To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 177/2021, Ιανουάριος 2021
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: OIKONOMIKH ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σ. 9
Προηγούμενο: Δ. Γαρνέλης, Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός προεισπραχθέντων εσόδων επόμενων χρήσεων
Επόμενο: Yποχρεώσεις Ιανουαρίου (Φορολογικές - Ασφαλιστικές - ΣΕΠΕ) Επιμ. Λ. Στεφανής
Δ. Γαρνέλης, Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός προεισπραχθέντων εσόδων επόμενων χρήσεων Yποχρεώσεις Ιανουαρίου (Φορολογικές - Ασφαλιστικές - ΣΕΠΕ) Επιμ. Λ. Στεφανής
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων

Πολύκαρπος Γιώτης

Λογιστής, MBA

 

Α. Φορολογική νομοθεσία

1. Διενέργεια αποσβέσεων

Οι οδηγίες που παρέχονται αφορούν στα εξής: α) Χρηματοδοτική μίσθωση, β) Συντελεστές απόσβεσης για ενίσχυση ηλεκτροκίνησης και γ) Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

[Ε. 2206/24.12.2020]

2. Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν 4646/2019 αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ). Οι προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 4 αποτελούν πλέον την περ. α΄ της ισχύουσας παρ. 4 του άρθρου 26, ενώ προστέθηκαν και νέες περ. β΄ και γ΄. Με τη νέα περ. β΄ ρυθμίζεται η διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας, ενώ με την περ. γ΄ ρυθμίζεται η διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού.

[Ε. 2205/24.12.2020]

3. Φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Δεδομένου ότι η ως άνω έκπτωση (έκτακτο έσοδο) χορηγήθηκε με τη μορφή ευεργετήματος στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του κορωνοιού COVID 19, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, συνάγεται ότι δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοιού COVID 19. Περαιτέρω, με την παρούσα διευκρινίζεται ότι για το υπόψη έκτακτο έσοδο, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν 4172/2013 , δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως προς τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οποιοδήποτε όφελος αποκομίζουν από την μείωση φορολογικής τους υποχρέωσης προς τη Φορολογική Διοίκηση, δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος από καμία κατηγορία και συνεπώς δεν αναγράφεται στη φορολογική τους δήλωση.

[Ε.2207/24.12.2020]

4. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος

Η βασική τροποποίηση που επέρχεται σε σχέση με τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών είναι ότι για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, θα πρέπει οι μετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης να μεταβιβαστούν πριν από την συμπλήρωση κατʼ αντιστοιχία του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 42Α του ΚΦΕ (το οποίο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν 4646/2019 ). Ειδικότερα, για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, οι μετοχές θα πρέπει να μεταβιβαστούν πριν από την συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 42Α, παρ. 1) ή πριν από την συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 42Α.

[Ε.2208/24.12.2020]

5. Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν 4144/2013 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν 4756/2020 , το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας, στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής, που καταβάλλονται σε εγγεγραμμένους στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργους, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 68 του ίδιου νόμου, η αποζημίωση ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4682/2020 (Α΄ 76), είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

[Ε.2203/23.12.2020]

6. Δήλωση απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει και στον ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», μετά τον νέο κωδικό 67 της παρ. 1 της παρούσας και πριν τον κωδικό 95 προστίθεται νέος κωδικός 68 με την ακόλουθη περιγραφή ως προς το «Είδος αποδοχών»: χορήγηση δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους ή εταίρους ή μετόχους, από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

[Α.1261/9.12.2020]

7. Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Με την εν λόγω απόφαση παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2021 έως και 30.6.2021, η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α.

[Α.1272/21.12.2020]

8. Απαλλαγή των εισοδημάτων του άρθρου 43Α του Ν 4172/2013 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021

Με την ως κάτωθι εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με: α) την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 (παρ. 49 άρθρου 72 του Κ .Φ.Ε.) και β) την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 (παρ. 50 άρθρου 72 του Κ .Φ.Ε.).

[Ε. 2204/24.12.2020]

9. Μεταβολή του χρονικού διαστήματος που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών

Στο πρώτο άρθρο με τίτλο «Σκοπός» της εν λόγω απόφασης αναφέρεται ότι: «Μεταβάλουμε το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για την μείωση του κύκλου εργασιών έτσι ώστε, ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή των οριζομένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν 4753/2020 να θεωρούνται, πέραν των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2020, όπως αυτό ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1259/25.11.2020 και οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019».

[Α.1268/14.12.2020]

10. Παροχή οδηγιών λόγω της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ την 1.1.2021 μετά τη λήξη στις 31.12.2020 της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η Συμφωνία Αποχώρησης

Από 1.1.2021 η διακίνηση των εμπορευμάτων από την Ελλάδα και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

[E.2210/29.12.2020]

B. Ασφαλιστική νομοθεσία

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν 4387/2016 , όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης

Κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά: α) ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1.1. 2017 και μετά, β) ο χρόνος ασφάλισης του πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι χρόνοι ασφάλισης των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων αποτελούν χρόνο ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ η έννοια της διάταξης περί δυνατότητας επιλογής συνυπολογισμού του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης στο πλαίσιο του ενιαίου φορέα, έγκειται στο γεγονός της εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα και του υπολογισμού του ποσού της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

[ΕγκΕΦΚΑ 50/16.11.2020]

11. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης που επιθυμούν να τους χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη συνυποβάλλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 ότι πληρούν όχι μόνο όλες τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτής της προσωρινής παροχής και οφείλουν να δηλώνουν τους πρώην ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς στους οποίους έχουν ασφαλιστεί διαδοχικά, τον χρόνο παράλληλης ασφάλισής τους, τον πρώην ενταχθέντα φορέα στον οποίο έχουν τυχόν οφειλές, καθώς και το ποσό οφειλής.

[ΕγκΕΦΚΑ Σ23/10/17.12.2020]

12. Κοινοποίηση διατάξεων του Ν 4765/2020 που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις Β. Κοινοποίηση διατάξεων της υπʼ αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ Β΄ 5298/ 2.12.2020) Κ.Υ.Α.

Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το Α για τα εξής:
1. Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης (Άρθρο 32), 2. Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοιού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών (Άρθρο 33), 3. Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Ασφαλιστικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) (Άρθρο 49),
4. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στην ρύθμιση Ν 4611/2019 (Άρθρο 70) και αναφορικά με το Β για τα εξής: 1. Πεδίο εφαρμογής, 2. Απώλεια ευεργετημάτων.

[ΕγκΚΕΑΟ 51/8.12.2020]

Γ. Εμπορική νομοθεσία

13. Νέα διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν 4712/2020 , με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 51 του Ν 4072/2012 αναφορικά με την διαδικασία σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) θεσπίστηκαν διατάξεις με τις οποίες η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη χρήση: είτε
α) του πρότυπου καταστατικού που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν 4441/16 (Α΄ 227) και στην εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση με αριθμό 11026/19.2.2020 (Β΄ 491), είτε β) του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9α του Ν 4441/2016 και στην εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση με αριθμό 109491/16.10.2020 (Β΄4619).

[ΕγκΥπΑΑΝ 129284/4.12.2020]

14. Πρόσκληση για την επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης καλύπτει την προμήθεια ενός (1) θερμαντικού σώματος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ? ανά θερμαντικό σώμα, χωρίς τον ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στην πλατφόρμα της heating-devices.mindev.gov.gr ορίζεται η 4.1.2021 και ώρα 15.00 και λήξης η 4.3.2021 ώρα 17:00.

[ΕγκΥπΑΑΝ 7141/1576/Α3/30.12.2020]

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.