10 Μαϊου 2012

Αποζημιώσεις από πελάτες

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εισέπραξε προκαταβολή από πελάτη της για  LEASING αυτοκινήτου. Ο εν λόγω πελάτης άλλαξε γνώμη , η δε εταιρεία είχε ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά του αυτοκινήτου. Ο πελάτης έχασε την προκαταβολή που έδωσε. Η αρχική λογιστική εγγραφή που καταχωρίσθηκε στα βιβλία ήταν: Χρέωση του λογαριασμού  Ταμείο  (38.00)  και πίστωση του λογαριασμού Προκαταβολές πελατών (30.05). 
Το ποσό της προκαταβολής κρατήθηκε ως αποζημίωση από την Εταιρεία. Το ποσό αυτό λογιστικά μεταφέρεται σε πίστωση του λογαριασμού: Αποζημιώσεις από πελάτες (74.98.00) σε χρέωση  του λογαριασμού: Προκαταβολές πελατών (30.05), και εάν είναι έτσι, πρέπει να υπολογισθεί και ο ΦΠΑ που αναλογεί?
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Αποζημίωση θεωρείται η αποκατάσταση της ζημιάς ενός άλλου, ή επαναφορά ενός αγαθού ή πράγματος στην προηγούμενη θέση του, στη θέση δηλαδή που ήταν το αγαθό πριν επέλθει το γεγονός.
 
Για την είσπραξη της αποζημίωσης ή την πίστωση αυτής, μόλις ο δικαιούχος λάβει εγκαίρως γνώση αυτής, εκδίδει αθεώρητο τιμολόγιο αποζημιώσεων  της παραγράφου.3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) . Τιμολόγιο εκδίδεται ακόμα και στην περίπτωση που η αποζημίωση καταβάλλεται από ιδιώτη.
Οι αποζημιώσεις κατά κανόνα επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ 3,6% (άρθρο 13 παρ.3 ΚΝ.Τ.Χ.) όταν βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ. Δεν εντάσσεται στη φορολογητέα αξία η αποζημίωση που καταβάλλεται για τη ζημία που υπέστη κάποιος επιχειρηματίας από άλλον, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και γενικότερα οι αποζημιώσεις από τις οποίες λείπει το στοιχείο της αντιπαροχής. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές  υπάγονται και οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις λόγω μη εκπλήρωσης προϋπάρχουσας εκ συμβάσεως ενοχής. Δηλαδή  καταβάλλονται όταν ο εκ  συμβάσεως οφειλέτης περιέλθει υπαιτίως σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής ή όταν ο οφειλέτης καθυστερήσει υπαιτίως την παροχή ή εκτέλεσε κακώς την παροχή. Ως τέτοια,  η αποζημίωση δεν υπάγεται σε  ΦΠΑ, αλλά  υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2% ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων.
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, δηλαδή, αποζημίωσης, που, από τη φύση της, δεν απορρέει από καταρτισθείσα σύμβαση, εκδίδεται από τον λήπτη αυτής:
 - Απλή απόδειξη, εάν λήπτης αυτής είναι πρόσωπο φυσικό μη επιτηδευματίας.
 - Τιμολόγιο αποζημιώσεων με πλήρη αιτιολόγηση, σύμφωνα με την παρ.3  του άρθρου 12 (ΚΒΣ), εάν λήπτης αυτής είναι επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 
H ανωτέρω απόδειξη ή το τιμολόγιο, κατά περίπτωση, υπόκεινται πάντοτε σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά 20% υπέρ OΓA), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 του Kώδικα Xαρτοσήμου, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του καταβάλλοντος ή του λαμβάνοντος την αποζημίωση. 
Το ποσό του χαρτοσήμου αποδίδεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ της επιχείρησης (παρ. 9 του άρθρου 39, του ΚΒΣ) μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου εισπράχθηκε η αποζημίωση. Δηλαδή για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαΐου, για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου μέχρι τις 20 Αυγούστου κ.ο.κ. 
 
Όσο αφορά την λογιστική απεικόνιση του εσόδου στα λογιστικά βιβλία , για την  περίπτωση αυτή,  χαρακτηρίζεται ως ανόργανο  έσοδο και μεταφέρεται σε υπολογαριασμό του 81 (81.01.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα). 
 
Ο λογαριασμός  (74.98.00)  που αναφέρετε δεν είναι ο κατάλληλος , επειδή  αφορά πρόσθετα έσοδα πωλήσεων, δηλαδή έσοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις πωλήσεις της οικονομικής μονάδας μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεως και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. 
 
Επομένως, η έκδοση του τιμολογίου αποζημιώσεων, δεν αφορά σε κάποια πώληση αγαθού ή σε παροχή κάποιας υπηρεσίας, αλλά εισπράττεται   αποκλειστικά για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση λόγω αθέτησης συμφωνίας.
10.5.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.