ΜΠρΑθ 8304/2014 [Φιλανθρωπικά σωματεία]

Φιλανθρωπικά σωματεία

ΜΠρΑθ 8304/2014 (ασφαλιστικά μέτρα)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδ. α΄ και β΄ του άρθρου 101 ΑΚ «απόφαση της συνέλευσης είναι άκυρη αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον». Η διάταξη αυτή δεν ορίζει αν για την ακυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης απαιτείται και αιτιώδης συνάφεια της παράβασης του νόμου ή του καταστατικού με την απόφαση που έχει ληφθεί. Γίνεται όμως δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία ότι για τη θεμελίωση του ακυρώσιμου της απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου, δεν αρκεί οποιαδήποτε παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, αλλά εξετάζεται αν η παράβαση επηρέασε την απόφαση και μάλιστα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Και τούτο διότι οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού έχουν ταχθεί για να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου ώστε να υπάρχει ελεύθερη και γνήσια έκφραση της θέλησης των μελών του. Αν επομένως στην συγκεκριμένη περίπτωση αποδεικνύεται ότι ορισμένη παράβαση του νόμου ή του καταστατικού δεν άσκησε επιρροή στην απόφαση που ελήφθη ή δεν επηρέασε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τότε η εμμονή στην ακύρωση της απόφασης θα αποτελούσε υπέρμετρη τυπολατρεία και δεν θα εξυπηρετούσε πραγματικά τα αληθινά συμφέροντα τόσο των μελών όσο και του σωματείου. Πρέπει συνεπώς να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και της απόφασης που λήφθηκε από τη γενική συνέλευση για τη θεμελίωση της ακυρότητας, η οποία δεν επέρχεται εφόσον λείπει τέτοιος αιτιώδης. Περαιτέρω οι ακυρώσιμες κατά την έννοια του άρθρου 101 ΑΚ αποφάσεις μπορούν να οφείλονται σε ελαττώματα που αφορούν είτε το περιεχόμενο τους είτε τη διαδικασία λήψεως τους. Έτσι, γίνεται λόγος για ελαττώματα που αφορούν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης από το αρμόδιο όργανο, την πρόσκληση των μελών στη γενική συνέλευση, την συμμετοχή στην ψηφοφορία και τον τρόπο διεξαγωγής της κ.λπ. Ειδικότερα καθόσον αφορά την πρόσκληση των μελών στη γενική συνέλευση το αρμόδιο για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης όργανο πρέπει να προσκαλεί όλα τα μέλη σε χρόνο και με τρόπο τέτοιο που προβλέπει το καταστατικό. Η πρόσκληση αφορά όλα τα μέλη του σωματείου ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι δικαίωμα ψήφου κατά την ψηφοφορία που θα επακολουθήσει τη συζήτηση στη ΓΣ.