Βρέθηκαν 33 αποτελέσματα για: ΑΝ 4308/2014

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία Βήμα Λογιστών. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
ΚλείσιμοΚατηγορίες
ΕΛΠ
Φορολογία Εισοδήματος
Λογιστική


Επιλογές
Αναζήτηση ΜΟΝΟ σε τίτλους

Ταξινόμηση ανά

Εύρος Ημερομηνίας

Από έως
Αναζήτηση
Χρήση λογιστικού σχεδίου
28-12-2015

... ο φόρος που θα προκύψει; Επίσης αν μία εταιρεία θέλει να εφαρμόσει τα ΕΛΠ από το 2016, τι αλλαγές πρέπει να κάνει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για να είναι συγκρίσιμες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο άρθρο 3, παρ. 8 και 9 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), αναφέρεται ότι το σχέδιο ...

Tags: ΕΛΠ
Τιμολόγιο Ή Τπυ
11-02-2016

... ότι το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ενδείξεις του άρθρου 9 του Ν 4308/2014. Οι διατάξεις που παλαιότερα υπήρχαν και καθόριζαν την περίπτωση της παροχής υπηρεσίας, εφόσον χρησιμοποιούνταν και υλικά (αν η αξία αυτών ήταν μέχρι το 1/3 της συνολικής αμοιβής ...

Tags: ΕΛΠ
Απογραφή ειδών πρατηρίου υγρών καυσίμων
17-03-2015

... αποθεμάτων (παρ. 4, του άρθρου 4 του Ν. 4308/2014), εφόσον έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία (πρατήριο) ... το είδος που αναφέρετε ανήκει στην κατηγορία των λιπαντικών δεν απογράφεται αν οι συνολικές πωλήσεις της προηγούμενης περιόδου από τα ως άνω ...

Tags: ΕΛΠ
Εκκαθάριση αγροτικών προϊόντων
16-01-2015

... ο έμπορος. Θα ήθελα να μου απαντήσετε αν είναι νόμιμη η εκκαθάριση ή αν έπρεπε να κοπεί Τιμολόγιο Πώλησης από τον αγρότη ... εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 12, του άρθρου 8, του Ν. 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, από 1/1/2015), σε συνδυασμό με το άρθρο ...

Tags: ΕΛΠ
Διακίνηση αγαθών με βάση τις νέες διατάξεις (ΕΛΠ)
01-04-2015

... , υπογραμμίζεται ότι το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται, ανεξαρτήτως αν η διακίνηση διενεργείται με μεταφορικά μέσα του πωλητή ... . Αυτό συνάγεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 5 και 14 του Ν. 4308/2014 (βλέπε και Πολ. 1003/14, παρ. 5.8.6 και 14.2 ...

Tags: ΕΛΠ
Επιχορήγηση ΟΑΕΔ σε επιχείρηση με διπλογραφικό σύστημα
27-03-2019

... των 1.800€, το ποσό πρέπει να φανεί στην περιοδική ΦΠΑ; γ) Εξηγήστε αν και πώς θα δηλωθούν τα ποσά που θα εισπραχθούν στο ΚΕΠΥΟ για το 2019 και ... με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014), από 1.1.2015, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών ...

Tags: ΕΛΠ
Ενοικίαση Επαγγελματικού Εξοπλισμού Σε Αγρότη
13-06-2016

... ενοικιαστήριο; Απαιτείται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τον 1ο στον 2ο; Αν ναι, τί γίνεται στην περίπτωση που ο έχων το τρακτέρ ... σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ (άρθρο 8, Ν 4308/2014), απαιτείται η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσίας από τον εκμισθωτή βάσει ...

Tags: ΕΛΠ
Εισόδημα από συγγραφική εργασία
23-01-2015

... στους μαθητές της αλλά και σε άλλους μαθητές Λυκείου. Ερωτάται, αν συγγραφείς είναι: α) οι εταίροι της εταιρείας, β) ο ένας ... είναι το αναφερόμενο στην παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014, δηλαδή τιμολόγιο με την ονομασία «απόδειξη δαπάνης» ή «τίτλος κτήσης ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος, ΕΛΠ
Έκδοση τιμολογίου για δωρεάν διάθεση
07-12-2015

... ; Μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο στο όνομα της εταιρείας; Θα υπάρχει ΦΠΑ αυτοπαραδοσης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 – ΕΛΠ αν και δεν ορίζεται ρητά η έκδοση του στοιχείου αυτοπαράδοσης για τις παραδόσεις αγαθών της επιχείρησης χωρίς αντάλλαγμα και ...

Tags: ΕΛΠ
Φορολογική vs λογιστική βάση εφάπαξ αποσβέσεων
17-06-2016

... δύο καταχωρίσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή η διοίκηση απαντώντας σε σχετικό ερώτημα διευκρινίζει ότι:  «αν από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) δεν παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης της αξίας κτήσης των περιουσιακών στοιχείων ...

Tags: ΕΛΠ
Σταδιακή επικράτηση του νέου Σχεδίου Λογαριασμών
17-02-2015

... 31/12/14 μπορεί να συνεχίσει να το εφαρμόζει αναλλοίωτο το 2015; Αν ναι, ποιος νόμος – (ή ΠΟΛ) δίνει αντιστοίχιση των κονδυλίων Ισολογισμού ... τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν. 4308 /2014, το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ΄, σε κάθε ...

Tags: ΕΛΠ
Διαγραφή υπολοίπων πελατών προμηθευτών λογιστικά και φορολογικά
21-11-2016

... απεικόνιση να διαγράψουμε τα ποσά αυτά και αν ναι με χρήση ποιων λογαριασμών καθώς προβλέψεις δεν είναι δυνατό να γίνουν εφόσον δεν θα γίνει καμία ενέργεια για την είσπραξή τους. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα με το Ν. 4308/2014; Φορολογικά τα έσοδα που τυχόν θα ...

Tags: ΕΛΠ
Τήρηση βιβλίων αρχείων με την βοήθεια εφαρμογών του Microsoft office
20-03-2019

... απλό πρόγραμμα βιβλίου εσόδων εξόδων με αθροίσεις και λοιπές αριθμητικές πράξεις;) Αν ναι ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς την μορφή, χρόνο ... Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), τα λογιστικά αρχεία μίας οντότητας τηρούνται με ...

Tags: ΕΛΠ
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
25-09-2017

... διαδικασία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν 4308/2014. Συνεπώς, με τα νέα δεδομένα, για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ... από την ΓΣ των μετόχων ή των εταίρων. Επομένως, αν έχουν καταβληθεί ή λογιστικοποιηθεί ποσά που αφορούν φόρους και προσαυξήσεις ...

Tags: ΕΛΠ
Φθορά αποθεμάτων
19-02-2015

... ). Μπορεί η επιχείρηση να εγγράψει ζημίες το 2014 με τη φθορά αυτή; Αν ναι πως μπορεί να γίνει λογιστικά; Αναγνωρίζονται φορολογικά ... τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 20, του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ ...

Tags: Λογιστική, ΕΛΠ
Λογιστική αντιμετώπιση φόρων - τελών και λοιπών εξόδων, στο απλογραφικό βιβλίο, κατά την αγορά φορτηγού αυτοκινήτου
05-04-2018

... εξόδων για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος; Το έντυπο αυτοπαράδοσης μπαίνει στα βιβλία, αν ναι ως έξοδο ή ως έσοδο; Το ΦΠΑ αυτού μπαίνει στο Φ2;   ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) και την παράγραφο 18.1.2 της Λογιστικής Οδηγίας ΕΛΤΕ ...

Tags: ΕΛΠ
Συγχώνευση ονοματολογίας λογαριασμών ΕΛΠ
01-09-2016

... ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ». Αν ναι, επιτρέπεται να γίνουν συντομεύσεις στον άνω τίτλο ως εξής; «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, & ΓΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)». ΣΗΜ. Οι αρχικοί, θα γίνουν τίτλοι Δευτεροβαθμίων   ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η παρ. 8, του άρθρου 3 των ΕΛΠ (Ν 4308/2014) προβλέπει ...

Tags: ΕΛΠ
Αρχή δεδουλευμένου αναγνώριση εξόδων
05-04-2016

... και αν έχουν καταβληθεί εντός του 2016. Η σχετική καταχώριση στο απλογραφικό βιβλίο θα γίνει με ημερομηνία 31/12 προκειμένου το σχετικό έξοδο να ληφθεί υπόψη το έτος 2015, σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου (βλ. περ. ε, παρ. 1, άρθρο 17, του Ν 4308/2014 και ...

Tags: ΕΛΠ
Λήψη Υπηρεσίας Από Ιδιώτη
20-07-2016

... είναι η προμήθεια που παίρνουμε από τα εστιατόρια. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε στα πλαίσια της προβολής της επιχείρησης, να κάνουμε μικρές καταθέσεις ... . 10, του άρθρου 8, των ΕΛΠ (Ν. 4308/2014): οι οντότητες (..) όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη ...

Tags: ΕΛΠ
Έκδοση τιμολογίων με μεταγενέστερη ημερομηνία
16-01-2017

... σε ιδιαίτερη σειρά για να μην συγχέεται η αρίθμηση, αν χρειαστεί να εκδοθεί τιμολόγιο με σημερινή ημερομηνία).   ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ (Ν 4308/2014) δεν απαιτείται η χρήση φορολογικού μηχανισμού για την ...

Tags: ΕΛΠ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.