23 Ιανουαρίου 2012

Φ.Π.Α. σε τιμολόγιο προμηθευτή από Ευρωπαϊκή Ένωση

Προμηθευτής συστημάτων αποθήκευσης από την Αυστρία, είχε προμηθεύσει το 2008-2009 την εταιρεία μας (φαρμακευτική) με σύστημα αποθήκευσης αξίας 1.000.000€. Η τιμολόγηση είχε γίνει τμηματικά στο 2008 και 2009 ανάλογα με την πορεία της εγκατάστασης- συναρμολόγησης. Σε πρόσφατη ( 12/2011 ) επιστολή τους προς εμάς, μας αναφέρουν ότι εξαιτίας ενός φορολογικού ελέγχου σε άλλον πελάτη τους στην Ελλάδα, προέκυψε ότι για συμφωνίες που περιλαμβάνουν την παραγωγή, παράδοση, εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης στην χώρα μας, υπόκεινται σε Φ.Π.Α. αν έχει συμφωνηθεί να τιμολογούνται όλα μαζί, υλικά και εργασία. Σημειώνουμε ότι : 
α) παραγωγή μηχανήματος δεν υπήρχε, αλλά συναρμολόγηση 
β) η μεγαλύτερη αξία (άνω 90%) αφορούσε το σύστημα αποθήκευσης (υλικά που μεταφέρθηκαν από την Αυστρία). 
Θα θέλαμε την άποψη σας επί του θέματος. 
Αν όντως έπρεπε να χρεωθεί Φ.Π.Α., ο φόρος  αυτός (για τον οποίο η εταιρεία από την Αυστρία μας έστειλε συμπληρωματικό χρεωστικό με ημερομηνία 20.12.2011, στο οποίο αναγράφεται «χρέωση ΦΠΑ 19% ποσό €…….»), μπορεί να συμψηφιστεί με το Φ.Π.Α. εκροών του τρέχοντος έτους.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η υπαγωγή της συγκεκριμένης πράξης σε ΦΠΑ αλλά και η διερεύνηση του θέματος του υπόχρεου για την απόδοσή του, θα πρέπει να εξεταστεί κατ’ αρχήν υπό το πρίσμα των τότε ισχυουσών διατάξεων του κώδικα ΦΠΑ. Σύμφωνα με αυτές εάν συντελούνταν  δύο διακεκριμένες πράξεις, δηλαδή 
α) πώληση των υλικών και 
β) εγκατάσταση – συναρμολόγησή τους στην Ελλάδα, 
η μεν πρώτη, δηλαδή η πώληση, θα θεωρούταν ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού η δε δεύτερη, δηλαδή η παροχή υπηρεσίας, θα θεωρούταν ως πράξη για την οποία τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα. Όμως στην προκειμένη περίπτωση εφόσον υπήρξε ενιαία τιμολόγηση του όλου έργου, έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του κώδικα ΦΠΑ όπου σαφώς ορίζεται ότι  τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση δηλαδή εν προκειμένω η Ελλάδα. Επίσης σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 35 του κώδικα ΦΠΑ υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο εγκατεστημένος εκτός της χώρας προμηθευτής, ο οποίος για το σκοπό αυτό θα πρέπει είτε να λάβει ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, είτε να προβεί στο διορισμό φορολογικού αντιπροσώπου ο οποίος θα διεκπεραιώσει τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. ʼρα ορθώς αναζητείται από την Αυστριακή εταιρεία η είσπραξη του ΦΠΑ προκειμένου να αποδοθεί αυτός στο Ελληνικό Δημόσιο, με την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων οι οποίες θα επιβαρυνθούν βέβαια με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
 
Όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 30 γεννάται (εφόσον βέβαια συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, όπως η χρησιμοποίηση του αγαθού σε φορολογητέες δραστηριότητες κλπ.) κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός. Ως χρόνος κατά τον οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός, στην περίπτωσή σας, είναι εκείνος κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση – παράδοση του έργου (παρ. 1, άρθρου 16) και όχι εκείνος κατά τον οποίο σας ζητήθηκε  (μεταγενέστερα)  λανθασμένα ο φόρος. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου στην τρέχουσα φορολογική περίοδο. Αυτό που θα πρέπει να εξετάσετε είναι εάν υπάρχει η δυνατότητα, αλλά  και το όφελος για τη συγκεκριμένη εταιρεία (ανάλογα με την φορολογική της κατάσταση για την περίοδο που μας απασχολεί, όπως για παράδειγμα εάν έχει «κλείσει» φορολογικά τη συγκεκριμένη χρήση κλπ.), να υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ για την συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και για τις επόμενες περιόδους, εάν τυχόν υπάρχει θέμα μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου.
 
23.1.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.