To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 112/2015, Φεβρουάριος 2015
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, σ. 161
Προηγούμενο: ΜΠρΑθ 8304/2014 [Φιλανθρωπικά σωματεία]
Επόμενο: - Πολ. 1032/26.1.2015 [Ερμηνεία των άρθρων 41 & 42 ΚΦΕ]
ΜΠρΑθ 8304/2014 [Φιλανθρωπικά σωματεία] - Πολ. 1032/26.1.2015 [Ερμηνεία των άρθρων 41 & 42 ΚΦΕ]
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Νομοθετικό Δελτίο

Ι. Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Τροποποίηση διατάξεων ΚΦΕ - ΦΠΑ - ΚΦΔ - Ποινολόγιο - Φόρος υπεραξίας ακινήτων Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014)

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Αναπτυξιακές παρεμβάσεις - Επιμελητηριακή νομοθεσία - Εμπορικό μητρώο Ν 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014)

Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

Θέματα μεταφορών και δημοσίων έργων Ν 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/17.12.2014)

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ΠΝΠ της 17.12.2014 (ΦΕΚ Α΄ 262/17.12.2014)

Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ναυτική εργασία ΠΔ 171/2014 (ΦΕΚ Α΄ 268/24.12.2014)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329).

Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων ΑπΓΓΥπΟικ Πολ. 1016/12.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 115/21.1.2015)

Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πολ. 1271/23.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης».

Μεσολάβηση Συνηγόρου του Καταναλωτή μεταξύ δανειστών και οφειλετών ΚΥΑ 5921/19.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 92/20.1.2015)

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Ν 4224/2013 (Α΄ 288).

Παράταση υποβολής δηλώσεων μεταβολών ΑπΓΓΥπΟικ Πολ. 1009/12.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 89/19.1.2015)

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ΥΑ Φ.51010/16198/651/12.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 78/19.1.2015)

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ με το οποίο συμπληρώνεται το άρθρο 18 παρ. 1α της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ - συμπλήρωση του άρθρου 1 της αρ. Φ.Επαγ. ασφ./οικ.16/9.4.2003 (ΦΕΚ B΄ 462/17.4.2003) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Απαλλαγή από υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων ΑπΓΓΥπΟικ Πολ. 1007/9.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 73/16.1.2015)

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων. Βλ. και σελ. 175 του παρόντος τεύχους

Ρύθμιση χρεών ΚΥΑ 4837/16.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 66/16.1.2015)

Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παρ. 1 και των βεβαιώσεων των παρ. 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν 4307/2014 , της διαδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους.

ΕΝΦΙΑ ΑπΓΓΥπΟικ Πολ. 1011/14.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 56/15.1.2015)

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Ενίσχυση ρευστότητας ΥΑ Γ.Δ.Ο.Π.0000060ΕΞ2015/Β΄54/14.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 41/14.1.2015)

Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον Ν 3723/2008 .

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΥΑ 219/8.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 14/12.1.2015)

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΥΑ 216/8.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 10/9.1.2015)

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.

Φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ΑπΓΓΥπΟικ Πολ. 1002/31.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3/5.1.2015)

Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.

Πιστοποιητικό άρ. 54Α ΚΦΔ ΑπΓΓΥπΟικ Πολ. 1004/2.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2/2.1.2015)

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.

Κυρώσεις σε αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα ΥΑ 76068/7006/22.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3682/31.12.2014)

Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του ΑΝ 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμπροβιομηχανικών εταιρειών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου.

Σύστημα εισροών - εκροών ΚΥΑ οικ. 79789/31.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3678/31.12.2014)

Τροποποίηση της αριθ. Φ2-1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ 1980/Β/2010).

Ηλεκτρονικές εισπράξεις και επιστροφές τελωνείων ΑπΓΓΥπΟικ ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ2014/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3675/31.12.2014)

Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων.

Επενδυτικοί νόμοι ΥΑ 76008/22.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3653/31.12.2014)

Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους.

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης ΥΑ 75987/22.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3646/31.12.2014)

Παράταση προθεσμίας για τη δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης.

Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΥΑ 43452/633/22.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3637/31.12.2014)

Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν 1545/1985 .

Ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας ΑπΓΓΥπΟικ Δ.ΟΡΓ.Α 1170232 ΕΞ2014/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3586/31.12.2014)

Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης και του Γραφείου Επανεξέτασης του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Εκπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 ΥΑ Πολ. 1263/31.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3569/31.12.2014)

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Καταλογιστικές πράξεις ΦΜΑΠ εκκρεμών υποθέσεων ΑπΓΓΥπΟικ Δ13ΦΜΑΠ 1167121 ΕΞ2014/18.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3554/30.12.2014)

Αρμοδιότητα έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου.

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΚΥΑ 49863/688/23.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3484/24.12.2014)

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3069/31.3.1989 υπουργικής απόφασης «Ειδικό εποχιακό βοήθημα προς ομοειδείς επαγ/κές κατηγορίες (εκτός των οικοδόμων) και ειδικό βοήθημα προς μεμονωμένους ασφαλισμένους» (ΦΕΚ Β΄ 239) όπως έχει τροποποιηθεί με την 31353/7.6.1989 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 448).

Καταβλητέες εισφορές ΥΑ Φ.11321/19423/1405/15.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3480/23.12.2014)

Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3540/59/9.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3476/23.12.2014)

Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015.

ΣΕΠΕ - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων ΥΑ οικ. 49327/10702/22.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23.12.2014)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/8.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.2.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.8.2013).

Υπερωριακή απασχόληση ΥΑ 47081/849/11.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3439/22.12.2014)

Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2015.

Αναστολή πληρωμής ΕΝΦΙΑ ΑπΓΓΥπΟικ 1250/8.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3411/19.12.2014)

Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα.

ΙΙ. Νομοθεσία ΕΕ

ΔΛΠ 19 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/29 (L 5/9.1.2015)

Tης Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19.

ΔΠΧΑ 2, 3 και 8 - ΔΛΠ 16,24 και 38 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/28 (L 5/9.1.2015)

Της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2, 3 και 8 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16, 24 και 38.

ΔΠΧΑ 3 και 13 - ΔΛΠ 40 Κανονισμός (ΕΕ) 1361/2014 (L 365/19.12.2014)

Της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 και 13 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40.

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1353/2014 (L 365/19.12.2014)

Της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1156/2012 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

ΙΙI. Εγκύκλιοι Υπουργείων Οικονομικών & Ανάπτυξης*

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Πολ. 1024/21.1.2015

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών (ΕγκΥπΟικ Δ12/1006031ΕΞ2015/19.1.2015)

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ (ΕγκΥΠΑΑΝ 5285/16.1.2015)

Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Βλ. και σελ. 182 του παρόντος τεύχους

Παράταση απόσυρσης αυτοκινήτων Πολ. 1018/15.1.2015

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του Ν 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 270), περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων Πολ. 1017/15.1.2015

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. Πολ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β΄ 179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

Μετάταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ (ΕγκΥπΟικ Δ14Β 1000985 ΕΞ2015/7.1.2015)

Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ και αντίστροφα.

Επιμήκυνση προθεσμιών - Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης Πολ. 1005/30.12.2014

Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων (ΕγκΥπΟικ Δ12Α 1170320 ΕΞ2014/30.12.2014)

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων. Βλ. και σελ. 180 του παρόντος τεύχους

Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών Πολ. 1264/30.12.2014

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του N 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του N 4172/2013. Βλ. και σελ. 178 του παρόντος τεύχους

Οικονομική παροχή για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης (ΕγκΥπΟικ Δ12Α 1000840ΕΞ2014/30.12.2014)

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Πολ. 1234/2014.

Αυθαίρετες επεμβάσεις στον αιγιαλό - Κυρώσεις Πολ. 1262/205Α ΕΞ2014/29.12.2014

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα και τη ζώνη λιμένα.

Φορολογική κατοικία Πολ. 1261/22.12.2014

Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ). Βλ. και σελ. 179 του παρόντος τεύχους

Φορολογική κατοικία Πολ. 1260/19.12.2014

Σχετικά με τη φορολογική κατοικία.

Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης Πολ. 1259/22.12.2014

Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της Πολ. 1050/ 17.2.2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Ενδοομιλικές συναλλαγές (ΕγκΥπΟικ ΔΕΛ Δ 1168423 ΕΞ 2014/19.12.2014)

Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών και εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.

IV. Εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑΠ - ΙΚΑ - ΟΑΕΕ

Μετατροπή φορέων πρόνοιας σε νπιδ υποχρεωτικής ασφάλισης (ΕγκΥΠΕΚΑΠ Φ80020/οικ.1862/34/14.1.2015)

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παρ. 2 του άρθρου 119 του Ν 4316/2014 (Α΄ 270).

Επικουρική ασφάλιση (ΕγκΥΠΕΚΑΠ Φ.80020/οικ.911/Δ15.10/14.1.2015)

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του άρθρου 119 του Ν 4316/2014 (Α΄ 270).

ΟΓΑ - Παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι (ΕγκΙΚΑ 1/Α02/1102/1/12.1.2015)

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1.1.1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.

Μη καταβολή εισφορών δώρου Χριστουγέννων (ΕγκΙΚΑ Α42/1/8.1.2015)

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2014.

Προγράμματα stage (ΕγκΙΚΑ Ε40/3/8.1.2015)

Δήλωση απασχόλησης - καταγγελίες ανέργων που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών (ΕγκΙΚΑ Ε10/1/2.1.2015)

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληξε 31/12/2014.

ΣΕΠΕ - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων (ΕγκΥΠΕΚΑΠ 50033/10904/29.12.2014)

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης - Εγκύκλιος εφαρμογής της.

Υποβολή ΑΠΔ (ΕγκΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014)

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015. Βλ. και σελ. 183 του παρόντος τεύχους

Μη επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (ΕγκΙΚΑ 67/Γ99/59/19.12.2014)

Εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου.

Διαδοχική ασφάλιση (ΕγκΙΚΑ 68/Σ22/4/16.12.2014)

Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη - συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Ιατροί Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών (ΕγκΙΚΑ Π51/45/16.12.2014)

Ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης ιατρών ειδικού σώματος υγειονομικών επιτροπών.

Αμοιβή δικηγόρων (ΕγκΙΚΑ Γ32/557/15.12.2014)

Αμοιβές Δικηγόρων.

Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ (ΕγκΙΚΑ Π51/44/12.12.2014)

Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται περί της ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που παραπέμπονται στα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Ιατρική και ασφαλιστική αναπηρία (ΕγκΙΚΑ Σ32/23/11.12.2014)

Κρίση περί ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1.1993, σύμφωνα με τη με αρ. 269/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπενθύμιση οδηγιών των εγκυκλίων 18/1991 και 67/2011.

V. Διαιτητικές Αποφάσεις

Προσωπικό σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά κέντρα κ.ά. ΔΑ 3/2014 (ΠΚ 3/18.12.2014)

Των εργαζομένων στα Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα, τα Ιατρικά Εργαστήρια και τους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας.

VΙ. Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών ΦΠΑ

Ισχύουσες ισοτιμίες εξωτερικών συναλλαγμάτων έναντι «ευρώ» από 1.2.2015 έως 11.2.2015

 

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΣΚΩΤΙΑΣ - Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

(Ποσότητα νομίσματος ανά 1 €) 1.2.2015

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

1,1593

0,7671

7,4355

9,4238

27,9390

 

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

(Ποσότητα νομίσματος ανά 1 €) 1.2.2015

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

315,3500

4,3058

1,9558

4,5088

7,7065

* Όσες εγκύκλιοι έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ παρατίθενται ανωτέρω στην υποενότητα «Ι. Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις».

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.