To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 157/2019, Μάρτιος 2019
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, σ. 197
Επόμενο: Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
<b>Π. Γιώτης</b>, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Ν. Σγουρινάκης, Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός, Μέλος του ΣΛΟΤ

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες και τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών (ΑΑΔΕ), η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018, θα ξεκινήσει εντός του Μαρτίου 2019. Ως γνωστόν, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, έως την 30/6/2019. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπό χειρόγραφη μορφή, στην αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου. Επισημαίνεται ότι με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω διαδικτύου, υποβάλλονται και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, καθώς και όλες οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Ο χρεωστικός φόρος καταβάλλεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.

Πάγια πρακτική και υποχρεωτική, βάσει του νόμου, κατά τα προηγούμενα χρόνια, ήταν η υποβολή κοινής δήλωσης από τους συζύγους. Η υποβολή κοινής δήλωσης από τους συζύγους εξακολουθεί να ισχύει, πλην όμως δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Στην περίπτωση κατά την οποία, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των συζύγων υποβάλλονται ως κοινές (περ. α, παρ. 4 άρθρο 67 του Ν 4172/2013 ), δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους. Ωστόσο, για πρώτη φορά φέτος, κατά την εκκαθάριση των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2018, θα διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και θα εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο (δηλαδή, δύο εκκαθαριστικά σημειώματα). Υπό την έννοια αυτή, τα τυχόν πιστωτικά ποσά φόρου του ενός συζύγου δεν θα συμψηφίζονται με τα τυχόν χρεωστικά ποσά του άλλου συζύγου, ενώ στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά φόρου, επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο σύζυγο χωριστά. Η διακριτή έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας από κάθε σύζυγο, χωρίς να εμποδίζεται (η έκδοσή της) από τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του άλλου.

Oι σύζυγοι, ωστόσο, δύνανται να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση (περ. β, παρ. 4, άρθρο 67 του Ν 4172/2013 ), με δήλωση του ενός εκ των δύο στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η διαδικασία περιγράφεται στην Απόφαση Α. 1017/2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι σε κατάσταση πτώχευσης, ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για την διακοπή της συμβίωσης φέρει ο φορολογούμενος, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με τις παραπάνω μεταβολές (υποβολή δήλωσης μεταβολών στο Μητρώο). Υπενθυμίζεται ότι, οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, εμπρόθεσμα έως το τέλος του έτους (31/12/2019). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος, πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων και εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής, δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους συζύγους, ενώ υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα για διάφορους λόγους να υποβάλει την φορολογική του δήλωση με επιφύλαξη. Και κατά την περίπτωση αυτή οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, με την ως άνω επισήμανση. Ωστόσο, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει στην ΔΟΥ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θεμελιώνεται ο ισχυρισμός του για τους λόγους της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δήλωσή του και να εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερών, η δήλωση που έχει υποβληθεί με επιφύλαξη θα εκκαθαρίζεται, ως να ήταν κανονική, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν 4174/2013 (ΚΦΔ), η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της εκκαθάρισης και της είσπραξης του φόρου.

Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να συνυποβληθούν και το έντυπο Ε2, ή και το Ε3, θα καταχωριστούν πρώτα αυτά ως οριστικά και ακολούθως θα υποβληθεί το Ε1. Πριν την οριστικοποίηση του Ε1, τα παραπάνω έντυπα δεν καθίστανται οριστικά και είναι δυνατή η διόρθωση ή τροποποίησή τους. Μετά την οριστικοποίηση του Ε1, η υποβολή τους θεωρείται οριστική. Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Σημειώνεται ότι το έντυπο Ε2, αφορά τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου (Φ-01.002), ενώ το έντυπο Ε3 αποτελεί την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάθε σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλει τα δικά του έντυπα Ε2 και Ε3. Το έντυπο Ε3 συνοδεύεται από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, στην οποία καταγράφονται οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, βάσει των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι το εισόδημα που αποκτούν οι φορολογούμενοι στην χώρα μας, κατηγοριοποιείται ως εξής (άρθρο 5 ΚΦΕ):

α) Εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην Ελλάδα, καθώς και εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην αλλοδαπή, αλλά καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

β) Εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα.

γ) Εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται στην χώρα μας, μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

δ) Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην χώρα μας μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

ε) Εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εισόδημα από λοιπά δικαιώματα που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα.

στ) Εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

ζ) Εισόδημα από τόκους που αποκτήθηκαν από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής, μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην χώρα μας.

η) Εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος ή αλλοδαπής, μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην χώρα μας.

Τέλος, οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού, εφόσον αποκτούν εισόδημα στην χώρα μας, υποβάλλονται έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις και για τους κατοίκους εσωτερικού. Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ' όλη την διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31/12/2019 (βλέπε Πολ. 1201/2017). Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται από την ΑΑΔΕ με την με αριθμό Α. 1041 απόφαση του Διοικητή της.

Ιδιαίτερη αναφορά στην συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων με χρήσιμα παραδείγματα και διάφορες περιπτώσεις φορολόγησης εισοδημάτων, θα δημοσιευθεί στο τεύχος του Απριλίου.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.