6 Μαρτίου 2012

Όρια ακαθάριστων εσόδων για τήρηση βιβλίου αποθήκης

Ποιές είναι εκείνες οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να ενταχθεί μια επιχείρηση στη υποχρέωση τήρησης Cd-Rom αποθήκης. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε εξ αρχής, ότι είναι στην ευχέρεια και επιλογή του επιτηδευματία να τηρήσει τα λογιστικά του βιβλία είτε με χειρόγραφη ενημέρωση, είτε με μηχανογραφική διαδικασία. Συνεπώς, το ερώτημά σας αφορά στην υποχρέωση τήρησης  (θεωρημένου, από την ΔΟΥ) ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, είτε με χειρόγραφο, είτε με μηχανογραφικό τρόπο. Οι προϋποθέσεις τήρησης, τίθενται στο άρθρο 8 του ΚΒΣ και έχουν ως εξής:
 
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ο επιτηδευματίας που πωλεί  αγαθά για  δικό του λογαριασμό ή για  λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των (5.000.000) ευρώ η το ποσό των (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του (80%), υποχρεούται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατά είδος και ποσότητα. 
 
Παράδειγμα: 
Α) 2010: ετήσια ακαθάριστα έσοδα 4.950.000€ και 2011: ετήσια ακαθάριστα έσοδα 4.800.000€, δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης.
Β) 2010: ετήσια ακαθάριστα έσοδα 4.950.000€ και 2011: ετήσια ακαθάριστα έσοδα 5.200.000€, δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης.
Γ) 2010: ετήσια ακαθάριστα έσοδα 5.050.000€ και 2011: ετήσια ακαθάριστα έσοδα 5.200.000€,  υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, επειδή τις δύο προηγούμενες χρήσεις, υπερέβη το όριο των 5.000.000€.
Αναλόγως θα ισχύσουν οι προϋποθέσεις, με όριο όμως το ποσό των 6.500.000€, για εξαγωγική επιχείρηση, εφόσον οι πωλήσεις της προς το εξωτερικό υπερβαίνουν το 80% του συνολικού τζίρου.

2.   ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ομοίως  υποχρεούται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων   ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία  για ίδιο λογαριασμό ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα προϊόντα του εκτός της χώρας  ή ενεργεί επεξεργασία και για  λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας κατά ποσοστό άνω του (80%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή,  όταν δηλαδή  ο επιτηδευματίας ενεργεί επεξεργασία και για λογαριασμό τρίτων, στο  βιβλίο αποθήκης παρακολουθούνται οι πρώτες ύλες και τα έτοιμα προϊόντα των τρίτων ξεχωριστά τουλάχιστον κατ΄είδος και ποσότητα.
 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο  επιτηδευματίας  έχει παράλληλα με τον κλάδο εμπορίου και ξεχωριστό κλάδο επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης κρίνεται αυτοτελώς για κάθε κλάδο (άρθρο 8 του Π.Δ. 186/1992 ΚΒΣ). 
Περαιτέρω, αν ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, επιλέξει την μηχανογραφική τήρησή του, έχει επί πλέον την υποχρέωση να θεωρεί στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, πριν από κάθε χρησιμοποίηση ,  οπτικό δίσκο (CD – ROM), όπως ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 24 του ΚΒΣ. Επί της ουσίας το μόνο που θεωρείται – σημαίνεται, είναι το χαρτί που επικολλάται στον οπτικό δίσκο (CD – ROM τεχνολογίας WORM), στον οποίο δίσκο  αποθηκεύονται  όλες οι κινήσεις του βιβλίου αποθήκης. Όταν τα  δεδομένα του  ενταμιεύονται  συγκεντρωτικά σε μηνιαία βάση (δεδομένα ισοζυγίου) στον θεωρημένο  οπτικό δίσκο, τότε η αναλυτική κίνηση των μερίδων (καρτέλες)  εκτυπώνεται σε αθεώρητα έντυπα ή  ενταμιεύεται σε άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
6.3.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.