13 Μαρτίου 2012

Σύσταση ΟΕ από εκμεταλλευτές ΔΧ οχημάτων

Δυο φυσικά πρόσωπα, ένας με ταξί και ο άλλος με λεωφορείο, σκέπτονται να διακόψουν τις εργασίες των ατομικών τους επιχειρήσεων και να συστήσουν ΟΕ. Τα ερωτήματα είναι: 1) Εάν κατά την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων για την σύσταση της ΟΕ υπολογίζεται έκτος των οχημάτων και η άδεια κυκλοφορίας αυτών και με ποιο τρόπο: 2) Ο ένας από τους δυο έχει αγοράσει την επιχείρηση με δάνειο από τράπεζα. Είναι υποχρεωτικό η υπό σύσταση ΟΕ να αναλάβει και τις υποχρεώσεις του δανείου του οφειλέτη ή μπορεί να μην αναφερθεί καθόλου στο συστατικό έγγραφο της υπό σύσταση ΟΕ το χρέος του δανείου.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η δυνατότητα χρήσης από την νεοϊδρυθείσα ΟΕ των δύο Δημόσιας Χρήσης οχημάτων προϋποθέτει τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση των δύο αδειών συνήθως με ή χωρίς τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων, είτε κατά ποσοστό (λ.χ. 50%), είτε εξ ολοκλήρου. Στην περίπτωση δε της μεταβίβασης, η πράξη αυτή μπορεί να λάβει χώρα, είτε με εισφορά των εν λόγω παγίων στο κεφάλαιο της ΟΕ, είτε με μεταγενέστερη μεταβίβαση – πώληση αυτών στο νομικό πρόσωπο (ΟΕ). Επομένως, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:
 
1) Εισφορά των ΔΧ αυτοκινήτων στο κεφάλαιο της εταιρείας.
Στην προκειμένη περίπτωση επέρχεται παύση των εργασιών των ατομικών επιχειρήσεων (εκτός και αν εισφερθεί ποσοστό των ΔΧ αυτοκινήτων στη νέα εταιρεία). Επίσης, επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% (Ν. 1676/1986, άρθρο 17 κ.ε.), επί των ανωτέρω εισφορών σε είδος. Η αποτίμηση των εν λόγω εισφορών γίνεται από τους ίδιους τους εταίρους και δεν είναι δεσμευτική για την αρμόδια φορολογική αρχή (ΝΔ 4114/1960, άρθρο 10, παρ. 1). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τον υπολογισμό του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, η αρμόδια ΔΟΥ μπορεί να προσδιορίσει μεγαλύτερη αξία από αυτή που εκτίμησαν οι εταίροι και που αναγράφεται στο καταστατικό. Ο τυχόν επαναπροσδιορισμός αυτός δεν σημαίνει και την επανασύνταξη του καταστατικού, το οποίο θα ισχύει με τα αναγραφόμενα ποσά των εισφορών, που αρχικά είχαν συμφωνήσει οι εταίροι.
 
2) Μεταβίβαση των ΔΧ αυτοκινήτων στην ΟΕ
Οι πωλήσεις των οχημάτων στο νομικό πρόσωπο (ΟΕ) μπορεί να γίνει και μετά τη σύσταση αυτού, με την έκδοση τιμολογίων – δελτίων αποστολής. Οι εν λόγω πράξεις δημιουργούν έσοδα για τους εταίρους και φορολογούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις στο όνομά τους. Επιπλέον, οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ (παρ. 4, του άρθρου 5 του ΦΠΑ), αλλά σε χαρτόσημο 2,4% (παρ. 1, του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ). Η επακόλουθη μεταβίβαση των αδειών ΔΧ των οχημάτων υπόκειται σε φόρο με συντελεστή 20% επί της αξίας πώλησης, βάσει των διατάξεων της περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 13 του ΚΦΕ.
 
3) Μίσθωση ΔΧ αυτοκινήτων στην ΟΕ
Η περίπτωση της μίσθωσης προϋποθέτει και διατηρεί την συνέχιση των εργασιών των ατομικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, το εισόδημα από την εκμετάλλευση των ΔΧ οχημάτων θεωρείται ότι αποκτάται από το νομικό πρόσωπο (ΟΕ) και φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ΚΦΕ. Οι εταίροι θα εκδίδουν προς την ΟΕ, ΤΠΥ (επί του οποίου θα υπολογίζεται ΦΠΑ 23%) με το ποσό του εκάστοτε μισθώματος, βάσει των συμβάσεων μίσθωσης που έχουν συναφθεί με την εταιρεία.
 
Είναι προφανές ότι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος από φορολογικής πλευράς, θα πρέπει να επιλεγεί κατόπιν λεπτομερούς ανάλυσης των επιμέρους ατομικών εισοδημάτων των δύο μελών, σε συνδυασμό με τις προσωπικές προτιμήσεις τους όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας.
 
Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι η σύναψη επαγγελματικού δανείου στο όνομα του ενός εκ των δύο, εταίρων δε δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση μεταβίβασης της εν λόγω πίστωσης (δανείου) στη νέα εταιρεία. Το συγκεκριμένο δάνειο μπορεί να συνεχίσει να βαρύνει ατομικά τον κάτοχο της άδειας ΔΧ οχήματος και μετά την οριστική παύση των εργασιών του. Θέμα, ωστόσο, μπορεί να δημιουργηθεί στην περίπτωση που η τράπεζα για τη χορήγηση του συγκεκριμένου δανείου έχει προβεί σε εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. παρακράτηση κυριότητας της αδείας κ.λπ.), πράγμα το οποίο θα πρέπει να ελέγξετε.
13.3.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.