30 Μαϊου 2012

Μεταβίβαση μεριδίου OE που κατέχει ακίνητο

ΣΕ ΟΕ συμμετέχει ο πατέρας με ποσοστό 60% και ο υιός με ποσοστό 40%.Η ΟΕ έχει στην κυριότητά της και ένα ακίνητο επαγγελματικός χώρο που αγοράσθηκε το 2009 για εκμετάλλευση και που όμως λόγω της οικονομικής κρίσης είναι κενό. Εν προκειμένω ο πατέρας λόγω συνταξιοδότησης θέλει να μεταβιβάσει το 58%του στον υιό και 2% στην νύφη του. Θα προκύψει φόρος υπεραξίας; Πρέπει με συμβολαιογραφική πράξη να γίνει η μεταβίβαση του ακινήτου; Με ποια σειρά ενεργειών θα γίνουν. Μήπως συμφέρει πριν την μεταβίβαση του ποσοστού, το ακίνητο να μεταβιβασθεί στα φυσικά πρόσωπα πατέρα και υιό;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 13, του ΚΦΕ, η μεταβίβαση μεριδίων ΟΕ λόγω συνταξιοδότησης του γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, απαλλάσσεται του φόρου υπεραξίας. Ωστόσο, αν η εταιρεία κατέχει ακίνητα, υπολογίζεται φόρος με συντελεστή 5% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων επί του ποσοστού που μεταβιβάζεται. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η ανωτέρω απαλλαγή υφίσταται μόνο στην περίπτωση των μεταβιβάσεων που γίνονται από γονείς σε τέκνα, ή από σύζυγο σε σύζυγο και μόνο λόγω συνταξιοδότησης. Συνεπώς, στην περίπτωση που αναφέρετε για τη μεταβίβαση ποσοστού 58% των μεριδίων θα υπολογισθεί φόρος: 58% Χ 5% Χ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) ενώ το υπόλοιπο 2% θα υπαχθεί σε φόρο υπεραξίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ΚΦΕ και βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται από την Πολ. 1053/2003. Διευκρινίζεται δε ότι ο φόρος υπεραξίας θα υπολογισθεί με τον μειωμένο συντελεστή 10% αντί του 20% λόγω της συγγένειας (Β΄ κατηγορίας) μεταξύ του πατέρα και της νύφης (παρ. 1, του άρθρου 29, του Ν 2961/2001). 
 
Το αν είναι προτιμότερο από φορολογικής άποψης, να προηγηθεί η μεταβίβαση του ακινήτου σε ΦΠ με αντάλλαγμα θα πρέπει να εξετασθεί πριν λάβει χώρα η μεταβίβαση των μεριδίων. Ωστόσο, η ανάλυση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα όπως λ.χ. στην αντικειμενική αξία του ακινήτου, την κατοχή άλλων ακινήτων από τα ΦΠ κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη φορολογία κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου (φόρος μεταβίβασης Ν 1587/1950), όσο και τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν στο φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ – άρθρα 27 έως 50 του Ν 3842/2010). Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση για τη μεταβίβαση ακινήτου συντάσσεται σχετικό πωλητήριο συμβόλαιο.
30.5.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.