To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 160/2019, Ιούνιος 2019
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: OIKONOMIKH ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σ. 495
Προηγούμενο: Ν. Σγουρινάκης, Το πλαίσιο του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς
Επόμενο: Π. Ραπανάκης, Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού των αποδοχών και του επιδόματος αδείας στη μερική απασχόληση
<b>Ν. Σγουρινάκης</b>, Το πλαίσιο του νέου νόμου  για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς <b>Π. Ραπανάκης</b>, Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού  των αποδοχών και του επιδόματος αδείας στη μερική απασχόληση
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων

Α. Φορολογική Nομοθεσία

1. Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης

Κατά την καταβολή αμοιβών σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης, δεν προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης φόρου ούτε από την τρίτη χώρα με την οποία αυτοί συμβάλλονται, αλλά ούτε και από τον «εντεταλμένο φορέα» που προβαίνει σε πληρωμές προς αυτούς, καθόσον οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τη δημόσια διοίκηση τρίτης χώρας και όχι προς τον «εντεταλμένο φορέα». Ωστόσο, ο ημεδαπός «εντεταλμένος φορέας» υποχρεούται στην υποβολή του ετήσιου αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και αποστέλλει τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων, στην περίπτωση που αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, με τον κωδικό 6 του πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και με μηδενική παρακράτηση φόρου (άρθρο 1 Α.1009/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ). Τέλος, με τον ίδιο ως άνω κωδικό 6 αποστέλλεται και στην περίπτωση που ο φορέας έκανε παρακράτηση φόρου 20% στις αμοιβές αυτές, έτσι ώστε εισόδημα και παρακρατηθείς φόρος να αποτυπωθεί αντίστοιχα στους κωδ. 403-404 και 605-606 του ΠΙΝΑΚΑ 4Γ2 του εντύπου Ε1 για την ορθή εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος.[Ε.2060/16.4.2019]

2. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου

Με την εγκύκλιο ΔΕΑΦΒ 1069397 ΕΞ2016/26.4.2016 έγινε δεκτό ότι για τη διευκόλυνση πλήθους συναλλαγών των καταναλωτών και λαμβανομένου υπόψη ότι η εξόφληση των υπόψη δαπανών στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων δεν θέτει εν αμφιβόλω τη διενέργεια πραγματικής ως προς το ύψος συναλλαγής, αφού οι εν λόγω επιχειρήσεις εκδίδουν παραστατικά με βάση καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική και γενικούς όρους συναλλαγών στους οποίους προσχωρεί ο καταναλωτής, οι δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες από το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν 4172/2013 , μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν 4172/2013 . Πρόκειται για κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών, αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με την χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Κατόπιν των ανωτέρω, με την εγκύκλιο (Ε.2068/3.5.2019) γίνεται δεκτό ότι τα οριζόμενα στο ΔΕΑΦΒ 1069397 ΕΞ2016/26.4.2016 έγγραφό έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις δαπάνες προμήθειας φυσικού αερίου που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων παροχής φυσικού αερίου, καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη, δεδομένου ότι και στην περίπτωση αυτή η ως άνω εξόφληση δεν θέτει εν αμφιβόλω τη διενέργεια πραγματικής ως προς το ύψος συναλλαγής, καθόσον οι υπόψη επιχειρήσεις εκδίδουν παραστατικά με βάση καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική και γενικούς όρους συναλλαγών στους οποίους προσχωρεί ο καταναλωτής. [Ε.2068/3.5.2019]

3. Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατʼ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών

Βάσει της οικείας ερμηνείας του ΣτΕ (ΣτΕ 89/2019 ) θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα έναρξη εργασιών σε διαφορετική κατʼ αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα, μόνο εφόσον δηλώνεται επαγγελματική δραστηριότητα στεγαζόμενη υπό νέο τετραψήφιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση που κατά την εκ νέου έναρξη εργασιών (κύριας ή/και δευτερευουσών δραστηριοτήτων), έστω και ένας από τους κωδικούς που δηλώνονται από τον φορολογούμενο είναι ίδιος με κάποιον από αυτούς της προηγούμενης επαγγελματικής του δραστηριότητας (αυτής που διέκοψε), δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της διακοπής των εργασιών και ως εκ τούτου με την νέα του έναρξη δικαιούται απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος για τον χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η πενταετία άρχεται από την ημερομηνία έναρξης εργασιών του φορολογουμένου και όχι από την ημερομηνία των τυχόν μεταγενέστερων προσθηκών ή μεταβολών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, εάν γίνει εκ νέου έναρξη εργασιών στην ίδια (ή συναφή) δραστηριότητα με αυτή που είχε προστεθεί εκ των υστέρων, για τον προσδιορισμό του χρόνου που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης των εργασιών πριν τη διακοπή και όχι η ημερομηνία της εκ των υστέρων προσθήκης/μεταβολής της ίδιας (ή συναφούς) δραστηριότητας. Τέλος, ο έλεγχος για τη διαπίστωση εάν πρόκειται περί ίδιας ή διαφορετικής δραστηριότητας διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση συγκρίνοντας τα τέσσερα πρώτα ψηφία των σχετικών Κ.Α.Δ. της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Συνεπώς προκειμένου για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος σε όσες περιπτώσεις πληρούνται οι προϋποθέσεις και αφορούν σε φορολογικά έτη στα οποία δεν έχει παραγραφεί η αξίωση επιστροφής των ανωτέρω ποσών (χρήσεις 2013 και εντεύθεν), οι φορολογούμενοι υποβάλλουν έγγραφο σχετικό αίτημα στις Δ.Ο.Υ. ώστε να εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα), στην οποία δεν περιλαμβάνεται το τέλος επιτηδεύματος, κατʼ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν 4174/2013 (Κ.Φ.Δ), χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος που θα βεβαιωθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018. Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, θα δοθεί και η δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση (χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνουν σε κάποιο από τα πεδία αυτής), προκειμένου να εκδοθεί νέα πράξη προσδιορισμού του φόρου στην οποία δεν περιλαμβάνεται το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι προ του έτους 2008 η κωδικοποίηση των επαγγελμάτων στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ ήταν διαφορετική σε σχέση με την υφιστάμενη, οι φορολογούμενοι που είχαν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών βάσει της παλιάς κωδικοποίησης δεν εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, αλλά μόνο προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ., όπου απαιτείται να προσκομίζουν, μαζί με το έγγραφο αίτημά τους, και το αποδεικτικό της προηγούμενης έναρξης εργασιών που είχαν πραγματοποιήσει στην οποία περιγράφεται η τότε επαγγελματική τους δραστηριότητα, ώστε να κριθεί από τη Δ.Ο.Υ εάν πρόκειται για ίδιο ή συναφές ή, αντίθετα, διαφορετικό κατʼ αντικείμενο επάγγελμα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος σύμφωνα με την ανωτέρω ερμηνεία του ΣτΕ. [Ε.2065/23.4.2019]

4. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Πολ. 1175/2018 εγκυκλίου «Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003-2007»

Σύμφωνα με την 89/2019 απόφαση του ΣτΕ καθίσταται σαφές ότι τα ποσά των δόσεων της έκτακτης παροχής της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν 3620/2007 (έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς) δεν συνυπολογίζονται στην επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από το αν εισπράχθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2014 ή προγενέστερα. [ΕγκΑΑΔΕ Ο ΔΕΑΦ Α 1061576 ΕΞ2019/22.4.2019]

Β. Λογιστική νομοθεσία

1. Βραχυχρόνιες μισθώσεις και λογιστική τήρηση

Με αφορμή σχετικό ερώτημα αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό της είσπραξης του ενοικίου από ιδιώτες πελάτες και την δημιουργία ή μη καρτέλας (με χρεοπίστωση), παραθέτουμε απόσπασμα της απάντησης του ΣΛΟΤ: Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες, κατά την κρίση της, δικλείδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής». Ερμηνευτική σχετικά με την ανωτέρω παράγραφο είναι η παράγραφος 5.7.3 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ όπου αναφέρεται ότι «τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο». Στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014 αναφέρεται ότι: «Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα ... και τηρεί: α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο)». Δεδομένου ότι η επιχείρηση έχει στην κατοχή της αναλυτικά αρχεία με τα στοιχεία των πελατών, τις ημερομηνίες κράτησης, καταβολής σε όψεως, χρέωσης των προμηθειών κλπ. , που αντιστοιχούν σε κάθε εγγραφή εσόδου και προμήθειας, διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.
[ΓνωμΣΛΟΤ 642/23.4.2019]

2. Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής

Με αφορμή σχετικό ερώτημα αναφορικά με την προσαρμογή του ΚΦΕ (άρθρο 24) στα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ, παραθέτουμε απόσπασμα της απάντησης του ΣΛΟΤ: Ο Ν 4308/2014 ορίζει ότι χρηματοδοτική μίσθωση (finance lease) είναι: «Η μίσθωση η οποία μεταφέρει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί τελικά είτε να μεταβιβάζεται είτε όχι. Παραδείγματα καταστάσεων οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό θα μπορούσαν να συνεπάγονται την κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής, είναι τα εξής: α) Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο μισθωτή κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου.
β) Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη της μίσθωσης, να θεωρείται ευλόγως βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί. γ) Η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δε μεταβιβάζεται.
δ) Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων, στα οποία δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών στη διάρκεια της μίσθωσης, καλύπτει ουσιωδώς το σύνολο της εύλογης αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. ε) Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε μόνον ο μισθωτής να μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις.

Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό θα μπορούσαν επίσης να συνεπάγονται την κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής είναι οι εξής: α) Εάν ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη μίσθωση, οι ζημίες του εκμισθωτή που συνδέονται με την ακύρωση καλύπτονται από το μισθωτή. β) Κέρδη και ζημίες από τη διακύμανση της εύλογης αξίας του υπολείμματος ανήκουν στο μισθωτή (για παράδειγμα με τη μορφή έκπτωσης του μισθώματος που ισούται με το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος της πώλησης στη λήξη της μίσθωσης). γ) Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη μίσθωση με μίσθωμα σημαντικά χαμηλότερο από τα τρέχοντα μισθώματα της αγοράς». Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, από τα οποία δύναται να αναζητείται ερμηνευτική καθοδήγηση και συγκεκριμένα από το ισχύσαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, σχετικά με την κατάταξη των μισθώσεων, εστιάζουν στον βαθμό που οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ανήκουν στον εκμισθωτή ή στον μισθωτή. Στους κινδύνους περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι πιθανότητες ζημιών λόγω αδράνειας ή τεχνολογικής απαξίωσης, καθώς και οι μεταβολές στην απόδοση λόγω αλλαγής των οικονομικών συνθηκών. Οι ωφέλειες μπορεί να αφορούν την αναμενόμενη κερδοφόρο λειτουργία του περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής του, καθώς και το κέρδος από ανατίμηση ή εκποίηση της υπολειμματικής του αξίας. Τα δύο προαναφερθέντα Λογιστικά Πλαίσια δεν περιλαμβάνουν ποσοτικά κριτήρια για την κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής. Η επιλογή αυτή είναι συνειδητή και είναι συμβατή με την γενικότερη προσέγγιση βάσει αρχών που έχει υιοθετήσει ο Ν 4308/2014 . Ακολούθως, ο ως άνω νόμος συνεπής με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 ορίζει ότι: «Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά και παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων», αναφέρεται σε παραδείγματα καταστάσεων, οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό θα μπορούσαν να συνεπάγονται την κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής εφόσον τέτοια είναι η ουσία της συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, κατά την εξέταση των όρων μίας σύμβασης μίσθωσης, απαιτείται η άσκηση κρίσης τόσο από τις Διοικήσεις των εταιρειών όσο και από τους ελεγκτές, ώστε να προσδιοριστεί αν οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ανήκουν στον εκμισθωτή ή στον μισθωτή. Κατά τη γνώμη μας, η διαδικασία της κατάταξης δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια δοκιμασία υπέρβασης ή μη κάποιου ποσοτικού κριτηρίου ή κατάστασης, αλλά θα πρέπει να συνεξετάζονται όλες οι ενδείξεις με σκοπό να προσδιοριστεί αν οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ανήκουν στον εκμισθωτή ή στον μισθωτή.» [ΓνωμΣΛΟΤ 479/26.3.2019]

3. Προσδιορισμός διανεμητέων κερδών

Με αφορμή σχετικό ερώτημα αναφορικά με τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού εφόσον υπάρχουν ζημιές προηγούμενων χρήσεων, παραθέτουμε την απάντηση του ΣΛΟΤ: Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του Ν 4548/2018 για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, παρατηρείται ότι, επί της ουσίας, αναπαράγεται χωρίς μεταβολές το άρθρο 44 του ΚΝ 2190/1920 . Συγκεκριμένα: Το Δέκατο τμήμα του νέου Δίκαιου των ΑΕ (άρθρα 158 έως και 163, Ν 4548/2018 ), αναφέρεται στην διάθεση των κερδών. Η έννοια της διάθεσης των κερδών είναι ευρεία και καταλαμβάνει τόσο την διανομή (μερίσματα, τόκοι μετοχών, αμοιβές ΔΣ από κέρδη, κέρδη στους εργαζόμενους), όσο και την κράτηση για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων (υποχρεωτικών βάσει νόμου, προβλεπόμενων από το καταστατικό και προαιρετικών). Στο άρθρο 159 (Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών) αναφέρεται ότι το ποσό που διατίθεται: «δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό». Στο άρθρο 160 (Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών), αναφέρεται ότι: «Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης». Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 159 και 160 του Ν 4548/2018 , προκύπτει ότι κατά τον προσδιορισμό των διανεμητέων κερδών μιας χρήσεως, λαμβάνονται υπόψη (αφαιρούνται) και οι συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές προηγουμένων χρήσεων. Σημειώνεται ότι το κονδύλι των καθαρών κερδών της χρήσεως, έχει προκύψει μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών, δηλαδή μετά την φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων και τις διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης. Κατά την ίδια έννοια σχηματίζονται τόσο τα αποθεματικά της ΕΠΕ, όσο και της ΙΚΕ.
[ΓνωμΣΛΟΤ 652/16.4.2019]

Γ. Εταιρικοί μετασχηματισμοί

1. Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του Ν 4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο δεν είναι δυνατή η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. με τις ευεργετικές διατάξεις του ΝΔ 1297/1972, καθόσον κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 7 του νομοθετικού αυτού διατάγματος η εισφορά κλάδου είναι δυνατή μόνο σε ανώνυμη εταιρεία και όχι στις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΕΠΕ, ΙΚΕ) και ως εκ τούτου, οι διατάξεις της περ. αʼ της παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν 4072/2012 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην εξεταζόμενη περίπτωση. Εξάλλου, ούτε οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 116 του Ν 4072/2012 θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στην περίπτωση αυτή, καθόσον οι διατάξεις της παρ. 11 του ίδιου άρθρου και νόμου αποτελούν ειδικότερες διατάξεις εκείνων της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Ωστόσο με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ίδιου νόμου είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., Ε.Π.Ε. και κατά συνέπεια και σε Ι.Κ.Ε., με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού (ύψος κεφαλαίου, εμφάνιση υπεραξίας σε ειδικό λογαριασμό, κ.α.), η οποία συνίσταται στη διακοπή της λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης και τη συνέχεια της δραστηριότητας της από την κεφαλαιουχική εταιρεία (σχετ. ΔΕΑΦ Β 1084102 ΕΞ2016/1.6.2016)[Ε.2063/22.4.2019]

2. Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Ζʼ (άρθρα 68 έως 84) του Ν 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/1.4.2019) σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας καθώς και των άρθρων 55,66,85,96,99,103 και 106 του ίδιου νόμου

Μεταξύ άλλων με την κατωτέρω εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν και τα κάτωθι: α) Άρθρο 103 του Ν 4605/2019: με το άρθρο 103 του Ν 4605/2019 προστέθηκε στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 294 του Ν 4072/2012 (Αʼ 86/11.4.2012), μετά την παρ. 3 αυτού, νέα παράγραφος 4, με την οποία ορίζεται ότι ειδικά στις εταιρείες του άρθρου 270 του εν λόγω νόμου, δηλαδή σε αστικές εταιρείες με νομική προσωπικότητα, οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού της εταιρικής μερίδας τους, όταν η είσοδος τους στην εταιρεία και η γένεση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του Ν 4072/2012 (παρ. 2 του άρθρου 330) και δεν συμμετείχαν καθʼ οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση αυτής. Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις. β) Άρθρο 106 του Ν 4605/2019 : με το άρθρο 106 του Ν 4605/2019 τροποποιήθηκε η περίπτωση αʼ της παραγράφου 4 του άρθρου 111 του Ν 2725/1999 (Αʼ 121) περί εκκαθάρισης αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.). Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και εφεξής, σε περίπτωση υποβιβασμού Α.Α.Ε., θέσης αυτής σε καθεστώς εκκαθάρισης και σύστασης για το ίδιο άθλημα νέας Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, η νέα Α.Α.Ε. διαδέχεται την υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. και υπεισέρχεται αυτοδικαίως -μεταξύ άλλων- και στο σύνολο των υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και τη θέση της Α.Α.Ε. σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Αντίθετα, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, μπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω περί διαδοχής (ή μη, κατά περίπτωση) της νέας Α.Α.Ε. στις υποχρεώσεις της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. προς το Δημόσιο και τους Ο.Κ.Α. προβλέπονταν και στις προϊσχύουσες διατάξεις της περ. αʼ της παρ. 4 του άρθρου 111 του Ν 2725/1999 , ως είχαν μετά την αντικατάσταση αυτού με το άρθρο 66 του Ν 4410/2016 , Αʼ141 (σημειώνεται ότι η περ. αʼ της παρ. 4 του άρθρου 111 του Ν 2725/1999 αντικαταστάθηκε, εν συνεχεία, με το άρθρο 10 του Ν 4479/2017 , Αʼ 94). [Ε.2062/22.4.2019]

Δ. Ασφαλιστική νομοθεσία

Αποδοχές, Άδεια, Επιδόματα Εορτών και Αδείας Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

1) Με την υπʼ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄173) καθορίστηκε από 1.2.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν 4172/2013 (Α΄ 167) όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση. Συγκεκριμένα:
α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίστηκε στα 650,00 ευρώ. β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε στα 29,04 ευρώ.

2) Δεδομένου ότι, οι αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμοι δεν καλύπτονται σήμερα από κάποια ειδικότερη Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας, το βασικό τους ημερομίσθιο δεν μπορεί να υπολείπεται του προαναφερθέντος νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου. Το δε ημερομίσθιο αυτό, προσαυξάνεται με τα ακόλουθα ποσοστά (για τις αντίστοιχα αναφερόμενες κάτωθι, αιτίες): α) Με ποσοστό 25%, για νυκτερινή απασχόληση (ήτοι από ώρας 22:00΄ έως 06:00΄), β) Με ποσοστό 75%, για απασχόληση σε ημέρα Κυριακής και εξαιρέσιμης αργίας, Κατόπιν, στα ημερομίσθια αυτά προστίθενται οι αναλογίες: α) Της αδείας και του επιδόματος αδείας, όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, και β) Του επιδόματος εορτών (Δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της υπʼ αριθμ. 19040/1981 Κ .Υ.Α. (Β΄ 742), όπως ισχύει.
[ΕγκΥΠΕΚΑΑ 18242/861/19.4.2019]

Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Για την ενιαία εφαρμογή από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με την ανωτέρω εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες αναφορικά με:

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

Για μέλη/εταίρους και διαχειριστές

Β. ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣΗ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.

Για μέλη και διαχειριστές

Γ. ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣΗ Ι.Κ.Ε.

Για μέλη Ι.Κ.Ε. και διαχειριστές Ι.Κ.Ε.

Δ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Άρθρο 38 Ν. 4387/16 )

Για μέλη ή/και διαχειριστές Ο.Ε. - Ε.Ε. -Ε.Π.Ε. και διαχειριστές μέλη ή τρίτα πρόσωπα σε Ο.Ε., Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.

[ΕγκΕΦΚΑ 21/Δ.ΑΣΦ. 256/513503/2019/22.04.2019]

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.