To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 112/2015, Φεβρουάριος 2015
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, σ. 185
Προηγούμενο: - ΕγκΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014 [Προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ για το 2015]
Επόμενο: Καταληκτική ημερομηνία 10.2.2015
- ΕγκΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014 [Προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ για το 2015] Καταληκτική ημερομηνία 10.2.2015
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Yποχρεώσεις Φεβρουαρίου(& προς Ασφαλιστικά Ταμεία),επιμ. Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων ΦΠΑ Πολ. 1034/2015

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 30ή Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015.

Η προθεσμία καταβολής του φόρου που προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις παρατείνεται μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015. Η προθεσμία αυτή είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

Καταβολή 6ης δόσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Έως 27.2.2015 για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Παράταση των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του έτους 2014 Ανακοίνωση ΓΓΔΕ 15.1.2015

Παρατείνεται έως 2.3.2015 η προθεσμία υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι οι τροποποιητικές καταστάσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων των υποβληθέντων στοιχείων θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών επιχείρησης βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής ΕγκΥπΟικ ΔΕΣ/130662/25.9.2014

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών βάσει του πραγματικού χρόνου παρατείνεται μέχρι και την 31 Μαρτίου 2015 (ΕγκΥπΟικ ΓΔΦΔ 1009005/23.1.2015).

Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ – Κατάργηση Ν 4281/2014

Σύμφωνα με την περ. Β’ του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν 4281/2014 , η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ καταργείται για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1 Ιανουάριου 2014. Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ συνεπώς από 1.1.2015 μετονομάζεται σε «Δήλωση ΦΠΑ», περιλαμβάνει δε πληροφορίες και στοιχεία για την κάλυψη θεμάτων διακανονισμού του φόρου (pro-rata κ.λπ.). Αναμένονται οδηγίες από τη Διοίκηση.

Οριστική ΦΜΥ - Κατάργηση Ν 4172/2013 Ανακοίνωση gsis.gr Ωστόσο, η εφαρμογή λειτουργεί στο taxisnet και είναι ενημερωμένα τα πεδία με τις υποβολές των δηλώσεων εντός του 2014

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου εντύπου για φορολογικά έτη από 01/01/2014 και έπειτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 . Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014 θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση που θα εκδοθεί από τη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης και τη Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων Άρθρο 4, παρ. 4 και άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του Ν 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Στο Αρχείο (βιβλίο) ιδιόκτητων αποθεμάτων καταχωρίζονται: α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιμέτρησης του κάθε είδους. γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να γίνεται με έμμεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκμηριωμένες. δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην απογράφονται. Επίσης, στο Αρχείο (βιβλίο) αποθεμάτων τρίτων, η επιχείρηση (οντότητα) εφόσον έχει στην κατοχή της αποθέματα κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά αποθέματα, κατά είδος και ποσότητα και διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και γ΄.

Περαιτέρω, ο προσδιορισμός της ποσότητας αποθεμάτων, όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας. Σημειώνεται ότι η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από: α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (2.2.2015 - 27.2.2015)

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση Εντός 1 μηνός από την λήξη της εκκαθάρισης Ν 4172/2013 άρθρο 68 παρ. 2

Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή.

Εντός 1 μηνός από τη λήξη κάθε έτους εκκαθάρισης Ν 4172/2013 άρθρο 68 παρ. 2

Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους - μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

Νομικά πρόσωπα που διαλύο-νται: Εντός 1 μηνός από τη διάλυση Ν 4172/2013 άρθρο 68 παρ. 2

Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους.

Φορολόγηση υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, μετοχών, μερίδων σε προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), κρατικά ή εταιρικά ομόλογα και χρηματοοικονομικά προϊόντα Ν 4172/2013 άρθρο 42 (ισχύς από 1.1.2014 βάσει της παρ. 7, του άρθρου 72, του ίδιου νόμου) Εγγ. Δ12A 1049253 ΕΞ 17.3.2014

Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα:

α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά,

β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,

γ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,

δ) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, φορολογείται με συντελεστή 15%.

Ο δικαιούχος της ωφέλειας κατά τη στιγμή της μεταβίβασης δεν υποχρεούται στην καταβολή φόρου αλλά ούτε και στην υποβολή αντίστοι-

χης δήλωσης υπεραξίας, όπως απαιτούσαν οι προϊσχύουσες διατάξεις του Ν 2238/1994 . Αντίθετα, αφού δεν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, ο δικαιούχος της ωφέλειας θα συμπεριλάβει το αντίστοιχο εισόδημα στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο τέλος του έτους και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για τα νομικά πρόσωπα που προβαίνουν στις ανωτέρω μεταβιβάσεις τίτλων η φορολόγηση της υπεραξίας γίνεται με τις γενικές διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 47 και άρθρο 58 του Ν 4172/2013 ).

Φορολογική αντιμετώπιση αφορολόγητων αποθεματικών Ν 4172/2013 άρθρο 72, παρ. 12 Πολ. 1007/2014 Πολ. 1143/2014 Πολ. 1264/2014

Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων, όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014, και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ’ εφαρμογή διατάξεων του Ν 2238/1994 , όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του ΚΦΕ ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση που έγινε διανομή ή κεφαλαιοποίηση - μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, φορολογήθηκαν αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλήθηκε κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του προηγούμενου εδαφίου συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με δηλωθείσες φορολογικές ζημιές από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι την εξάντλησή τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού.

Η απόδοση του φόρου γίνεται με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ της επιχείρησης, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη Γ.Σ. των μετόχων.

Αποζημίωση Ν 2112/1920 λόγω απόλυσης μισθωτών ή για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται λόγω διακοπής της σχέσης που συνδέει τον φορέα Υποβολή δήλωσης και απόδοση εφάπαξ του παρακρατηθέντος φόρου, επί των αποζημιώσεων Ν 3863/2010 Ν 4172/2013 άρθρο 15 παρ. 3 Πολ. 1049/2014

Αποζημιώσεις λόγω απόλυσης των μισθωτών που έλαβαν χώρα μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του 2014. Το αφορολόγητο ποσό είναι 60.000 ευρώ και στη συνέχεια ο φόρος υπολογίζεται με προοδευτική φορολογική κλίμακα ως εξής:

60.001 - 100.000 συντελεστής 10%

100.001 - 150.000 συντελεστής 20%

150.001 και άνω συντελεστής 30%

Η φορολόγηση είναι αυτοτελής, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής.

ΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Υπεραπόδοση Επενδύσεων των μαθηματικών αποθεματικών Εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του ΚΦΑΣ για το κλείσιμο του Ισολογισμού Ν 4172/2013 άρθρα 36 και 64 παρ. 1

Το εισόδημα που αποκτάται από υπεραπόδοση μαθηματικών αποθεματικών που σχηματίστηκαν με τις διατάξεις του ΝΔ 400/1970 ασφαλίσεις ζωής που τα σχετικά ποσά καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων εξομοιώνεται με τη διανομή μερίσματος και συνεπώς φορολογείται με συντελεστή 10% με παρακράτηση από τον καταβάλλοντα.

Η απόδοση του φόρου γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΓΓΠΣ κατά την καταβολή των εν λόγω εισοδημάτων στους δικαιούχους. Ειδικά στην περίπτωση της απόδοσης μαθηματικών αποθεμάτων οι σχετικές πληρωμές στους δικαιούχους θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα τη χρονική στιγμή της εγγραφής τους στον οικείο λογαριασμό βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρείας (Πολ. 1011/2014). Η προθεσμία υποβολής εκπνέει στο τέλος του δεύτερου μήνα. Όμοια και η καταβολή του παρακρατούμενου φόρου γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα.

Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμουν αλλοδαπές εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας Ν 4172/2013 άρθρο 36 (ισχύει για μερίσματα που καταβάλλονται από 1.1.2014)

Το εισόδημα που αποκτάται από τη διανομή μερίσματος φορολογείται με συντελεστή 10%. Ωστόσο, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο σε παρακράτηση εφόσον δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (άρθρο 61 ΚΦΕ).

Παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων προμερισμάτων που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρείες και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία κ.λπ.) Ν 4172/2013 άρθρο 36 (ισχύει για μερίσματα που καταβάλλονται από 1.1.2014)

Οποιαδήποτε διανομή κέρδους σε εταίρο ή μέτοχο εντάσσεται στην έννοια του μερίσματος και φορολογείται με συντελεστή 10%. Ο ανωτέρω φόρος παρακρατείται (στην πηγή) από το ημεδαπό νομικό πρόσωπο και αποδίδεται στη φορολογική αρχή. Αν δικαιούχος του μερίσματος είναι φυσικό πρόσωπο τότε με την απόδοση του φόρου επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ενώ αν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τότε ο ως άνω φόρος, πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι από την υποχρέωση παρακράτησης απαλλάσσονται οι θυγατρικές εταιρείας για τα μερίσματα που καταβάλλουν στην μητρική (βλ. άρθρο 63).

Η απόδοση του φόρου γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΓΓΠΣ, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή των εισοδημάτων στους δικαιούχους. Ειδικά στην περίπτωση της διανομής κερδών ή της απόδοσης μερισμάτων οι σχετικές πληρωμές στους δικαιούχους θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα οπωσδήποτε εντός μηνός από την λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα ή την έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού, κατά περίπτωση. Επιπλέον όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Πολ. 1011/2014). Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα1.

Εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 3% Ν 4172/2013 , άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ΄ και παρ. 7 Πολ. 1027/2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 3% επί της αξίας του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος ενοικίασης δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων που καταβλήθηκε μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του 2014. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της σχετικής υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. Η προσωρινή δήλωση περιλαμβάνει την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο ενοικίασης, σύντομη περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου, την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο της ενοικίασης και το φόρο που αναλογεί. Τονίζεται ότι η εν λόγω παρακράτηση φόρου είναι υποχρεωτική για αμοιβές που υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ (παρ. 8, άρθρου 64 ΚΦΕ).

Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς και Κοινωφελή Ιδρύματα Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου Ν 4172/2013 , άρθρο 64, παρ. 2 Πολ. 1028/2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου, από τους ανωτέρω υπόχρεους πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύτηκαν από επιχειρήσεις κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014.

Συντελεστής παρακράτησης 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για την παροχή υπηρεσιών.

Εξαιρούνται από την παρακράτηση:

α) αγαθά και υπηρεσίες η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 150,00 ευρώ και δεν απαιτείται σύμβαση,

β) οι λαμβανόμενες υπηρεσίες ή προμήθειες ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,

γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της σχετικής υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες και για συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας Ν 4172/2013 , άρθρο 64, παρ. 1, περ. δ΄ Πολ. 1120/2014

Η παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών αυτών γίνεται με συντελεστή 20%. Η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της σχετικής υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (Πολ. 1012/2014). Τονίζεται ότι η εν λόγω παρακράτηση φόρου είναι υποχρεωτική για αμοιβές που υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ (παρ. 8, άρθρου 64 ΚΦΕ).

Εισοδήματα από τόκους κάθε είδους Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% Ν 4172/2013 άρθρο 37 και 64

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κάθε είδους τόκοι, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται το εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα κινητές αξίες που αποκτούν στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Το ποσό φόρου παρακρατείται από το πρόσωπο που καταβάλλει τα ως άνω εισοδήματα. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εν λόγω εισο-

δήματα μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Στα ΝΠ ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος.

Η απόδοση του φόρου γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΓΓΠΣ, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής των τόκων (Πολ. 1012/2014).

Με την υποβολή της δήλωσης βεβαιώνεται ο φόρος και στη συνέχεια αποδίδεται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την πίστωση των δικαιούχων με τα εν λόγω εισοδήματα. Ειδικά στην περίπτωση καταβολής τόκων από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί κατά την έκδοσή τους, ενώ για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, όταν δεν έχει μεσολαβήσει μεταβίβασή τους ή των τοκομεριδίων τους, κατά το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων τους ή κατά τη λήξη τους, όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (ZERO COUPON) (Πολ. 1011/2014).

Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα φυσικών προσώπων που αποκτούν αμοιβές διοίκησης (management fees) με συντελεστή 20% Ν 4172/2013 , άρθρο 64, παρ. 1 περ. δ΄ Πολ. 1120/2014

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν:

α) Αμοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της θέσης στην αγορά της επιχείρησης.

β) Αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και γενικά εποπτεία τμημάτων της επιχείρησης.

γ) Aμοιβές που καταβάλλονται για την κατασκευή «software» για την παρακολούθηση των συναλλαγών.

δ) Aμοιβές που καταβάλλονται για την υποστήριξη λειτουργιών που δεν εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της επιχείρησης.

Σημειώνεται, ότι με την παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εν λόγω εισοδήματα. Η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της σχετικής υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (Πολ. 1012/2014). Τονίζεται, επίσης, ότι η εν λόγω παρακράτηση φόρου διενεργείται σε αμοιβές που υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ (παρ. 8, άρθρου 64 ΚΦΕ).

Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τη χρήση ή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων (royalties) με συντελεστή 20% Ν 4172/2013 , άρθρο 38 και 64 Ν 4254/2014 , υποπαρ. Δ.1 παρ. 14

Αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιούνται για:

α) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών,

β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων,

την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή και

γ) Την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων.

Διευκρινίζεται ότι με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εν λόγω εισοδήματα μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Στα ΝΠ ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος.

Η απόδοση του φόρου γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΓΓΠΣ, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της σχετικής υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης βεβαιώνεται ο παρακρατηθείς φόρος και εκδίδεται «Ταυτότητα οφειλής», με την οποία γίνεται και η πληρωμή του φόρου (μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων), το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την πληρωμή του δικαιώματος (Πολ. 1011/2014). Σημειώνεται ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου στις περιπτώσεις που λήπτης της αμοιβής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Παρακράτηση φόρου στις πληρωμές από ασφαλιστικές εταιρείες προς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα Ν 4172/2013 , άρθρα 62 και 64 παρ. 1 περ. δ΄ Πολ. 1049/2014

Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής η παρακράτηση φόρου διενεργείται με συντελεστή 15%. Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ ο συντελεστής παρακράτησης ισούται με 10% και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 40.000, ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 20%. Οι συντελεστές αυτοί αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς.

Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη. Η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της σχετικής υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (Πολ. 1049/2014).

Παρακράτηση φόρου στην μισθωτή εργασία Ν 4172/2013 , άρθρα 59 & 60 Ν 4223/2013 , άρθρο 24, παρ. 2 Σημείωση: Μαζί με την παρακράτηση φόρου διενεργείται και η παρακράτηση της ΕΕΑ του άρθρου 29, του Ν 3986/2011 μειωμένη κατά 30% βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν 4305/2014 Πολ. 1049/2014

Υπόχρεο της παρακράτησης και απόδοσης του φόρου στο δημόσιο είναι το φυσικό πρόσωπο που ασκεί στην Ελλάδα επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους ή καταβάλλει συντάξεις. Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60. Η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος (παρ. 6 άρθρο 60). Ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 1,5% και προκύπτει ο παρακρατηθείς. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσα από τα παραπάνω πρόσωπα υπέβαλλαν κατά τους προηγούμενους μήνες δηλώσεις και έπαυσαν να απασχολούν προσωπικό, προκειμένου να δηλώσουν την παύση απασχόλησης προσωπικού.

Επίσης, δήλωση υποβάλλεται ακόμα και εάν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος ή ειδική εισφορά αλληλεγγύης για να δηλωθούν οι καταβληθείσες ακαθάριστες αμοιβές για μισθωτή εργασία.

Παρακράτηση φόρου στην υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικό πρόσωπο Ν 4172/2013 , άρθρο 61 & περ. στ΄, του άρθρου 64 Πολ. 1014/2014 Προσοχή! Η εν λόγω υποχρέωση έχει ανασταλλεί σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν 4316/2014 , για τα έτη 2015 και 2016.

Υπόχρεος της παρακράτησης φόρου με συντελεστή 15% επί της υπεραξίας καθίσταται ο συμβολαιογράφος που μεσολαβεί στην σύνταξη του συμβολαίου μεταβίβασης. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο παρακρατούμενος φόρος αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας (άρθρο 41 του Ν 4172/2013 ). Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ ή το ΓΕΦ (Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων) σε δύο αντίτυπα. Από αυτά το πρώτο παραμένει στη ΔΟΥ (ή το ΓΕΦ) και το άλλο επιστρέφεται θεωρημένο, με σχετική επισημείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης του φόρου και αποτελεί και απόδειξη υποβολής της δήλωσης. Μετά τη βεβαίωση του φόρου εκδίδεται ταυτότητα οφειλής για την καταβολή αυτού στην τράπεζα.

Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει τη φορολογική κατοικία του στο εξωτερικό και διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα2 Ν 4172/2013 , άρθρο 64, παρ. 1, περ. δ΄ και παρ. 3, Πολ. 1120/2014

Η φορολόγηση των αμοιβών αυτών γίνεται με συντελεστή 20%. Η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της σχετικής υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (Πολ. 1012/2014). Σημειώνεται ότι με την παρακράτηση αυτή δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου για τα εν λόγω εισοδήματα.

Ειδικά για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, τα ανωτέρω εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).

ΙΙΙ. ΦΠΑ (2.2.2015 - 27.2.2015)

Ειδικό καθεστώς καταβολής φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής Άρθρο 185 παρ. 2 του Ν 4261/2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του (νέου) άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ από 1.10.2014 εφαρμόζεται νέο καθεστώς καταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Δηλώσεις ΦΠΑ Κ. ΦΠΑ (Ν 2859/2000 , άρθρο 38) Πολ. 1129/2013 Πολ. 1108/2014

Μηνός Ιανουαρίου 2015 από τους υποκείμενους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ, μέσω του συστήματος TAXIS net, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του 2014. Σε περίπτωση που η δήλωση είναι χρεωστική η ίδια ημερομηνία θεωρείται και καταληκτική για την πληρωμή του φόρου στην Τράπεζα.

Γενικά, η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το Ελληνικό Δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.

Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.

Εξαιρετικά αν υφίσταται υποχρέωση για υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), αυτός θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 26.2.2015, ημέρα Πέμπτη.

Κατά την οριστική παύση εργασιών Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και απόδοση του φόρου Ν 2859/2000 , άρθρο 38, σε συνδυασμό με την παρ. 1 περ. γ΄ του άρθρου 36 Πολ. 1108/2014

Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία υποβολής της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί την φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο) στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκειμένου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των τηρουμένων βιβλίων καθώς και του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ Ιανουαρίου, για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά ή απλογραφικά λογιστικά αρχεία, αντίστοιχα, στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή Πολ. 1060/18.4.2004, Πολ. 1267/2011

Η δήλωση ΦΠΑ, υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ζητείται συμψηφισμός του χρεωστικού υπολοίπου βάσει του άρθρου 11 του Ν 3943/2011 ,

β) όταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του υποκείμενου στο φόρο,

γ) λόγω τεχνικών προβλημάτων και κατόπιν έγκρισης του προϊσταμένου της ΔΟΥ.

IV. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (2.2.2015 - 27.2.2015)

Νομικά πρόσωπα σε εκκαθάριση Καταγραφή αποθεμάτων ΚΦΑΣ (άρθρο 4 παρ. 10.2)

Μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά), που έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης (βλ. Ενότητα «Φορολογία Εισοδήματος»).

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (2.2.2015 - 27.2.2015)

Πολυώροφες Οικοδομές - Εργολαβίες Πριν από την έναρξη των εργασιών Ν 820/1978 άρθρο 18, 19 Ν 1828/1989 άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2954/2001 άρθρο 2 παρ. 5

Υποχρέωση υποβολής αντιγράφου της οικοδομικής άδειας που επιδόθηκε ή του εργολαβικού συμφωνητικού.

Όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας άνω των 6.000,00 ευρώ έχουν υποχρέωση να καταθέτουν αντίγραφο του συμφωνητικού ή να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου.

Συντάκτες μελετών τεχνικών έργων Με την υποβολή της αίτησης στο Πολεοδομικό Γραφείο για χορήγηση άδειας Ν 2859/2000 άρθρο 37 παρ. 2

Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων (πλήρης φάκελος) για το έργο που θα εκτελεστεί.

Υποβολή στοιχείων μισθώσεων Πολ. 1013/2014 κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 4, του άρθρου 15, του Ν 4174/2013

Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr. Η προθεσμία υποβολής είναι η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που ξεκινά η σύμβαση μίσθωσης.

Ειδικά για νέες μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με επιφάνεια μεγαλύτερη των 50 τ.μ. εκδίδεται και προσαρτάται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 6 του Ν 3661/2008 (προαιρετικό). H προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι 31.12.2014 παρατείνεται ως την 27.2.2015. Επίσης, η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώ γίνεται προαιρετική (Δελτίου Τύπου ΓΓΔΕ 27.1.2015).

Τέλος Διαφήμισης Μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ν 2753/1999 άρθρο 25 παρ. 2 και παρ. 3

Υποβολή δήλωσης και καταβολής του τέλους διαφήμισης 2% στο δημοτικό κοινοτικό Ταμείο από το διαφημιζόμενο για διαφημίσεις που γίνονται μέσω

α) εντύπων, παραστάσεων, λέξεων, δώρων,

β) από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο,

γ) διαφημιστικών φυλλαδίων σε εφημερίδες και περιοδικά,

δ) προβολή προϊόντων με οποιονδήποτε τρόπο σε χώρους καταστημάτων.

Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας Υποβολή δήλωσης και απόδοση, μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα Ν 2579/1998 άρθρο 12 Ν 3775/2009 άρθρο 33

Υποβολή δήλωσης και απόδοση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν το μήνα Δεκέμβριο του 2014.

Σύμφωνα με τον Ν 3775/2009 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα, για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 50 ευρώ, εφαρμόζεται συντελεστής 12% επί του ποσού αυτού (χωρίς ΦΠΑ). Αντίστοιχοι συντελεστές εφαρμόζονται για τις ακόλουθες κατηγορίες λογαριασμών:

50,01 - 100,00 : 15%, 100,01 - 150,00 : 18% και 150,01 και άνω: 20%

Επίσης, για τον υπολογισμό του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας εφαρμόζεται συντελεστής 12% επί της αξίας του χρόνου ομιλίας.

Ειδικός φόρος κινηματογράφων Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου Ν 3220/2004 άρθρο 38

Από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κινηματογράφων, για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο του 2015.

Απόδοση εισφοράς στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων Ν 3790/2009 άρθρο 12 Πολ. 1103/13.8.2009

Η εισφορά αποδίδεται από τους εκμεταλλευτές των δημοσίων θεαμάτων με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια, για την φορολογία εισοδήματος αυτών Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), μέχρι το τέλος κάθε μήνα, στις οποίες δηλώσεις περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν το προηγούμενο μήνα, ανεξάρτητα με τον τρόπο έκδοσης αυτών.

Τηλεοπτικά Δικαιώματα Αθλητικών Σωματείων Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 10% Ν 3336/2005 άρθρο 8 Πολ. 1008/23.1.2006

Στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ), των Αθλητικών ΑΕ και Αθλητικών Οργανισμών του μηνός Ιανουαρίου του 2015.

VΙI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Α. ΠΡΟΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Οικοδομοτεχνικά έργα μισθολογικής περιόδου 1/2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μηνιαίας ΑΠΔ σε υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή (ΕγκΙΚΑ Ε41/180/2012).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μηνιαίας ΑΠΔ, ως άνω, μέσω Διαδικτύου

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο.

Ασφαλιστικές Εισφορές (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Επικουρικών Ταμείων και λοιπών Κύριων)

Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2015 μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή.

Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών άμεσα, με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού Βλ. το γενικό έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με Α.Π. Α02/1102/72/10.7.2014

Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ κ.λπ.) των οποίων τις εισφορές εισπράττει η συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η υποχρέωση απογραφής υφίσταται με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τα παραπάνω. Με την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Εργοδοτών εκτυπώνεται και παραλαμβάνεται το «Έντυπο Απόδοσης ΑΜΕ».

Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη Ν 2972/2001 , άρθρο 6 παρ. 1, 3 Ν 3232/2004 , άρθρο 9 παρ. 3 ΕγκΙΚΑ 54/2004, Ν 4075/2012 , άρθρο 22 ΕγκΙΚΑ 39/2012

Η υποχρέωση των εργοδοτών να γνωστοποιούν τυχόν μεταβολές των στοιχείων τους (αλλαγή επωνυμίας, μεταφορά έδρας, διακοπής εργασιών κ.λπ.) θα πρέπει να εκπληρώνεται προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής επικαιροποίηση και ενημέρωση των τηρούμενων στοιχείων στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής δε συνιστά πλέον παράβαση και δεν επιφέρει κυρώσεις. Ωστόσο, πρέπει να ολοκληρώνεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ώστε να ενημερώνονται τα ηλεκτρονικά αρχεία των Υπηρεσιών.

Υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων Εγκ. ΙΚΑ 14/Ε40/144/4.3.2013 Εγκ. ΙΚΑ Ε40/120/20.2.2014

Από 1.1.2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι ΑΠΔ των Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων - εργαζόμενων) θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των ανωτέρω ημερομηνιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.

Βεβαίωση Εργοδότη άμεσα, μετά από αίτηση του εργαζόμενου μισθωτού Άρθρο 26 παρ. 8 ΑΝ 1846/1951 Άρθρο 63 παρ. 6 Ν 3996/2011

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει ανάγκη εκτάκτως τα στοιχεία απασχόλησής του, πριν από την έκδοση του «Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώσει και να του χορηγήσει το ειδικό έντυπο με τίτλο «Βεβαίωση Εργοδότη». Η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο «Βεβαίωση Εργοδότη» και περιλαμβάνει στοιχεία όπως ακριβώς έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν στην ΑΠΔ της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

Σημειώνεται πάντως, ότι σύμφωνα με Εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Α02/ 1102/4.11.2011) ο ασφαλισμένος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει και να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν την ασφαλιστική του εικόνα με την έκδοση μηχανογραφικού αποσπάσματος του λογαριασμού του (ΑΑΛΑ). Για την συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία, ο ασφαλισμένος στο Ίδρυμα πρέπει να αποκτήσει κωδικό χρήστη (κλειδάριθμο), προσερχόμενος στο Αρμόδιο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του, ή απασχόλησής του, αφού συμπληρώσει πρώτα ηλεκτρονική αίτηση στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β. ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονική υποβολή Πίνακα Προσωπικού στο ΣΕΠΕ Ν 2874/2000 άρθρο 16 Ν 3996/2011 άρθρο 30, παρ. 4 Ν 4093/2012 περ. 1 υποπαρ. ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου ΕγκΥΕΚΑΠ 6755/847/11.12.2014

Αν στην επιχείρηση ή την εκμετάλλευση υπάρξει μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, μεταβολής των αποδοχών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Δεν απαιτείται πλέον η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα όταν έχουμε αλλαγή νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζόμενου η υποβολή γίνεται μέσω του εντύπου Ε3 - Αναγγελία πρόσληψης (βλ. ενότητα Γ). Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει ηλεκτρονικά, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους (ισχύς από 8.12.2014). Οι εν λόγω συμπληρωματικοί και αρχικοί πίνακες υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (βλ. ενότητα Δ σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή), έντυπο Ε4: Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού (Έγγραφο ΥΕΚΑΠ Αρ. Πρωτ. 31651/4.10.2013).

Ειδικό Βιβλίο Αδειών Ν 4254/2014 (Βλ. και το Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με Αρ. Πρωτ. 6901/245 της 12.5.2011) Ν 4093/2012 περ. 3, υποπαρ. ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου Ν 4254/2014

Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του ΣΕΠΕ που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρογής του παρόντος.

Κατάτμηση άδειας:

Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η κατάτμηση του χρόνου άδειας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της άδειας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι ημερών εργασίμων (επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας) και των πέντε εργασίμων ημερών, επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας, ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών αν πρόκειται για ανήλικο.

Επιτρέπεται δε η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των δύο περιόδων ύστερα από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» εντός του μηνός Ιανουαρίου τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια (έντυπο Ε11) και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ειδικά για το έτος 2015 η προθεσμία υποβολής της εν λόγω κατάστασης παρατείνεται έως και την 28.2.2015 (Αποφ. 2640/715). Επισημαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερος χειρισμός στις περιπτώσεις αποζημίωσης λόγω μη ληφθείσας άδειας (Έγγραφο με Α.Π. 3631/87/27.1.2015).

Κατάθεση σύμβασης μερικής απασχόλησης στην Επιθεώρηση Εργασίας Ν 2639/1998 άρθρο 2 Ν 3846/2010 άρθρο 2

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Η εν λόγω σύμβαση γνωστοποιείται ηλεκτρονικά με την υποβολή του εντύπου Ε9 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Η συμφωνία αυτή, εφόσον μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε8 (γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) ΕγκΥΕΚΑΠ 31403/6.9.2013 ΕγκΥΕΚΑΠ 6476/137/27.2.2014 ΕγκΥΕΚΑΠ 6755/847/11.12.2014

Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίζει τις νόμιμες υπερωρίες (άρθρο 80 του Ν 4144/2013 ).

Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα, με την υποβολή του εντύπου Ε8.

Γ. ΠΡΟΣ ΟΑΕΔ

Πρόσληψη προσωπικού ΝΔ 2656/1953 και ΝΔ 763/1970 ΕγκΥΠΕΚΑΠ 29502/85/1.9.2014

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ κάρτα εργασίας (έντυπο Ε3 - Αναγγελία πρόσληψης) αυθημερόν την ημέρα της πρόσληψης και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία. Αν η επιχείρηση λειτουργεί για πρώτη φορά η αναγγελία των προσλήψεων μπορεί να γίνει εντός τριών (3) ημερών (βλ. ενότητα Δ σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή).

Προσοχή! Από τη δημοσίευση της ΥΕΚΑΠ 29502/85/1.9.2014 το έντυπο Ε4 που υποβάλλεται σε περίπτωση πρόσληψης, ενσωματώνεται στο έντυπο Ε3, το οποίο καλείται πλέον «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης».

Οικειοθελής αποχώρηση προσωπικού Ν 2556/1997 και Ν 2972/2001

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να δηλώνουν στον ΟΑΕΔ, εντός οκτώ (8) ημερών, κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης των μισθωτών τους. Η εν λόγω δήλωση (έντυπο Ε5) γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (βλ. ενότητα Δ σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή).

Απόλυση εργαζομένων (καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη)

Ο εργοδότης που καταγγέλλει την σύμβαση εργασίας υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του εγγράφου της απόλυσης στον μισθωτό να αναγγείλει την καταγγελία στον ΟΑΕΔ. Η αναγγελία απόλυσης (έντυπο Ε6) γίνεται πλέον υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (βλ. ενότητα Δ σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή). Σημειώνεται ότι για την καταγγελία μισθωτού υπαλλήλου με προειδοποίηση, το εν λόγω έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της επερχόμενης καταγγελίας στον εργαζόμενο.

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων - ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ Υποχρεωτικά από 1.3.2013 ΥΕΚΑΠ 5072/6/25.2.2013 (ΦΕΚ Β΄ 449/25.2.2013) Υπουργική Απόφαση 29502/85/1.9.2014 Υπουργική Απόφαση 32089/10.10.2014

Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ), με την τα ακόλουθα έντυπα:

α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,

Με την παρέλευση ενός μηνός από τη δημοσίευση της ΥΕΚΑΠ 29502/85/1.9.2014 εφαρμόζεται υποχρεωτική η υποβολή επιμέρους εντύπων (Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4) για ορισμένες περιπτώσεις έναρξης απασχόλησης (βλ. άρθρο 9 της ανωτέρω απόφασης)

β) Ε4. Πίνακας προσωπικού,

γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,

δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,

ε) Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης,

ζ) Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας,

η) Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

θ) Ε11. Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται με την χρήση των κωδικών που ο εργοδότης διαθέτει για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Το ημερολόγιο επιμελείται η επιστημονική ομάδα του περιοδικού. Οι αναγνώστες να επαληθεύουν τις ημερομηνίες του φορολογικού ημερολογίου, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα από τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις.

1. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η σχετική εφαρμογή στο πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΠΣ, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου και λαμβάνει ταυτότητα οφειλής για την εξόφληση σε τράπεζα ή μέσω e-banking.

2. Επισημαίνουμε ότι η Πολ. 1120/2014, ερμηνεύοντας τις οικείες διατάξεις του Ν 4172/2013 , ορίζει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης στις εν λόγω αμοιβές (της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64) που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εδρεύουν στην αλλοδαπή και δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ωστόσο, η παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν 4172/2013 , αναφερόμενη γενικά στα νομικά πρόσωπα και οντότητες του εξωτερικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη εγκατάστασης στην Ελλάδα, ορίζει την υποχρέωση παρακράτησης στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών διοίκησης, τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κατά την άποψη της επιστημονικής ομάδας, η ερμηνεία της παραπάνω εγκυκλίου αποτελεί «συμπλήρωση» των διατάξεων του φορολογικού νόμου και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είχε προηγηθεί σχετική τροποποίηση στον Ν 4172/2013 .

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.