- ΕγκΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014 [Προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ για το 2015]

Προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ για το έτος 2015

ΕγκΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014* «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015»

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015- 12/2015

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

02/02/2015

02/03/2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

01/02/2015

02/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

02/03/2015

31/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01/03/2015

31/03/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

01/04/2015

30/04/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

01/04/2015

30/04/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

04/05/2015

02/06/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

01/05/2015

02/06/2015

ΜΑΙΟΣ

02/06/2015

30/06/2015

ΜΑΙΟΣ

01/06/2015

30/06/2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

01/07/2015

31/07/2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

01/07/2015

31/07/2015

ΙΟΥΛΙΟΣ

03/08/2015

31/08/2015

ΙΟΥΛΙΟΣ

01/08/2015

31/08/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01/09/2015

30/09/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01/09/2015

30/09/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01/10/2015

02/11/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01/10/2015

02/11/2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

02/11/2015

30/11/2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

01/11/2015

30/11/2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01/12/2015

04/01/2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01/12/2015

04/01/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

04/01/2016

01/02/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

01/01/2016

01/02/2016

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.* ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 - 12/2015

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.*

( Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε. )

Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2015

01/03/2015

31/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2015

01/04/2015

30/04/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

2015

01/05/2015

02/06/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2015

01/06/2015

30/06/2015

ΜΑΙΟΣ

2015

01/07/2015

31/07/2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

2015

01/08/2015

31/08/2015

ΙΟΥΛΙΟΣ

2015

01/09/2015

30/09/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2015

01/10/2015

02/11/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/11/2015

30/11/2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2015

01/12/2015

04/01/2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/01/2016

01/02/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2015

01/02/2016

29/02/2016

* Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ υποβάλλουν τις αντίστοιχες ΑΠΔ (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (ΕγκIKA 19/2010).

1. Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2 Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.του Ν 4250/2014 : «1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περ. στ΄, ζ΄ και η της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γ ενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. «Η δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν 3419/2005 , οι οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο λαμβάνουν χώρα ατελώς.» Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 207 Ν 4281/2014 ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014. 2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ.. 3. Από την 1.1.2015 καταργούνται: α. το άρθρο 13 του Ν 3419/2005 και β. η περ. γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 3419/2005 . 4. Από την 1.1.2015 το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν 3469/ 2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα». 5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παρ. α΄ πραγματοποιείται ατελώς.»

* Η εγκύκλιος παρατίθεται αποσπασματικά.