To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 138/2017, Ιούνιος 2017
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, σ. 509
Επόμενο: Β. Μιχελινάκης, Λογιστική επικαιρότητα... εν τάχει
<b>Β. Μιχελινάκης,</b> Λογιστική επικαιρότητα... εν τάχει
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Ν. Σγουρινάκης, Οι αλλαγές στον ΚΦΕ με τον Ν 4472/2017

Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός

Με τον νέο νόμο 4472/19.5.2017 («Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν 4387/2016 , μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις») επέρχονται αλλαγές στον ασφαλιστικό τομέα, σε επιμέρους διατάξεις της δημόσιας διοίκησης και στον ΚΦΕ (Ν 4172/2013 ), οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους θα ισχύσουν από 1/1/2019 και μετά. Ωστόσο, υπάρχουν και διατάξεις που θα έχουν άμεση εφαρμογή, κατά το τρέχον φορολογικό έτος 2017.

Τροποποιήσεις σε κλίμακα φορολογίας και σε ποσά μείωσης του φόρου

Συγκεκριμένα, τροποποιείται με το άρθρο 12 του νέου νόμου, η Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα), δηλαδή η παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, η οποία (κλίμακα) διαμορφώνεται ως εξής (ισχύς από 1/1/2020):


- σε 1.250 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,Ακολούθως, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ, με το άρθρο 10 του νέου νόμου, δηλαδή μεταβάλλονται, επί τα χείρω, τα ποσά μείωσης του φόρου που προκύπτει σε εφαρμογή της παραπάνω κλίμακας του άρθρου 15, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, ως εξής:

- σε 1.300 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,

- σε 1.350 ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και

- σε 1.450 ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για τα ποσά εισοδήματος που είναι μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 2 (ήτοι: για κάθε 1.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος, η μείωση του φόρου μειώνεται κατά 10 ευρώ).

Η αλλαγή αυτή επίσης, ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2020 και εφεξής.

Κατά συνέπεια, το «ιδιότυπο αφορολόγητο όριο» διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον συντελεστή του πρώτου κλιμακίου, ήτοι το 20% , όπως παρακάτω:

- σε: 1.250,00 / 0,20 = 6.250,00 ευρώ

- σε: 1.300,00 / 0,20 = 6.500,00 ευρώ

- σε: 1.350,00 / 0,20 = 6.750,00 ευρώ

- σε: 1.450,00 / 0.20 = 7.250,00 ευρώ

Αυτό σημαίνει ότι ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.250 ευρώ (από μισθωτή εργασία, συντάξεις και ατομική αγροτική δραστηριότητα), θα υπόκειται σε φόρο.

Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Η κλίμακα του άρθρου 43Α του ΚΦΕ, με την οποία υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης από τον Μάιο του 2016, διαμορφώνεται ως εξής, με αφορολόγητο ποσό τις 30.000 ευρώ (ισχύς από 1/1/2020):


Καταργείται (από 1/1/2017) η μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες (άρθρο 18 του ΚΦΕ, άρθρο 69 του νέου νόμου), μία μείωση που, ούτως ή άλλως, απευθυνόταν σε συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων, αφού για να ληφθούν υπόψη, θα έπρεπε το ύψος τους να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Με λίγα λόγια, ένα μεγάλο μέρος ιατρικών δαπανών που καταβαλλόταν από ένα επίσης μεγάλο μέρος πολιτών, αλλά χωρίς να επιτυγχάνεται το 5%, «χανόταν» φορολογικά. Κατά τη γνώμη μου, από την στιγμή που δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να αλλάξει η διάταξη και να λαμβάνονται υπόψη οι ιατρικές δαπάνες στο σύνολό τους, χωρίς προϋποθέσεις, καλώς καταργείται. Ωστόσο, η κατάργηση διαμορφώνει μία «μελαγχολική» εικόνα στο πεδίο της φορολογίας, δεδομένου ότι τα γνωστά tax credits αποτελούν πλέον παρελθόν.Κατάργηση μειώσεων φόρου λόγω ιατρικών δαπανών

Κατάργηση της έκπτωσης παρακράτησης φόρου

Με το ίδιο ως άνω άρθρο (69 του Ν 4472/2017 ) καταργείται από 1/1/2018, η μικρή έκπτωση που χορηγείτο κατά την διενέργεια παρακράτησης φόρου στην πηγή (άρθρο 60, παρ. 3 του ΚΦΕ), ήτοι το ποσοστό 1,5%. Υπό την έννοια αυτή, απαλείφεται από το φορολογικό μας λεξιλόγιο η φράση «αναλογών - παρακρατηθείς φόρος» και εφεξής (από το επόμενο φορολογικό έτος) θα υπάρχει μόνο «παρακρατηθείς». Εν ολίγοις, ο αναλογών θα είναι και παρακρατηθείς.

Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ΚΦΕ

Με το άρθρο 14 του νέου νόμου, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν 4172/2013 και μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, από 29% σε 26%. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1/1/2019. Συνεπώς, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου (άρθρο 45 του ΚΦΕ) που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή 26%.

Ωστόσο, εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα του Ν 4261/2014 (τράπεζες κ.λπ.) τα οποία εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή 29%.

Προσθήκη άρθρου 39Α στον ΚΦΕ, σχετικώς με βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Με το άρθρο 83 του νέου νόμου προστίθεται νέο άρθρο 39Α με τον τίτλο: «Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού». Σύμφωνα με την νέα αυτή διάταξη, η οποία ισχύει από 1/1/2017, το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, λόγω βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, θα φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Ως οικονομία του διαμοιρασμού (άρθρο 111 του Ν 4446/2016 ) ορίζεται «κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με την μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους».
Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους. Συνεπώς, το εισόδημα αυτό είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 (εισόδημα από Κεφάλαιο) και θα φορολογείται βάσει της κλίμακας του άρθρου 40 (κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος από ακίνητη περιουσία , εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Ωστόσο, σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδιαιτερότητα και απόκλιση από τον γενικό κανόνα αποτελεί η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 83, κατά την οποία το ως άνω εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

Σε επόμενα σημειώματα θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε αυτές τις διατάξεις, σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να υφίστανται, ως προς την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, για την εφαρμογή τους.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.