9 Μαρτίου 2012

Εξόφληση τιμολογίου μετρητοίς

Σε περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου  στο οποίο αναγράφεται ως τρόπος πληρωμής  «ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ», θεωρείται εξοφλημένο ακόμη και εάν δεν φέρει σφραγίδα  «ΕΞΟΦΛΗΘΗ»   ή εάν δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης από τον εκδότη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για την απόδειξη συναλλαγής που αφορά αγορές ή λήψη υπηρεσιών αξίας (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου να γίνεται μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού ή με απλή Επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Ως αξία που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της συγκεκριμένης  διάταξης (Εγκ. Πολ.1091/14-6-2010), νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή το τελικό πληρωτέο ποσό.
 
Περαιτέρω, κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) ή σε Δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Περίπτωση τέτοιου πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου θεωρούνται  και οι αποδείξεις είσπραξης ή πληρωμής , οι οποίες δεν προβλέπονται  από τις διατάξεις του (ΚΒΣ) , αλλά εκδίδονται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης για την ενημέρωση ειδικά των βιβλίων τρίτης κατηγορίας, είναι δηλαδή λογιστικά στοιχεία τα οποία είναι αποδεκτά από τη φορολογική νομοθεσία. Ακόμη και σε περίπτωση μη τήρησης ενιαίας αρίθμησης των ανωτέρω αθεωρήτων στοιχείων,  δεν επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 3076/1994.
 
ʼρα, για εξοφλημένο τιμολόγιο προτείνουμε τα εξής:
 
- Τιμολόγιο μετρητοίς   
 Θεωρείται εξοφλημένο εφόσον φέρει σφραγίδα, υπογραφή του εκδότη του ή του προσώπου που ορίστηκε απ’ αυτόν, είναι αναγραμμένη η λέξη «εξοφλήθη»,  και εκδόθηκε η αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης από τον εκδότη (δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή των φορολογικών στοιχείων από την φορολογική νομοθεσία, κατά την έκδοσή τους. Παρ 7 άρθρου 18 ΚΒΣ).
 
- Τιμολόγιο επί   πιστώσει
Θεωρείται εξοφλημένο εφόσον συνοδεύεται από απόδειξη είσπραξης του εκδότη ή του προσώπου που ορίστηκε απ ’αυτόν.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το τιμολόγιο εξοφλήθηκε με επιταγή, θα πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη είσπραξης στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιταγής και τα στοιχεία του τιμολογίου που εξοφλεί.  
Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής , φέρει τόσο ο εκδότης, όσο και ο λήπτης του στοιχείου (παρ. 9 άρθρου 18 ΚΒΣ).
9.3.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.