To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 141/2018, Απρίλιος 2018
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σ. 367
Προηγούμενο: Ν. Σγουρινάκης, Εργασίες τέλους χρήσης, κατάσταση αποτελεσμάτων και ισολογισμός
Επόμενο: Α. Δωρεές προς αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του ΑΚ
<b>Ν. Σγουρινάκης</b>, Εργασίες τέλους χρήσης,  κατάσταση αποτελεσμάτων και ισολογισμός Α. Δωρεές προς αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία  του ΑΚ
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Στ. Χαριτάκης, «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» - Υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜμΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό

Στέλιος Χαριτάκης*, Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής QIX - Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης, BSc, MSc

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» στοχεύει προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Περιεχόμενα

1. Σκοπός του προγράμματος

2. Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

3. Δημόσια δαπάνη

4. Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

5. Επιλέξιμες δαπάνες

6. Προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης

7. Διάρκεια υλοποίησης

8. Παράρτημα


Χρήσιμες επισημάνσεις

o Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ?.

o Η επιδότηση ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (βλ. παρακάτω).

o Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ήταν η 18/1/2018.

o Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

o Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

o Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

o Οι εγκρίσεις των προτάσεων γίνονται με σειρά προτεραιότητας.

1. Σκοπός του προγράμματος[1]

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

2. Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

o έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας,

o διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις,

o παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά,

o αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν,

o εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Διευκρινίζεται ότι:

o Ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

3. Δημόσια δαπάνη

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (σε ?)

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

18.000.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

10.000.000

Αττική

13.000.000

Στερεά Ελλάδα

8.000.000

Νότιο Αιγαίο

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000

4. Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

o Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

o Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

o Υλικά / Κατασκευές

o Ενέργεια

o Περιβάλλον

o Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

o Υγεία/Φάρμακα.

Ειδικότερα, επενδυτικά σχέδια μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης (βλ. παράρτημα).

5. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:

Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε :

o Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση.

o Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης.

o Διαμονή μέχρι του ποσού των 300 ? ανά άτομο ανά ημέρα.

Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.

Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών).

Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.

Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ? ανά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εντύπου.

Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης,

όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

Πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Επισημάνσεις για τις δαπάνες

o Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

o Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών με εξαίρεση Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου), όπως περιγράφεται ανωτέρω.

o Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

o Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του εκθέτη.

o Στην περίπτωση συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, απαιτείται υποχρεωτικά η υλοποίηση δαπανών που αφορούν σε ενοικίαση ή/και διαμόρφωση περιπτέρου.

o Η κάθε δικαιούχος επιχείρηση θα τύχει της εγκριθείσας ενίσχυσης, νοουμένου ότι έχει μεταβεί και παρευρίσκεται στην εκάστοτε έκθεση εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της. Αν η επιχείρηση εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόσωπο της στη χώρα όπου οργανώνεται η έκθεση, θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά τιμολόγια των διοργανωτών της έκθεσης τα οποία να εκδίδονται στο όνομα της ελληνικής επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στα στελέχη/εκπροσώπους της επιχείρησης.

6. Προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου για το σύνολο των αιτούμενων επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης και για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας είναι:

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση

Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική
Συμμετοχή (%)

Μέχρι 20.000 ? ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 10.000 ?

Τουλάχιστον 50%

Μέχρι 35.000 ? ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500 ?

Τουλάχιστον 50%

Μέχρι 50.000 ? ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000 ?

Τουλάχιστον 50%

Προϋπολογισμός Διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης έργου

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Μέχρι 1.000 ? για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 500 ?

Τουλάχιστον 50%

Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν τα μέγιστα όρια όπως ορίζονται ανωτέρω, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή.

7. Διάρκεια υλοποίησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το απαιτούμενο αίτημα επαλήθευσης / ολοκλήρωσης.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου θα λαμβάνεται η ημερομηνία της τελευταίας εξόφλησης δαπανών της Πράξης.

Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης. Η μη συμμόρφωση των δικαιούχων με την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή ενός έργου είναι:

o να έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον μία εμπορική έκθεση από τις εγκεκριμένες ενέργειες τηρούμενων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Αναλυτικής πρόσκλησης,

o να έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών το οποίο κατέληξε σε πιστοποίηση και καταβολή ενίσχυσης,

o να έχουν ικανοποιηθεί τυχόν ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ που επιβλήθηκαν στο έργο αυτό (πχ προσκόμιση άδειας λειτουργίας πριν την εκταμίευση επιχορήγησης),

o να υποβληθεί το Ερωτηματολόγιο Αποτελεσμάτων.

8. Παράρτημα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ *

10. Βιομηχανία τροφίμων

24. Παραγωγή βασικών μετάλλων

11. Ποτοποιία

25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

13. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

14. Κατασκευή ειδών ένδυσης

27. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

15. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

28. Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

17. Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

30. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

31. Κατασκευή επίπλων

20. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

32. Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

21. Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και Φαρμακευτικών σκευασμάτων

62.01.11.01 Παραγωγή προγραμμάτων ηλ. υπολογιστών, που

παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας

22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

62.01.20.00 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού

23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

* Προσοχή: Εμφανίζεται μόνο η διψήφια ανάλυση. Για τους αναλυτικούς ΚΑΔ δείτε http://www.qix.gr/files/maria/epileksimoi_kad_epixiroume_ekso_trop.pdf


[1]* Για επικοινωνία μέσω e-mail: shar@qix.gr, τηλ.: 2107620103, www.qix.gr
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.