9 Μαρτίου 2012

Στοιχεία διακίνησης και τιμολόγησης βιοκαύσιμου

Εταιρεία παραγωγής ενέργειας από βιοκαύσιμο αγοράζει από αγρότη αγκινάρα (υποψήφιο βιοκαύσιμο). Τον σπόρο που αποκομίζει τον πωλεί σε δεύτερο αγρότη ο οποίος υπό τις οδηγίες τις επιχείρησης θα παραγάγει το φυτό βιομάζας. Για την αγορά και πώληση σε πρώτο και δεύτερο αγρότη ποια είναι τα παραστατικά διακίνησης και τιμολόγησης που πρέπει να εκδοθούν και από ποιον. Οι παραπάνω συναλλαγές υπόκεινται σε ΦΠΑ; Αν ναι, ποιος είναι ο συντελεστής;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Προφανώς ο πρώτος αγρότης πωλεί τον σπόρο αγκινάρας στην Εταιρεία Παραγωγής Ενέργειας (ΕτεΠαΕ). Ο αγρότης εφόσον ανήκει στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, βλέπε και ΚΒΣ παρ. 4, άρθρο 2), έχει περιορισμένες υποχρεώσεις ως προς την έκδοση Δελτίου Αποστολής (ΚΒΣ, άρθρο 11, παρ. 2). Υποχρεώνεται δηλαδή στην έκδοση αυτού του στοιχείου, μόνο όταν διακινεί οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας, ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου. Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι όταν τα αγροτικά προϊόντα παραδίδονται από τον αγρότη-παραγωγό στην ΕτεΠαΕ, από την αγροτική του εκμετάλλευση, ή από τις αποθήκες του και στη συνέχεια διακινούνται με την ευθύνη της ως άνω αγοράστριας εταιρείας, δεν εκδίδεται ΔΑ από τον αγρότη. Στην περίπτωση αυτή η  ΕτεΠαΕ που παραλαμβάνει και διακινεί τα προϊόντα, θα εκδώσει δικό της Δελτίο Αποστολής.
 
Κατά την γνώμη μας, η πώληση των σπόρων προς την ΕτεΠαΕ, συνιστά πώληση αγαθού από τον αγρότη και επειδή, ως αγρότης του ειδικού καθεστώτος δεν έχει υποχρέωση να εκδώσει τιμολόγιο. Τιμολόγιο εκδίδει η αγοράστρια εταιρεία (Δελτίο αποστολής-Τιμολόγιο, το οποίο εκδίδεται από θεωρημένο στέλεχος. Αν για την διακίνηση των προϊόντων αυτών έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής από τον αγρότη, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης αυτού αναγράφεται στο ως άνω δελτίο αποστολής- τιμολόγιο).  Επί του τιμολογίου αυτού, επειδή λειτουργεί ως τιμολόγιο αγοράς, δεν χρεώνεται ΦΠΑ. Περαιτέρω, η εν συνεχεία πώληση των σπόρων αγκινάρας σε άλλον αγρότη, ο οποίος θα προβεί στην καλλιέργεια, συνεπώς επεξεργασία, αυτών για την παραγωγή του «τελικού» προϊόντος του φυτού της αγκινάρας (υπό τις οδηγίες της ΕτεΠαΕ), συνιστά παράδοση αγαθού και θα υπολογισθεί ΦΠΑ, επί του παραστατικού πώλησης (μειωμένος συντελεστής, Παράρτημα ΙΙΙ, Α, περ. 15, Ν. 2859/2000).
 
Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι ο δεύτερος αυτός αγρότης που θα ασχοληθεί με την παραγωγή της αγκινάρας, ενδεχομένως να συνεργάζεται και με άλλες, πλην της ΕτεΠαΕ, επιχειρήσεις για την συγκεκριμένη καλλιέργεια. Συνεπώς, η  ΕτεΠαΕ θα αγοράσει μέρος της παραγωγής της αγκινάρας από αυτόν και όπως είναι αυτονόητο θα ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία. Δηλαδή η ΕτεΠαΕ θα παραλάβει τις ποσότητες του αγροτικού αυτού προϊόντος από τον τόπο της παραγωγής, με δικό της δελτίο αποστολής και με την έκδοση τιμολογίου αγοράς, για την περαιτέρω διακίνηση και εκμετάλλευση του αγαθού αυτού, στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της, δηλαδή την παραγωγή βιοκαυσίμου.
 
Εναλλακτικά, θα μπορούσε ο δεύτερος αγρότης να λειτουργήσει ως παρέχων αγροτικές υπηρεσίες (στην προκειμένη περίπτωση, ως φασόν) προς την ΕτεΠαΕ. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση θα εκδιδόταν τιμολόγιο αγοράς. Απλά τα φυτά θα διακινούνταν από την εγκατάσταση (χωράφι) του αγρότη σε τρίτους χωρίς την μεσολάβηση της ΕτεΠαΕ, αλλά κατ εντολήν της, οπότε θα είχαμε τριγωνική συναλλαγή, με παραλήπτη των φυτών τους τρίτους και για λογαριασμό του αγοραστή (έκδοση ΔΑ σε τρία αντίτυπα).
9.3.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.