Καταληκτική ημερομηνία 16.2.2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16.2.2015

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Χρηματιστηριακές Συναλλαγές Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 2‰ (ή 0,2%) Ν 2579/1998 άρθρο 9 παρ. 2 Ν 2703/1999 άρθρο 27 παρ. 2 Ν 3296/2004 άρθρο 12 Ν 3808/2009 άρθρο 4 παρ. 4

Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 2‰ από την ΑΕ «ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του μηνός Ιανουαρίου 2014.

Από 1.1.2014 η φορολόγηση των κερδών από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ γίνεται επί της υπεραξίας από αποκτά ο πωλητής, με συντελεστή 15% (άρθρο 42 και 43 του Ν 4172/2013 ).

Χαρτόσημο Δανείων Υποβολή δήλωσης και απόδοση του χαρτοσήμου ΚΤΧ άρθρο 15 παρ. 5γ

Που προέρχεται από:

α) Δάνεια μεταξύ εμπόρων (2%) ή εμπορικών εταιρειών και τρίτων (3%).

β) Καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς εταιρείες, τα οποία καταχωρίστηκαν στα βιβλία των επιχειρήσεων κατά το μήνα Ιανουάριο του 2015 (1%).

Τα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται προσαυξημένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ.