17 Φεβρουαρίου 2012

Χαρακτηρισμός εισοδήματος

Σε συνέχεια ερωτήματος σχετικά με το χαρακτηρισμό του εισοδήματος λογιστικού γραφείου, θα ήθελα να ερωτήσω:
Κέντρο Παιδιού με κύρια δραστηριότητα Παροχή Υπηρεσιών Λογοθεραπείας (ατομική επιχείρηση) παρέχει και υπηρεσίες εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχολόγου κ.λπ., έχοντας συνάψει συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι εκδίδουν προς την επιχείρηση, θεωρημένη ΑΠΥ. 
Το εισόδημα της εν λόγω επιχείρησης χαρακτηρίζεται ως εισόδημα παροχής υπηρεσιών (κωδ:9237 και ΜΣΚΚ:30%) ή εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα με τον ΜΣΚΚ 47,75%; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές, από την άσκηση μεταξύ άλλων, του ψυχολόγου, κοινωνιολόγου, και κοινωνικού λειτουργού, που κατονομάζονται προσδιοριστικά στο άρθρο 48 του (ΚΦΕ). Επιπλέον, ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, του Ν .2238/1994 (ΚΦΕ), που αναφέρεται στο εισόδημα και την  εξεύρεση του. 
Κοινό χαρακτηριστικό για τον προσδιορισμό ενός επαγγέλματος ως ελευθέριο, είναι η παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών από πρόσωπα που έχουν επιστημονικές ή ειδικές γνώσεις. Προέχει δηλαδή το πνευματικό στοιχείο,  και οι υπηρεσίες παρέχονται προσωπικά στους πελάτες από άτομα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή από προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) μέσω των μελών τους που έχουν τις ίδιες ικανότητες ή ιδιότητες και όχι μέσω του προσωπικού τους  (ΣτΕ 2662/70 -Εγκ. Πολ. 321 / 1970 ΝΣΚ 362 / 74 Εγκ. 1067462/1095/25/2/99). Με βάση τα παραπάνω και κατά πάγια διοικητική πρακτική το ατομικά ασκούμενο επάγγελμα του λογοθεραπευτή εντάσσεται στα ελευθέρια επαγγέλματα. 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10/9012/139/30/3/98 έγγραφο ΥΠΟΙΚ προσωπική εταιρεία Ο.Ε. - Ε.Ε. η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της  μέσω υπαλλήλων (επιστημονικό προσωπικό)  δύναται να χαρακτηριστεί ως οργανωμένη  κερδοσκοπική μονάδα, με συνέπεια το εισόδημά της να θεωρείται εισόδημα από  εμπορικές  επιχειρήσεις (Δ’ πηγή).  Ομοίως και για τις ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον προσφέρουν υπηρεσίες μέσω επιστημονικού προσωπικού με  εξαρτημένη υπαλληλική σχέση και όχι προσωπικό με σχέση σύμβασης έργου  ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
 Η απασχόληση στοιχειώδους προσωπικού ατομικής επιχείρησης π.χ. γραμματέως,  καθαρίστριας κ.λπ.,  δεν μπορεί να προσδώσει τον χαρακτηρισμό εμπορικής επιχείρησης. Σχετικό έγγραφο 068319/18799/Α0012/3/8/2004.
Με βάση τα δεδομένα που μας παραθέτετε προκύπτει ευθέως ότι το εισόδημα  της εν λόγω επιχείρησης χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 του Ν 2238/1994 (ΚΦΕ). Ωστόσο επισημαίνεται ότι το θέμα αυτό εξεταζόμενο επί των πραγματικών δεδομένων, ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που αποφαίνεται σχετικά.
17.2.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.