10 Μαϊου 2012

Εγκατάσταση H/Y με κερματοδέκτη σε χώρο τρίτου

Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα 46511000: χονδρικό εμπόριο Η/Υ, Π/Ε Η/Υ και Λογισμικού πρόκειται να εγκαταστήσει Η/Υ σε άλλη εταιρεία (ξενοδοχειακή) με σκοπό οι πελάτες της δεύτερης εταιρείας να χρησιμοποιούν τους Η/Υ με κερματοδέκτη. Η πρώτη εταιρεία θα παρέχει τον εξοπλισμό και η δεύτερη τον χώρο και την πελατεία. Ποια στοιχεία θα πρέπει να εκδίδει η πρώτη εταιρεία για την μεταφορά και τοποθέτηση των Η/Υ και ποια στοιχεία όταν θα πραγματοποιείται η καταμέτρηση των κερμάτων; Θα χρειαστεί και συμφωνητικό το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι η εταιρεία εμπορίας Η/Υ και λογισμικού προτίθεται να ξεκινήσει την δραστηριότητα της εκμετάλλευσης – μίσθωσης Η/Υ και μηχανημάτων. Για την «νέα» αυτή δραστηριότητα η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση μεταβολών στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ εντός τριάντα (30) ημερών. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών Η/Υ και λοιπών μηχανημάτων που λειτουργούν με κέρματα, συνάδουν με τα όσα ορίζονται στην Εγκύκλιο 3/1992 του ΚΒΣ, αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης στοιχείων για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω αυτόματων πωλητών (Α/Π). Γενικά βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρουμε, ότι δεν υπάρχει υποχρέωση σύνδεσης φορολογικού μηχανισμού με τον αυτόματο πωλητή. Συνεπώς, δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ΑΛΠ ή ΑΠΥ κατά την χρήση του Α/Π από το κοινό.
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Εγκύκλιο: 
α) οι Α/Π δεν θεωρούνται υποκαταστήματα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ΚΒΣ, β) τα φορολογικά στοιχεία για την καταχώριση των εσόδων που πραγματοποιούνται από τον Α/Π, εκδίδονται χειρόγραφα από την επιχείρηση κατά την «καταμέτρηση του ταμείου» και του αποθέματος (όταν πρόκειται για πωλήσεις αγαθών λ.χ. τροφίμων κ.λπ.) του Α/Π και 
γ) ο επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται τα μηχανήματα αυτά θα πρέπει να γνωστοποιεί στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ, τους χώρους που  εγκαθίστανται, το πλήθος τους, καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Πολ. 1270/2011, η ως άνω γνωστοποίηση μπορεί να γίνεται πλέον και μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος taxisnet.
Επιπλέον, σύμφωνα με όσα διατυπώνονται στο ερώτημά σας, παραθέτουμε δύο πιθανούς τρόπους συνεργασίας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων:
 
1) Η πρώτη εταιρεία εκμισθώνει τη χρήση του Η/Υ στη δεύτερη η οποία αναλαμβάνει την εκμετάλλευσή του. 
Στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία που εκμισθώνει το μηχάνημα θα εκδίδει ΤΠΥ επί του οποίου θα αναγράφεται η καθαρή αμοιβή (μίσθωμα) πλέον ΦΠΑ 23%. Η δεύτερη εταιρεία θα αποκτά εισόδημα από την εκμετάλλευση του Η/Υ. 
Είναι δε σκόπιμο να συνταχθεί εγγράφως σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης. Η εν λόγω σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει τους ακριβείς όρους συνεργασίας και αμοιβής των δύο πλευρών. Επίσης, όσον αφορά τις δηλωτικές υποχρεώσεις των δύο επιχειρήσεων, υφίσταται υποχρέωση υποβολής του σχετικού συμφωνητικού στη ΔΟΥ της έδρας, με την προβλεπόμενη στην παρ.16 άρθρου 8 του Ν 1882/1990 διαδικασία (υποβολή κατάστασης συμφωνητικών). 
 
2) Η δεύτερη επιχείρηση παραχωρεί το χώρο στην πρώτη, για την τοποθέτηση του Η/Υ στις εγκαταστάσεις της.
 
Στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση της οποίας ανήκει ο Η/Υ καταβάλλει στη  δεύτερη μίσθωμα, για την τοποθέτηση του μηχανήματός της στις εγκαταστάσεις της. Ωστόσο, το μίσθωμα αυτό δεν αποτελεί εισόδημα από ακίνητα (ʼ πηγής) για την δεύτερη επιχείρηση, καθότι η τοποθέτηση του μηχανήματος στο χώρο της εταιρείας, αντικειμενικά έχει ως αποτέλεσμα και την χρησιμοποίηση, εκτός του χώρου κάποιων πρόσθετων υπηρεσιών, όπως π.χ. τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαριότητα του χώρου κ.λπ. Επομένως, η παροχή αυτή δεν συνιστά εκμίσθωση ακινήτου άλλα μίας ενιαίας υπηρεσίας για την οποία θα πρέπει να εκδίδεται ΤΠΥ, με τον υπολογισμό ΦΠΑ 23%. Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω περίπτωση είναι απαραίτητη η σύνταξη σχετικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο εταιρειών για το οποίο θα πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προαναφέραμε (θεώρηση στη ΔΟΥ κ.λπ. βλ. ανωτέρω). 
Τονίζεται δε, τέλος, ότι οποιαδήποτε μεταφορά εμπορεύματος ή παγίου εκτός της έδρας της επιχείρησης θα πρέπει να συνοδεύεται με το σχετικό δελτίο αποστολής (άρθρο 11 του ΚΒΣ). Ως σκοπός αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται: «μίσθωση» στην πρώτη περίπτωση και «εκμετάλλευση βάσει σύμβασης....» στη δεύτερη.
10.5.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.