Ίδρυση ΕΠΕ

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Υποθετικές ημερομηνίες Τσεκ με V
1. Υπόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη των βασικών θεμάτων του καταστατικού της εταιρίας που απαιτούν κοινή κατανόηση και συμφωνία από όλους τους εταίρους. 1 Σεπτεμβρίου
2. Σύνταξη του σχεδίου του καταστατικού από το Δικηγόρο. 5 Σεπτεμβρίου
3. Προέλεγχος στο αρμόδιο επιμελητήριο του δικαιώματος χρήσης της επιλεγείσας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου με κριτήριο το δηλωθέντα σκοπό αυτής - Λήψη σχετικής βεβαίωσης προέγκρισης. 7 Σεπτεμβρίου
4. Αποστολή του σχεδίου του καταστατικού στο Συμβολαιογράφο που θα συντάξει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. 8 Σεπτεμβρίου
5. Οριστικοποίηση του σχεδίου του καταστατικού. 11 Σεπτεμβρίου
6. Θεώρηση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο του υπογεγραμμένου από το Δικηγόρο σχεδίου του καταστατικού - Προκαταβολή της αμοιβής του. 12 Σεπτεμβρίου
7. Υποβολή στο Συμβολαιογράφο όλων των σχετικών εγγράφων σε προετοιμασία της κατάρτισης του συμβολαίου σύστασης της ΕΠΕ. 13 Σεπτεμβρίου
8. Υπογραφή του συμβολαίου σύστασης της ΕΠΕ. 15 Σεπτεμβρίου
9. Υποβολή επικυρωμένων 2 αντιγράφων του συμβολαίου σύστασης της ΕΠΕ στην αρμόδια ΔΟΥ προς θεώρηση και καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. 19 Σεπτεμβρίου
10. Υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου του συμβολαίου σύστασης στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Προνοίας και πληρωμή των σχετικών εισφορών. 19 Σεπτεμβρίου
11. Υποβολή του επικυρωμένου αντιγράφου του συμβολαίου σύστασης της ΕΠΕ (όπως αυτό έχει θεωρηθεί από το Τ.Ν. και το Τ.Π.) στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με σκοπό την καταχώριση στα οικεία βιβλία εταιριών αυτού. 22 Σεπτεμβρίου
(και πάντως όχι
αργότερα από τις
15 Οκτωβρίου)
12. Σύνταξη περίληψης του καταστατικού της ΕΠΕ και υποβολή (1 αντιγράφου) αυτής στην αρμόδια υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). 24 Σεπτεμβρίου
13. Λήψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου του αριθμού του ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η περίληψη του καταστατικού της ΕΠΕ. 28 Σεπτεμβρίου
Ενέργειες που ακολουθούν την ίδρυση ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν 3190/1955, η ΕΠΕ αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσίευση της ανακοινώσεως (επί της υποβληθείσας περιλήψεως του καταστατικού της) στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία συστάσεώς της. Ακολουθούν:

Ι. H οριστική κατοχύρωση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της ΕΠΕ στο οικείο επιμελητήριο με την εγγραφή της εταιρίας σε αυτό.

ΙΙ. Ο καθορισμός του (ιδιόκτητου ή μισθωμένου κ.λπ.) χώρου, όπου θα στεγασθούν τα γραφεία της εταιρίας (εφόσον αυτός δεν έχει ήδη ορισθεί προγενέστερα.

IΙΙ. Η (υποχρεωτική) δήλωση έναρξης εργασιών της εταιρίας στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της (το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού της στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης).

ΙV. H θεώρηση βιβλίων και στοιχείων της ΕΠΕ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.