11 Απριλίου 2012

Ενσωματωση δραστηριοτητας ατομικων επιχειρησεων σε ΟΕ

Εταιρεία ΟΕ έχει αντικείμενο εργασιών εμπορία ειδών θέρμανσης με β κατηγορίας βιβλία, τα μέλη της (δυο) έχουν και ατομικές επιχειρήσεις με αντικείμενο υδραυλικές εγκαταστάσεις με β κατηγορίας βιβλία. Με ποια διαδικασία μπορεί να γίνει η πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων από την ΟΕ; Θα γίνει πρώτα διακοπή στη ΔΟΥ των ατομικών επιχειρήσεων και στη συνέχεια τροποποίηση του καταστατικού; Μπορεί να γίνει εισφορά των ατομικών στην ΟΕ με τροποποίηση του καταστατικού; Οι ατομικές δεν έχουν πάγια παρά μόνο από ένα φορτηγό. Με ποια διαδικασία μπορεί να γίνει αυτή η συνένωση των δραστηριοτήτων; Φέτος οι φορολογικές δηλώσεις θα γίνουν με αυτοέλεγχο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Βάσει των διατάξεων τις εμπορικής νομοθεσία δεν είναι εφικτή η συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων με ΟΕ. Στην πράξη, ωστόσο, δύναται η δραστηριότητας μιας ή περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων να ενσωματωθεί σε μία ΟΕ, εφόσον υπάρχει τέτοια πρόθεση από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση (συμπλήρωση) του καταστατικού της εταιρείας ούτως ώστε η «νέα» δραστηριότητα να αποτυπώνεται στον σκοπό της ΟΕ, εκτός και αν υπάρχει εξ’ αρχής αυτή η πρόβλεψη. Εν συνεχεία, θα πρέπει να δηλωθεί στο τμήμα μητρώου, της αρμόδιας ΔΟΥ, με την υποβολή του εντύπου Μ3, η προσθήκη της νέας δραστηριότητας. Η προθεσμία της ανωτέρω δήλωσης ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο (περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 36 του ΦΠΑ). 
 
Επίσης, τονίζεται ότι οποιαδήποτε πάγια περιουσιακά στοιχεία των ατομικών επιχειρήσεων τα οποία είναι αναγκαία για την άσκηση της νέας δραστηριότητας από την ΟΕ, μπορούν να μεταβιβασθούν σε αυτή με την έκδοση ΤΔΑ ή ακόμη και να εκμισθωθούν με την σύνταξη συμφωνητικού. Στην τελευταία περίπτωση, οι ατομικές επιχειρήσεις θα αποκτούν έσοδα από την εκμίσθωση των παγίων τους, εκδίδοντας ΤΠΥ. Επισημαίνεται ότι στα εν λόγω φορολογικά στοιχεία θα αναγράφεται και ΦΠΑ με συντελεστή 23%. 
 
Γενικά αναφέρουμε ότι για την ενσωμάτωση των εργασιών των ατομικών επιχειρήσεων από την ΟΕ δεν είναι απαραίτητο να γίνει διακοπή εργασιών από τους ατομικούς επιχειρηματίες. Η ΟΕ, απλά προσθέτει τις δραστηριότητες αυτές στην λειτουργία της, χωρίς να επηρεάζεται από την διακοπή ή μη των εργασιών των ατομικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, σχετικά με τη μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου παρακαλούμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση ακολουθώντας τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με επαγγελματικό αυτοκίνητο 
 
Διευκρινίζεται δε, τέλος, ότι οι φορολογικές δηλώσεις της διαχειριστικής περιόδου 1/1- 31/12/2011 των προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα δύνανται να υπαχθούν στη διαδικασία του αυτοελέγχου βάσει των διατάξεων των άρθρων 13-17 του Ν 3229/2004 σύμφωνα με την τελευταία τροποποίησή τους από το άρθρο 79, του Ν 3842/2010. Για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα αναφορικά με τον αυτοέλεγχο μπορείτε να ανατρέξετε σε σχετικά άρθρα που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, καθώς και στο πρόσφατο έργο: «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2012» εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη.
 
11.4.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.