To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 46/2009, Φεβρουάριος
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, σ. 160
Προηγούμενο: - Ν. Σγουρινάκης, Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας
Επόμενο: - Ν. Σγουρινάκης, Συμπλήρωση Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ από Ελεύθερο Επαγγελματία
<span><b>- Ν. Σγουρινάκης,</b></span> Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας <span><b>- Ν. Σγουρινάκης,</b></span> Συμπλήρωση Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ από Ελεύθερο Επαγγελματία
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

- Β. Μιχελινάκης, Η διόρθωση λαθών στο Εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ

Βαγγέλης Μιχελινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός
 
Καθώς συνεχίζεται η διαδικασία αποστολής από το ΚΕΠΥΟ στους φορολογούμενους των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων για το έτος 2008, εντοπίζονται σε πολλές περιπτώσεις λάθη που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να κληθούν οι φορολογούμενοι να καταβάλουν μεγαλύτερο ποσό από αυτό που βάσει του Νόμου πρέπει να καταβάλουν. Κάποια από αυτά, τα λάθη οφείλονται σε παραλείψεις των ίδιων των φορολογουμένων στα Ε9 που έχουν υποβάλλει και κάποια άλλα στον κακό σχεδιασμό από πλευράς Υπουργείου που έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή παροχή πληροφοριών στο λογισμικό του ΚΕΠΥΟ, προκειμένου να υπολογιστεί σωστά ο φόρος.
 
Το Υπουργείο Οικονομίας διαπιστώνοντας το πρόβλημα έδωσε τη δυνατότητα στους φορολογούμενους που εντοπίζουν λάθη στο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΤΑΚ να ζητήσουν την διόρθωσή του, όσο και αν αυτό συνεπάγεται ταλαιπωρία για τους ίδιους αφού θα πρέπει να σπεύσουν στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.
 
Περίπτωση 1: Διόρθωση του Ε9
 
Όπως αναφέραμε μία από τις σημαντικότερες αιτίες του λανθασμένου ΕΤΑΚ είναι τα λάθη των ίδιων των φορολογουμένων στα έντυπα Ε9 που έχουν υποβάλλει κατά τα προηγούμενα έτη. Τα λάθη αυτά έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να τα διορθώσουν και μετά τη λήψη του ΕΤΑΚ υποβάλλοντας νέα δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), χωρίς μάλιστα κυρώσεις, εφόσον η δήλωση αυτή υποβληθεί εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ. Η συγκεκριμένη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ και μπορεί κατά περίπτωση να απαιτείται η συνυποβολή ορισμένων δικαιολογητικών. Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι η διόρθωση του Ε9 μπορεί να αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις:
 
• Στοιχεία της συζύγου και των προστατευομένων τέκνων που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.
• Περιγραφικά στοιχεία ακινήτου όπως η διεύθυνσή του, οι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, οι προσόψεις του, η κατηγορία του, οι ειδικές συνθήκες, ο όροφος, η επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων, το έτος κατασκευής, η επιφάνεια του οικοπέδου, η συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο, το είδος εμπράγματου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το έτος γέννησης επικαρπωτή και τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη.
• Προσθήκη ή διαγραφή ακινήτου.
 
Δικαιολογητικά
 
Εάν η υποβαλλόμενη δήλωση μειώνει τη φορολογητέα αξία των ακινήτων ή ενδεχομένως διαγράφει κάποιο από αυτά, θα πρέπει ο φορολογούμενος να υποβάλει και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αλλαγή αυτή. Έτσι, εάν για παράδειγμα φορολογούμενος έχει παραλείψει να προβεί σε διαγραφή ακινήτου που μεταβίβασε κατά τα προηγούμενα έτη, θα πρέπει με τη δήλωση να συνυποβάλει και αντίγραφο του συμβολαίου μεταβίβασης. Εάν διορθώσει λάθος στο ποσοστό εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου που απέκτησε, θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς, και τέλος, εάν διορθώσει το έτος γέννησης του επικαρπωτή, θα πρέπει να υποβάλει θεωρημένο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.
 
Περίπτωση 2: Λάθος στον υπολογισμό της αξίας ακινήτου
 
Εκτός από την περίπτωση λάθους αναγραφής από τον φορολογούμενο στοιχείων των ακινήτων του στο Ε9, υπάρχει και η πιθανότητα εμφάνισης λάθους από την Υπηρεσία, στον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. Έτσι, θα πρέπει ο φορολογούμενος να διασταυρώσει και να ελέγξει με τη βοήθεια του λογιστή - συμβούλου του την αξία κάθε ακινήτου του, που έχει υπολογίσει το ΚΕΠΥΟ. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αποκλίσεις, έχει τη δυνατότητα υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ αίτησης επανεκκαθάρισης (βλ. υπόδειγμα 1). Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται προς απόδειξη των ισχυρισμών του να συνυποβάλει έντυπο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου (βλ. υπόδειγμα 2). Η παραπάνω αίτηση εξετάζεται από τη ΔΟΥ και σε περίπτωση που ο ισχυρισμός του φορολογούμενου δεν γίνει δεκτός, οφείλει να το γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο επί αποδείξει. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο υπόχρεος θεωρεί ότι αδικείται μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν 2717/1999 , δηλαδή εντός 60 ημερών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 
Αίτηση επανεκκαθάρισης, χωρίς όμως το έντυπο υπολογισμού της αξίας, πρέπει να υποβάλει ο φορολογούμενος και στις περιπτώσεις αμφισβήτησης του τρόπου κατανομής του αφορολόγητου της κατοικίας για το έτος 2008 (π.χ. λόγω συνιδιοκτησίας). Επισημαίνεται ότι λόγω της αδυναμίας του λογισμικού εκκαθάρισης του ΕΤΑΚ να «αντιληφθεί» την απαλλαγή στις περιπτώσεις στις οποίες η πρώτη κατοικία αποτελεί αντικείμενο συνιδιοκτησίας των συζύγων, απαλλάσσει από το ΕΤΑΚ μόνο τον ένα εξ’ αυτών και φορολογεί τον δεύτερο. Δεδομένου όμως ότι ο χειρισμός αυτός δεν είναι σύμφωνος με το Νόμο θα μπορεί ο υπόχρεος με την παραπάνω αίτηση και με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 με την οποία θα δηλώνονται τα εμπράγματα δικαιώματα για τα οποία ζητείται η απαλλαγή καθώς και οι τυχόν λοιποί συνιδιοκτήτες της ίδιας δήλωσης, να ζητήσει να ισχύσει πλήρως η απαλλαγή.
 
Και σε αυτή την περίπτωση η παραπάνω αίτηση εξετάζεται από τη ΔΟΥ και εάν αυτή δεν γίνει δεκτή, οφείλει να το γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο επί αποδείξει. Επίσης, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν 2717/1999 κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 
Τέλος, με την Πολ. 1143/2008 που ορίζονται τα παραπάνω, ρυθμίζεται και το θέμα χορήγησης απαλλαγής κτίσματος για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης ή ακινήτου που έχει δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού λόγω αρχαιολογικής έρευνας ή ακινήτου επιταγμένου από το Στρατό. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται διαφορετική αίτηση επανεκκαθάρισης (βλ. υπόδειγμα 2), με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1 Ιανουαρίου του έτους 2008, είναι κατά περίπτωση:
 
• Άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
• Βεβαίωση της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων.
• Διυπουργική Απόφαση Επίταξης, Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.
 
Ομοίως και σε αυτή την περίπτωση, εφόσον ο αρμό­διος Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αποδεχθεί την αίτηση του υπόχρεου, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αντιθέτως, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν 2717/1999 , όπως ισχύει.
 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα υποδείγματα αίτησης επανεκκαθάρισης και υπολογισμού αξίας ακινήτου.
 
κάνετε click εδώ για να δείτε τα υποδείγματα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.