To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 180, Απρίλιος 2021
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, σ. 287
Επόμενο: Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
<b>Π. Γιώτης</b>, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Δ. Γαρνέλης, Εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

Δημήτρης Γαρνέλης

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Ένα νέο εταιρικό σχήμα, μια νέα μορφή εταιρείας ειδικού σκοπού, έρχεται στην καθημερινότητά μας το έτος 2021.

Ειδικότερα με το άρθρο 25 του Ν 4778/2021 , θεσπίζεται μια νέα δυνατότητα διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, από εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπονται ο σκοπός και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυτών των οντοτήτων, καθώς και λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας τους, όπως για παράδειγμα η νομική μορφή, ο ελάχιστος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, και το φορολογικό καθεστώς κάτω από το οποίο θα λειτουργούν.

Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή του παρόντος, η εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής και

β) να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως.

Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των μελών της οικογενείας, ως μέλη της οικογενείας νοούνται:

α) ο έτερος των συζύγων,

β) τα άγαμα τέκνα των συζύγων,

γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί αντιστοίχως στον κάθε αναφερόμενο.

δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τους έχοντες σύμφωνο συμβίωσης.

Καθεστώς Φορολόγησης

Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Το ποσοστό κέρδους ορίζεται σε επτά τοις εκατό (7%).

Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν 4308/2014 για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τον συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν 4172/2013 (ήτοι 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής). Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την καταβολή του φόρου των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας εφαρμόζονται τα άρθρα 68 και 71(διατάξεις περί προκαταβολής φόρου εισοδήματος 100%).

Τέλος, σε ότι αφορά την υπαγωγή των εταιρειών αυτών στις διατάξεις του Ν 2859/2000 (Κ.ΦΠΑ) αναπτύσσεται και προστίθεται νέο επεξηγηματικό εδάφιο (παρ. 1 του άρθρου 3) σύμφωνα με το οποίο στο φόρο υπόκειται:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,

β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος μέλος,

γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη,

δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.

Οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας του άρθρου 71Η του Ν 4172/2013 και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας και εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ.

Η παραπάνω ρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός διαφανούς και οριοθετημένου πλαισίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Οι προσδοκίες από την εφαρμογή αυτών των εταιρειών είναι αρκετά μεγάλες αφού θεραπεύεται κατά κάποιο τρόπο η απουσία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, η οποία οδηγούσε μέχρι σήμερα στην ικανοποίηση τέτοιου είδους αναγκών από εμπορικές εταιρείες, με έδρα συνήθως σε φορολογικούς παραδείσους, με αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων.

Επιπλέον, το αναφερόμενο πλαίσιο δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην προσέλκυση περισσότερων αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας, ενισχύοντας το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.