To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 149/2018, Ιούνιος 2018
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ, σ. 565
Προηγούμενο: Β. Λογιστικός χειρισμός εμπορευμάτων
Επόμενο: Φορολογικές & λογιστικές επισημάνσεις Επιμ. Ν. Σγουρινάκης, Μ. Σεζένιας
<b>Β.</b> Λογιστικός χειρισμός εμπορευμάτων Φορολογικές & λογιστικές επισημάνσεις Επιμ. <i>Ν. Σγουρινάκης, Μ. Σεζένιας</i>
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Γ. Δημόσιοι υπάλληλοι και άσκηση ιδιωτικού έργου επʼ αμοιβή

Υπό ποιες συνθήκες μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να απασχολείται σε κάποια επιχείρηση ή να συμμετάσχει σε κάποια εταιρεία; Ποιους περιορισμούς έχει και ποιες επιβαρύνσεις, αν τους παραβλέψει;

Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος ασχολείται και με τη μουσική, να εργαστεί σε κέντρο διασκέδασης;

Αν ναι, για πόσες βραδιές, και με ποιας μορφής ασφάλιση; Ποιες ιδιαιτερότητες θα είχε η ΑΠΔ;

Υπάρχει διαφορά στην απάντηση του ερωτήματος όταν αναφερόμαστε σε διαφορετικά είδη υπαλλήλων π.χ. αστυνομικούς ή δασκάλους;

Απάντηση:

Σχετική με το θέμα της συμμετοχής δημοσίου υπαλλήλου σε εταιρεία είναι η διάταξη του άρθρου 32 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄261/9-2-2007. Ειδικότερα, με την παρ. 2, του εν λόγω άρθρου τίθεται απαγόρευση του δημοσίου υπαλλήλου να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Επιπλέον, απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του (παρ. 3).

Κατʼ εξαίρεση, μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί μόνο να μετέχει στη διοίκηση ΑΕ ή γεωργικού συνεταιρισμού. Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων με την υπηρεσιακή τους ιδιότητα σε συνεταιρισμούς ή στη διοίκηση ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες ελέγχονται από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τις δημόσιες επιχειρήσεις, όταν τούτο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Περαιτέρω, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31, του ανωτέρω νόμου, ο δημόσιος υπάλληλος δύναται να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, μετά από την χορήγηση σχετικής άδειας. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον αρμόδιο υπουργό στους υπαλλήλους του δημοσίου και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο δεν επιτρέπεται η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα παραπάνω έχουν καθολική ισχύ για όλους τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή την θέση απασχόλησής τους.

Συνεπώς, ο δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να εργαστεί περιστασιακά ως μουσικός σε κέντρο διασκέδασης, με την υπόθεση ότι για την νόμιμη απασχόλησή του θα πρέπει να γίνει αναγγελία πρόσληψης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, θα απαιτηθεί η λήψη σχετικής άδειας από την Υπηρεσία του.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.