Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων

Α. Φορολογική νομοθεσία

Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

ΑΑΔΕ Πολ. 1189/28.11.2017

Με την εν λόγω εγκύκλιο επιβάλλονται τέλη χαρτόσημου με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου) σε δανειακές συμβάσεις μεταξύ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, πλην του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1α του Κώδικα Νόμων Τελών Χαρτοσήμου (Κ.Ν.Τ.Χ.), ορίζεται ότι κάθε σύμβαση, οποιουδήποτε αντικειμένου, συναπτόμενη μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, η οποία αφορά αποκλειστικά την από αυτούς ασκούμενη εμπορία καθώς και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανώνυμης εταιρείας, υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κ .Ν.Τ.Χ., με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου).

Με τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», εισήχθη νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), η οποία είναι εκ του νόμου εμπορική και έχει νομική προσωπικότητα. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 116 παρ. 11 του ως άνω νόμου Ν 4072/2012 «Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις» προβλέπεται πως οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) έχουν εφαρμογή και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.).

Οι διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ. προβλέπουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή για τις ανώνυμες εταιρείες και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ήτοι 2,4%, οπότε οι εν λόγω διατάξεις αφορούν και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.).

Προσδιορισμός βάσης επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες

ΑΑΔΕ Πολ. 1185/22.11.2017

Με την ανωτέρω εγκύκλιο επιβάλλεται πλέον Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στη συνολική αξία των δικαιωμάτων που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους αντισυμβαλλομένους τους, ανεξαρτήτως αν μέρος αυτών των δικαιωμάτων αποδίδεται στο Δημόσιο εκ των υστέρων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000 ), όπως ισχύει, στη φορολογητέα αξία της αντιπαροχής που λαμβάνουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για την από μέρους τους παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνεται το σύνολο των δικαιωμάτων τα οποία εισπράττουν ως αναλογικά, πάγια και γραφικά.

Επιπρόσθετα όμως, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1.β του άρθρου 12 του Ν 4474/2017 και ισχύει, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για την Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν, ενώ η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και δεδομένου ότι αυτές είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ως συνιστώσες τυποποίηση των συνταγματικών αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, η αναδρομική επιβολή ΦΠΑ επί του συνόλου των δικαιωμάτων άμισθου υποθηκοφύλακα, αναλογικών, παγίων και γραφικών, συνεπάγεται χειροτέρευση της θέσης των άμισθων υποθηκοφυλάκων ως κατά νόμο υπόχρεων στις περιπτώσεις που δεν έχουν υπολογίσει ΦΠΑ επί των δικαιωμάτων αυτών και άρα δεν έχουν επιρρίψει τον φόρο αυτό σε βάρος των αντισυμβαλλομένων τους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να κληθούν σήμερα να πληρώσουν αναδρομικά τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Συνεπώς, τα ανωτέρω ως προς τη βάση επιβολής του ΦΠΑ στις υπηρεσίες των άμισθων υποθηκοφυλάκων δεν ισχύουν από το χρόνο κατάργησης της απαλλαγής των υπηρεσιών αυτών, αλλά από την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου.

Με τη συμπερίληψη στη φορολογητέα αξία της παροχής υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες του συνόλου των δικαιωμάτων που εισπράττουν, διευρύνεται η βάση επιβολής του ΦΠΑ σε σχέση με αυτήν που είχε καθορισθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1100/2010, κατόπιν της από 1/7/2010 κατάργησης της απαλλαγής των άμισθων υποθηκοφυλάκων, που προβλεπόταν στην περίπτωση εʼ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000), με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν 3842/2010.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΦΠΑ που έχει χρεωθεί επί φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί από άμισθους υποθηκοφύλακες οφείλεται στο Δημόσιο.

Β. Ασφαλιστική νομοθεσία

Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15.11.2017

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./668/ 1560611

Στο πλαίσιο στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κατά την 15/11/2017, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε την ανωτέρω απόφαση για την αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και ρύθμιση οφειλών των εν λόγω επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων.

Οι περιοχές που μνημονεύονται στην ανωτέρω απόφαση είναι στη Δημοτική Επιχείρηση Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δημοτική Επιχείρηση Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δημοτική Επιχείρηση Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Επιχείρηση Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ14/οικ.333/6.3.1998 κατʼ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν 2256/1994 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν 2556/1997 για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ότι αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:

1) Κεφαλαιοποίηση, των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα, ασφαλιστικών εισφορών (μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

2) Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).

3) Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τις οποίες οι ανωτέρω περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 15/11/2017, είναι οι εξής: 8093/15.11.2017 και 8120/15.11.2017, ΠΟΛ 1177/2017.

Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

ΕΦΚΑ εγκύκλιος 45/7.12.2017

Οι καθηγητές που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών και έως 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλουν από 1/1/2017 εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν 4387/2016 (Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών). Για την απασχόληση αυτή καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Κλάδου Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ, ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής (μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κ.λ.π.) και της διάρκειας απασχόλησης.

Για τους διδάσκοντες καθηγητές στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες αποτελούν το νόμιμο πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης, η συμπλήρωση του οποίου, σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. Σε περίπτωση που το εβδομαδιαίο ωράριο δεν είναι πλήρες (21 ώρες εβδομαδιαίως) τότε και οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται κατά αναλογία.

Υπολογισμός ωρομισθίου[1]

6/21/25 Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός* = Ωρομίσθιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γʼ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 27 του Ν 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν 4387/2016 και άλλες διατάξεις», η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 περ. α της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου 1 του Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και ισχύει από 1/1/2017. Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών το αντίστοιχο ποσό είναι 510,95 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση α και β του άρθρου 38 του Ν 4387/2016 , το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη, ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1/1/2017.

Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων με ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή, είναι συνάρτηση του ύψους του ημερομισθίου ή μηνιαίου μισθού που αντιστοιχεί σε πλήρη ημερησία ή μηνιαία απασχόληση, του κατά περίπτωση ισχύοντος συμβατικού ωραρίου και των ωρών ημερησίας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Σε συνδυασμό των διατάξεων του εδαφίου 2 της υποπαραγράφου ΙΑ13, της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 , όπως ισχύει, του άρθρου 80 του Ν 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση», όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 74 του Ν 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», η εργασία που παρέχεται πέραν των χρονικών ορίων εργασίας που καθορίζονται εκάστοτε από την νομοθεσία, νοείται ως υπερωριακή. Συνεπώς οι μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά, πέραν των 21 ωρών (με σχετική εμπρόθεσμη καταχώριση της υπερωριακής απασχόλησης στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών), δικαιούνται για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι την συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Στην περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παράδειγμα:

Καθηγητής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 55 ετών, με μηνιαίο μισθό, με ατομική σύμβαση απασχόλησης - εργασία 16 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες συμφωνημένες αποδοχές 650,00 ευρώ [(6/21)/25] χ 650,00 = 7,43 ευρώ, ωρομίσθιο απασχόλησης με συμφωνία μισθού 650,00 ευρώ

Οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται κατά αναλογία ως εξής: (25Χ16)/21 = 19 ημέρες ασφάλισης το μήνα

Επικουρική ασφάλιση των καταστηματαρχών κρεοπωλών και των λοιπών κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων του τ. Ε.Τ.Ε.Α.

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ. 1279/1595212/7.12.2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 76 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις Φορολογίας Εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», οι υπαγόμενοι στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι:

α) οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο τ. Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.),

β) όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία - απασχόληση τους αυτή ή την ιδιότητα τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Επιπλέον παρέχεται το δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στα ακόλουθα πρόσωπα:

α) ήδη προαιρετικά ασφαλισμένους των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο τ. Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.),

β) ελεύθερους επαγγελματίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 3655/2008 , καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω από 1/1/2017 οι αυτοαπασχολούμενοι, ήδη ασφαλισμένοι του τ. Ε.Τ.Ε.Α. καταστηματάρχες κρεοπώλες, πού μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Ε.Α., δύνανται προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Τα πρόσωπα που είχαν ξεκινήσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως καταστηματάρχες κρεοπώλες από 1/7/2017 και έπειτα, εξαιρούνταν από την υποχρεωτική ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Για όλες τις κατηγορίες των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του τ. Ε.Τ.Ε.Α. (Κρεοπώλες, Χημικοί, Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρολόγοι), από 1/1/2017 παύουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4225/2014 «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», σύμφωνα με τις οποίες αυτοί είχαν την υποχρέωση να δηλώνουν στην Α.Π.Δ. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλλαν στο φορέα αυτό για λογαριασμό τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου θα αναζητηθούν από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μέσω ειδοποιητηρίων με διαδικασία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σε συνεργασία με ανάδοχο.

[1]* Όπου «Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός» είναι αυτός του συγκρίσιμου εργαζομένου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης».