφθεί υπόψη στη σύνταξη και υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών.
 
Επισημαίνουμε δε ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ο παρέχων την υπηρεσία να υπολογίζει ΦΠΑ στο τιμολόγιό του, σε περιπτώσεις που ο ίδιος ή ο λήπτης της υπηρεσίας δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES. Στις περιπτώσεις αυτές ο εκδότης του στοιχείου δεδομένου ότι δε διαθέτει ο ίδιος ή ο πελάτης του ΑΦΜ/ΦΠΑ, δεν μπορεί παρά να υπολογίσει τον αναλογούντα ΦΠΑ στο εκδιδόμενο τιμολόγιο. Είναι φανερό ότι την προκειμένη περίπτωση η συναλλαγή δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδοκοινοτική και συνεπώς, δε θα υποβληθεί δήλωση VIES από τους δύο συναλλασσόμενους.      
 
8.6.2012