ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Τίτλος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: ΚΝ 2238/1994
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: [1] ΝΟΜΟΣ 2238/1994, ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ, σ. 220
Προηγούμενο: Άρθρο 54 – Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες
Επόμενο: Άρθρο 56 – Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
Άρθρο 54 – Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες Άρθρο 56 – Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Άρθρο 55 - Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

1. Στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις η παρακράτηση του φόρου ενεργείται ως εξής:

α) Στα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

Ο συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου. Ο φόρος παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρεία ή την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά την καταβολή του και για την απόδοσή του εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση του πιο πάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τους μισθούς που λαμβάνουν [399] .

β) Στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) [400] που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος. Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60.

γ) Στα εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) που υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή της προμήθειας τους. Το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι τράπεζες υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την εκκαθάριση ή καταβολή των αμοιβών ή προμηθειών.

Σε περίπτωση που η αμοιβή ή προμήθεια αποστέλλεται με έμβασμα ή επιταγή απευθείας στο όνομα του αντιπροσώπου, προκειμένου να διενεργηθεί η πιο πάνω παρακράτηση από τις τράπεζες ο αντιπρόσωπος οφείλει να υποβάλλει σχετική δήλωση σ΄ αυτές με την οποία να γνωρίζει ότι το ποσό του εμβάσματος ή της επιταγής αποτελεί ή όχι προμήθεια. Ειδικά αν η προμήθεια αντιπροσώπου κατατίθεται από τον ξένο οίκο σε τραπεζικό λογαριασμό του στην αλλοδαπή, τότε ο φόρος αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 60 μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την έκδοση του σχετικού παραστατικού στοιχείου [401] .

δ) Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Αν δικαιούχος των κερδών είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9 που προκύπτει μετά τη συνάθροιση των υπόψη κερδών με τα λοιπά εισοδήματα είναι μικρότερος του 25%, με την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη κέρδη από τις πιο πάνω συμμετοχές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54.

Όταν συνεταιρισμός ή ημεδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101, από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από τα πιο πάνω πρόσωπα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις συμμετοχές τους αυτές. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται όταν τα κέρδη καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους ? μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα κέρδη ημεδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του N 2578/1998. Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης επιστρέφεται σε αυτή κατά το μέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέμει σε εταιρεία άλλου κράτους ? μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων [402] .

ε) Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 186/1992 , αμοιβές για οποιουδήποτε είδους παρεχόμενη υπηρεσία με αποδείξεις δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΒΣ παρακρατούν φόρο είκοσι τοις εκατό (20%) [403] .

Επίσης, σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) υπόκειται το ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στο μισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου, με βάση νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης [404] .

στ) Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως [405] :

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα) [406]

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:

αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ [407] ,

ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,

γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και

δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝΕΜ) [408] .

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος παρακράτησης του φόρου και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής.

ζ) Στα εισοδήματα που προέρχονται από αμοιβές ή προμήθειες λόγω διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) [409] , που υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή προμήθειας του δικαιούχου. Οι ΑΕ Διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την καταβολή των προμηθειών ή αμοιβών.

η) Στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ενεργείται παρακράτηση φόρου, με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου είναι αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή τους. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και τα οποία παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος του εισοδήματος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση. [410]

2. [411]


[ 399 ]. Όπως το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010), εφαρμογή για τους μισθούς ή απολαβές που καταβάλλουν οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης στους εταίρους τους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην ΕτΚ και μετά, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του ιδίου νόμου. Προηγουμένως, τα τρία πρώτα εδάφια της ιδίας περίπτωσης είχαν αντικατασταθεί από ένα εδάφιο από το άρθρο 18 παρ. 9 του Ν 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 134/25.9.2008), ισχύς για μισθούς που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 10 του ιδίου νόμου και πιο πριν το παλαιό πρώτο εδάφιο της περ. α΄ είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253/14.12.2004), ισχύς από τη δημοσίευση του νόμου στην ΕτΚ, σύμφωνα με το άρθρο 33 περ. ι΄ του ιδίου νόμου. Αρχικά, ολόκληρη η περ. α΄ είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002), ισχύς από 1.1.2003, σύμφωνα με το άρθρο 30 περ. δ΄ του ιδίου νόμου. Το αντικατασταθέν από το Ν 3842/2010 εδάφιο όριζε: «α) Στα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τους μισθούς που καταβάλλονται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της.». Το αντικατασταθέν από το Ν 3697/2008 εδάφιο όριζε: «Στα εισοδήματα της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά».

[ 400 ]. Όπως ο συντελεστής παρακράτησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 μειώθηκε στο ένα τοις εκατό (1%) μέχρι 31.12.2010 με το άρθρο 3 παρ. 5 του Νόμος 3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/27.5.2009).

[ 401 ]. Όπως τα δύο τελευταία εδάφια της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 προστέθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 14 του Ν 2579/1998 (ΦΕΚ Α΄ 31/17.2.1998), ισχύς από 17.2.1998.

[ 402 ]. Όπως στην παρ. 1 του άρθρου 55 προστέθηκε περ. δ΄ με το άρθρο 14 παρ. 6 του
Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011). Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν 3943/2011 , έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ. Προηγουμένως η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 είχε καταργηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002), ισχύς για διαχειριστικές περιόδους εταιριών περιορισμένης ευθύνης που αρχίζουν από 1.1.2003 και μετά.

[ 403 ]. Όπως τα δύο πρώτα εδάφια της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αντικαταστάθηκαν από ένα εδάφιο από το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010), ισχύς από τη δημοσίευση του νόμου στην ΕτΚ, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 του ιδίου νόμου. Τα αντικατασταθέντα εδάφια όριζαν: «ε) Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 186/1992 , προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το ΠΔ 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής. Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορές τους». Προηγουμένως, ο συντελεστής της περίπτωσης αυτής είχε αυξηθεί από 15% σε 20% από το άρθρο 3 παρ. 15 του Ν 2579/1998 (ΦΕΚ Α΄ 31/17.2.1998), ισχύς από 17.2.1998.

[ 404 ]. Όπως το τελευταίο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 12 του Ν 2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249/17.11.1999), ισχύς από 17.11.1999.

[ 405 ]. Όπως η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄ 54/20.3.2002), ισχύς από 20.3. 2002.

[ 406 ]. Όπως η υποπερ. αα΄ του πρώτου εδαφίου της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν 2386/1996 (ΦΕΚ Α΄ 43/7.3.1996), ισχύς από 7.3.1996.

[ 407 ]. Όπως το δραχμικό ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών της υποπερ. αα΄ του δευτέρου εδαφίου της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 καθορίσθηκε σε ευρώ με το άρθρο 9 παρ. 72 του Ν 2948/2001 (ΦΕΚ Α΄ 242/19.10.2001), ισχύς από 1.1.2002.

[ 408 ]. Όπως η υποπερ. δδ΄ του δευτέρου εδαφίου της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 19 του Ν 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285/28.12.2000), ισχύς από 28.12.2000. Προηγουμένως, η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 περιελάμβανε και τρίτο εδάφιο, το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄ 54/20.3.2002), ισχύς από 20.3.2002.

[ 409 ]. Όπως ο συντελεστής παρακράτησης της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αναπροσαρμόστηκε από 15% σε 20% με το άρθρο 3 παρ. 15 του Ν 2579/1998 (ΦΕΚ Α΄ 31/17.2.1998), ισχύς από 17.2.1998.

[ 410 ]. Όπως νέα περ. η΄ προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 55 με το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011), ισχύς από τη δημοσίευση του νόμου στην ΕτΚ. Προηγουμένως, η παλαιά περ. η΄ της παρ. 1 είχε καταργηθεί με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002), ισχύς για διαχειριστικές περιόδους εταιριών περιορισμένης ευθύνης που αρχίζουν από 1.1.2003 και μετά.

[ 411 ]. Η παρ. 2 του άρθρου 55 καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 20 του Ν 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285/28.12.2000), ισχύς για εισοδήματα που αποκτούν οι υπόχρεοι από 1.1.2001 και εφεξής.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.