6 Μαρτίου 2012

Καταχώριση νυφικών για ενοικίαση, σε βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ, ως παγίων

Οίκος νυφικών με δραστηριότητα ενοικίαση(μεγαλύτερα έσοδα) αλλά και πώληση αυτών, όταν αγοράζει νυφικά ανεξαρτήτως αν θα ενοικιαστούν ή θα πωληθούν, αυτά καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας ως πάγια; Ποιος ο συντελεστής απόσβεσης; Τα έσοδα από την πώληση θα εμφανιστούν στο Ε3 κωδικό 840; Όταν στην ταμειακή επιλέγεται η πώληση, πώς ξεχωρίζω πιο κομμάτι είναι για να υπολογίσω την αναπόσβεστη αξία ώστε να υπολογιστεί το υπερτίμημα; Χρειάζεται διακανονισμός ΦΠʼ; Εάν τα προηγούμενα έτη δεν ακολουθήθηκε αυτή η τακτική (καταχώριση ως εμπορεύματα) υπάρχει πρόβλημα να εφαρμοστεί στη χρήση 2012;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής και όπως ορίζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού μιας επιχείρησης, κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τον προορισμό τους, δηλαδή τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Έτσι, ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσης, κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία πρέπει να είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος, ενώ εμπορεύματα είναι τα υλικά, επίσης, αγαθά τα οποία αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα μεταπωλεί στην ίδια κατάσταση που τα αγόρασε. Σημειώνουμε ότι οι παραπάνω ορισμοί έχουν εφαρμογή, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ (Β’ ή Γ’), δεδομένου ότι βάσει των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων (άρθρο 31, ΚΦΕ), το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) μιας επιχείρησης, ή ενός ελεύθερου επαγγελματία, προκύπτει πάντα με λογιστικό τρόπο.
 
Συνεπώς, θα πρέπει εξ αρχής να γίνεται η διάκριση των περιουσιακών στοιχείων, που αποκτά η επιχείρηση, κατά τον προορισμό τους (πάγια ή εμπορεύσιμα) και να καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία στους οικείους λογαριασμούς. Σε τήρηση βιβλίου Β’ κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΒΣ, η καταχώριση της αξίας των παγίων και οι αποσβέσεις τους, γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου. Κατά την ίδια έννοια, σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου, καταχωρίζονται τόσο οι αγορές, όσο και οι πωλήσεις των εμπορευμάτων. 
 
Όπως αναφέρετε στο ερώτημά σας, η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η ενοικίαση νυφικών. ʼρα, τα νυφικά κατά την αγορά τους, θα χαρακτηρίζονται πάγια και μάλιστα στην κατηγορία «λοιπός εξοπλισμός», θα παρακολουθούνται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου και θα υφίστανται αποσβέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 299/2003. Κατά την γνώμη μας, ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης, ορίζονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 11, του ως άνω ΠΔ (15% - 20%). Ο ΦΠΑ που καταβάλλεται για την απόκτησή τους, εκπίπτει ως φόρος εισροών, υποκείμενος ωστόσο, σε πενταετή διακανονισμό, αν δημιουργηθεί μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης (άρθρο 33, Κ. ΦΠΑ, Ν.2859/2000). Τα έσοδα από την ενοικίαση χαρακτηρίζονται ως έσοδα από παροχή υπηρεσιών. Εφόσον, εξαρχής είναι ευχερής η διάκριση των νυφικών που προορίζονται να πωληθούν ως εμπορεύματα, σε σχέση με αυτά που θα ενοικιάζονται, αυτό θα γίνεται κατά την αγορά και η αξία τους θα καταχωρίζεται στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ, στη στήλη «αγορές εμπορευμάτων».
 
Στην περίπτωση που κάποιο από τα νυφικά – πάγια, πωληθεί (δηλαδή, ζητηθεί από τον πελάτη ως εμπόρευμα), θα αντιμετωπισθεί ως πώληση παγίου, με αφαίρεση της αποσβεσμένης (μέχρι εκείνη τη στιγμή) αξίας του και καταχώριση της αξίας πώλησής του, στον ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου. Ο διακανονισμός του ΦΠΑ, αν προκύπτει τέτοια περίπτωση (δηλαδή, αν η πώληση λαμβάνει μέρος εντός της πενταετίας και ο ΦΠΑ που εισπράττεται κατά την πώληση είναι μικρότερος από αυτόν που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα έτη του πενταετούς διακανονισμού), θα γίνεται με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Ως προς την εμφάνιση των ποσών αυτών στο  έντυπο Ε3, θα γίνει χρήση του πίνακα ΣΤ (κωδικός 273).
 
Τέλος, όπως ορθά σημειώνετε, μπορείτε με σχετικές προσαρμογές να τηρήσετε την παραπάνω διαδικασία, από το έτος 2012.
6.3.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.