Αποτελέσματα ανά κατηγορία

Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα για: ΑΝ 4250/2014

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία Επιχείρηση. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
Εξειδικεύστε την αναζήτηση σας


- ΕγκΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014 [Προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ για το 2015]
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Φεβρουάριος 2015

... Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.του Ν 4250/2014: «1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, ... υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή ...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Εγκύκλιοι ΥΠΑΑΝ & ΙΚΑ
Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014

... στο γενικό εμπορικό μητρώο) καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με ... εταιρειών στην Ελλάδα) πραγματοποιείται ατελώς.Ν 4250/2014 άρθρο 2 παρ. 5 ΕγκΥπΑΑΝ Κ2-2859/5.6.2014[βλ. παρόν τεύχος, σελ. 825] ...

Tags: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΓνωμΝΣΚ 164/2015 Τμ. ΣΤ΄ [Προσκόμιση πρωτότυπων Δελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (Δ.Α.Τ.Ε.), με σχόλιο Έ. Γαληνού]
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιανουάριος 2016

... ΔΑΤΕ αυτής. Σχόλιο Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν 4250/2014 ως προς τις σχέσεις ασφαλισμένων και ΙΚΑ - Μη ... ασφαλιστικά βιβλιάρια και τα ΔΑΤΕ προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΑΝ 1846/1951 και τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ, ότι το Ίδρυμα εκδίδει ...

Tags: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
- Α. Μυστιλόγλου Μυστιλιάδης, Μη υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων κεφαλαιουχικών εταιρειών σε εταιρική ιστοσελίδα και συνέπειες ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας και τρίτων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούνιος 2016

... στο Γ.Ε.ΜΗ. Στη συνέχεια, με το άρθρο 2 του Ν 4250/2014 3 περί κατάργησης της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ και Γ.Ε.ΜΗ, όπου ... (https://www.businessregistry.gr/publicity/index) . Έτσι, ακόμα και αν η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. δεν μπορούσε να ανταποκριθεί άμεσα στη ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Νομοθετικό Δελτίο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Φεβρουάριος 2015

... 2014) Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του ΑΝ ... (ΕγκΙΚΑ 67/Γ99/59/19.12.2014) Εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου. Διαδοχική ...

Tags: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- Πολ. 1041/5.4.2016 Κωδικοί προς συμπλήρωση και δικαιολογητικά με τα Έντυπα Ε1 και Ε2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Μάιος 2016

... (3.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. 2. Είναι ... τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν 4250/2014. 1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης ...

Tags: Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
Β. Σύσταση ΑΕ, με εισφορά περιουσιακών στοιχείων από ατομικές επιχειρήσεις και ΟΕ, με το ΝΔ 1297/1972
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Δεκέμβριος 2015

... αυτού». Ωστόσο με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν 4250/2014 ορίζεται ότι: «Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες, ... υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή ...

Tags: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
- Ν. Σγουρινάκης, Ο φορολογικός χειρισμός των ανείσπρακτων μισθωμάτων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016

... κανόνας αυτός ίσχυε ανέκαθεν. Ωστόσο, δεν θα ήταν «κανόνας», αν δεν είχε τις...εξαιρέσεις του. Στην περίπτωση αυτή, ορθώς κατά ... φωτοαντίγραφα (δηλαδή φωτοτυπίες, βλέπε: άρθρο 1 του Ν 4250/2014), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που ενδεχομένως έχουν εκδοθεί, ...

Tags: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
- Κ. Ζούβια, Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014

... κατʼ ουσία σʼ ένα οιονεί αμάχητο τεκμήριο, το οποίο αν δεν απέκλειε πλήρως, σίγουρα περιόριζε υπερμέτρως τα όρια του δικαστικού ... Ι.Α. έχει ήδη υποστεί προσθήκες με τους νόμους 4250 και 4254, ενώ στις 17 Ιουλίου 2014, παρά το ότι με βάση τον αρχικό σχεδιασμό θα ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Β. Μιχελινάκης, Φορολογικά κ.ά. επίκαιρα θέματα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούλιος 2014

... όρισαν από τις 20.7.2014 έως 31.12.2014, η δημοσίευση να πραγματοποιείται ατελώς (παρ.1-5, άρθρου 2 Ν 4250/26.3.2014). Το πονηρό έχει να ... η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η ...

Tags: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.