ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Τίτλος: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ
KN 2190/1920
Ενότητα: ΚΝ 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), σ. 202
Προηγούμενο: Άρθρο 136. — Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Επόμενο: Άρθρο 138. — Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών
Άρθρο 136. — Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 138. — Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Άρθρο 137. — Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου

1. Οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. [Όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν 3301/2004 .]

2. Οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ύστερα από σχετική εισήγηση του Eποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέσα στα πλαίσια των κανόνων που προδιαγράφονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants). [Όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν 3301/2004 .]

3. Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 37, από το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 και από την παρ. 4 του άρθρου 43α του νόμου αυτού αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της προβλεπόμενης από την προηγούμενη παράγραφο απόφασης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). [Όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 7 του Ν 3301/2004 .]

[Όπως το άρθρο 137 προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν 3229/2004 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν 3301/2004 .]

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.