25 Ιανουαρίου 2012

Επιχορήγηση αγοράς εξοπλισμού και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων

Ανώνυμη εταιρεία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, "Κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων αποθήκευσης". Ο τρόπος ενίσχυσης είναι επιχορήγηση ποσοστού επί της συνολικής επένδυσης. Ποίος είναι ο λογιστικός χειρισμός της επιχορήγησης, απαιτείται βιβλίο επενδύσεων και Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ A΄ 261/23.12.2005) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», αναφέρεται (τελευταία εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 8 του νόμου) ότι: «Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτών των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών». Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση του παραπάνω νόμου, είναι είδος ενίσχυσης που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.
 
Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως άνω στην παράγραφο 7 του άρθρου 8 του αναπτυξιακού Νόμου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ όπως ερμηνεύτηκαν με την Πολ. 1029/2006, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν το μέρος της απόσβεσης που αφορά την επιχορήγηση, ως εκπεστέα δαπάνη από τα έσοδα της χρήσης.
 
Κατά τη γνώμη μας, τα ποσά των εισπραττομένων επιχορηγήσεων θα καταχωρισθούν λογιστικά στην πίστωση του δευτεροβάθμιου λογαριασμού αφορολόγητου αποθεματικού, 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» (με άνοιγμα του ανάλογου τριτοβάθμιου, για την πληροφορία της επιχορήγησης). Στο τέλος κάθε χρήσης, ποσό των επιχορηγήσεων αυτών, ίσο με τις τακτικές και (τυχόν) πρόσθετες αποσβέσεις, που διενεργήθηκαν στην αξία των παγίων στοιχείων, τα οποία επιχορηγήθηκαν, μεταφέρεται στην πίστωση του αποτελεσματικού λογαριασμού 81.10.05 «Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» . Με τον τρόπο αυτόν, ενώ παραμένει αμετάβλητη η λογιστική «εικόνα» του επιχορηγουμένου παγίου, το μέρος των αποσβέσεων που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση (αφού εκπίπτει, μέσω της απόσβεσης), μεταφέρεται ως έσοδο στα αποτελέσματα (81.10.05) για να συμψηφίσει την έκπτωση αυτή. Επειδή όμως οι επιχορηγήσεις του Ν 3299/2004 απαλλάσσονται (κατά ρητά διατύπωση των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου) από το φόρο, κατά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης της ΑΕ θα πρέπει να υπολογισθεί ως λογιστική διαφορά και να αφαιρεθεί από τα καθαρά κέρδη (λογιστικά κέρδη προ φόρων) το πόσο της αναλογούσας στη χρήση επιχορήγησης.
 
Επισημαίνουμε μάλιστα, ότι το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν 10 χρόνια από τον χρόνο του σχηματισμού του.
 
Επίσης, αναφέρουμε ότι τόσο το βιβλίο επενδύσεων (παρ. 3, του άρθρου 10 του ΚΒΣ), όσο και η δήλωση φορολογικής απαλλαγής (Πολ. 1130/2006) αποτελούν υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που επιλέγουν ως μορφή ενίσχυσης την φορολογική απαλλαγή με τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού (περ. γ, άρθρου 1 του Ν 3299/2004) και όχι τη λήψη χρηματικής επιχορήγησης.
25.1.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.