22 Μαρτίου 2012

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου από ΑΕ

Α.Ε παραχωρεί δωρεάν σε άλλη Α.Ε τμήμα του αποθηκευτικού χώρου που έχει νοικιάσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (2 μήνες).
ΕΡΏΤΗΣΗ Α. Θα πρέπει να απεικονίσει το τεκμαρτό έσοδο στα βιβλία της; Σε περίπτωση που χρειάζεται ποιοι οι λογαριασμοί που κινούνται;
Β. Υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας κλάσματος pro rara στις περιοδικές του ΦΠΑ εξαιτίας του τεκμαρτού εσόδου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επί του ερωτήματος που τίθεται θα παραθέσουμε την άποψή μας, καθώς δεν έχει υπάρξει τοποθέτηση στις διοικητικές λύσεις ή στη νομολογία, κατά το παρελθόν.

Κατ’ αρχήν είναι σαφές ότι δε νοείται δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου από νομικό πρόσωπο σε τρίτον. Στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ΚΦΕ. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο (σε ετήσια βάση) από το 3,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

Όσον αφορά τη λογιστική απεικόνιση θα πρέπει αφενός να είναι σύμφωνη με το φορολογικό χειρισμό που αναφέραμε και αφετέρου να μην αλλοιώνει την απεικόνιση της πραγματικής χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Για το λόγο αυτό θα μπορούσατε να πιστώσετε κατάλληλα δημιουργούμενο υπολογαριασμό του 78 ως τεκμαρτό ενοίκιο κτιρίου και παράλληλα να χρεώσετε κατάλληλα δημιουργούμενο υπολογαριασμό του 62.98.99 ούτως ώστε από την αλληλεπίδραση των δύο λογαριασμών να μην προκύπτει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα για την εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει αλλοίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας από την τεκμαρτή αυτή συναλλαγή, ενώ επιπλέον δεν υπάρχει αλλοίωση και του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης δεδομένου ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού 78 θα εμφανιστεί αφαιρετικά στη χρέωση του εν λόγω λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης. Στο τέλος της χρήσης και προκειμένου να τηρηθούν και τα προβλεπόμενα στον ΚΦΕ θα πρέπει το υπόλοιπο του λογαριασμού εξόδου να υπαχθεί στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, ως μη εκπιπτόμενο έξοδο. Επιπλέον για το τεκμαρτό έσοδο του ενοικίου θα υπολογιστεί συμπληρωματικός φόρος 3%. Αντιθέτως δεν θα υπολογιστούν και δεν θα αποδοθούν τέλη χαρτοσήμου.  

Τέλος όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ όπως είναι γνωστό το εισόδημα από μισθώματα ακινήτων αποτελεί μέρος του παρονομαστή του κλάσματος pro rata και περαιτέρω η ύπαρξή του αποτελεί και λόγο δημιουργίας του εν λόγω κλάσματος. Επειδή κατά τον ΚΦΕ το προσδιοριζόμενο βάσει του άρθρου 22, παρ. 3 (χρησιμοποίηση της οικοδομής με άλλον τρόπο, χωρίς αντάλλαγμα), μίσθωμα του ακινήτου εξισώνεται με το κανονικά καταβαλλόμενο μίσθωμα και όχι με το τεκμαρτό εισόδημα ιδιόχρησης, η άποψή μας είναι ότι και για αυτό υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας κλάσματος pro rata και συμμετοχής του σχετικού ποσού στον παρονομαστή του κλάσματος.
22.3.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.