12 Ιανουαρίου 2012

Συμβάσεις LEASING - Μισθωτήρια συμβόλαια RENT A CAR

α) Οι συμβάσεις leasing αυτοκινήτων θεωρούνται στην εφορία; Τα ΤΠΥ ή οι ΑΠΥ που αφορούν leasing οχημάτων εκδίδονται αυστηρά ανά μήνα; Επίσης εκδίδονται στο τέλος κάθε μισθωτικού μήνα ή στην έναρξη; 
β) Τα μισθωτήρια συμβόλαια για το rent a car πρέπει να είναι θεωρημένα ή καλύπτονται από το βιβλίο κίνησης σχημάτων; Επίσης οι ΑΠΥ ή τα ΤΠΥ που εκδίδονται στην περίπτωση του rent a car πρέπει να είναι θεωρημένα ή αθεώρητα βάσει της ΑΥΟ πολ.1083/2003; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Α) Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων  καταχωρίζονται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίσθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.(ΑΥΟ 1065606/7222/18-7-2000).  Σημειώνεται ότι δεν ορίζεται  υποχρέωση κατάθεσης των συμφωνητικών αλλά υποχρέωση θεώρησης,  δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται στις τριμηνιαίες καταστάσεις στοιχεία των ως άνω καταρτιζόμενων συμφωνητικών (Εγγ.1062796/7860/ΔΕΒ/24-7-2001).
Κατ’ εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους Δήμους και τις Κοινότητες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις Επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986 (παρ.2 άρθρου 8 του Ν.2386/1996 και παρ.6 άρθρου 27 του Ν.2682/1999).
 
Β) Οι επιχειρήσεις μισθώνουν κινητά πράγματα  με τη μέθοδο LEASING, στα οποία με την πρόοδο της καταβολής των μισθωμάτων δημιουργείται «δικαίωμα μεταβίβασης της κυριότητας». Έτσι,  στο σύνολο τους τα μισθωμένα αγαθά μεταβιβάζονται  στο χρόνο λήξης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, με καταβολή του συμβολικά οριζόμενου υπολειπομένου τιμήματος.
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων, θεωρείται ως πράξη παροχής υπηρεσίας, κατά συνέπεια, όταν μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται τα συνολικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί σε μία χρηματοδοτική μίσθωση, πρέπει για το συμφωνηθέν αντίτιμο και κατά τον χρόνο μεταβίβασης αυτών, να εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, ανάλογα με την ιδιότητα του αγοραστή. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 14 του Κ.Β.Σ. το τιμολόγιο επί παροχής υπηρεσιών εκδίδεται κατά το χρόνο που ολοκληρώνεται η παροχή. Όταν  οι υπηρεσίες  παρέχονται συνεχώς και σε  διάρκεια, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Διευκρινίζεται ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί το τιμολόγιο σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης, εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή, για μέρος ή στο σύνολο αυτής (ΠΟΛ. 1110/19-3-1993). Στη περίπτωση που η παροχή υπηρεσίας εκτείνεται και πέραν της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου τιμολογείται το τμήμα των υπηρεσιών που παρασχέθηκε στη διανυόμενη χρήση, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (παρ.12.4.1 άρθρου 12 εγκ.3/24-11-1992). Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στη περίπτωση χρηματοδοτικής επιλογής, που η εταιρεία LEASING αγοράζει το αντικείμενο  που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος και στη συνέχεια το εκμισθώνει σε αυτόν, βάσει της σύμβασης μίσθωσης που υπογράφεται μεταξύ τους, έναντι μηνιαίων ή τριμηνιαίων καταβολών, που δεν είναι δόσεις,  αλλά μισθώματα,  το τιμολόγιο εκδίδεται  στο τέλος μηνιαίων ή τριμηνιαίων καταβολών ή προαιρετικά σε προγενέστερο χρόνο (αρχές μηνιαίων ή τριμηνιαίων καταβολών).
 
Γ) Οι επιτηδευματίες που διατηρούν επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, από 1-1-2003, μετά τη θέσπιση της υποχρέωσης τήρησης Βιβλίου Κίνησης Οχημάτων και τη μη θεώρηση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών , εκδίδουν αθεώρητο και το συνενωμένο στοιχείο « Α.Π.Υ.- Μισθωτήριο Συμβόλαιο» , επί πλέον,  δεν θεωρείται και το μισθωτήριο συμβόλαιο ακόμη και ως ιδιαίτερο έντυπο, εφόσον τα βασικά δεδομένα του εμπεριέχονται στο θεωρημένο Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων. Ωστόσο, επισημαίνουμε, ότι η υποχρέωση τήρησης βιβλίου κίνησης οχημάτων δεν καταλαμβάνει τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης - leasing (Πολ.1271/12-12-2002). Οι ανωτέρω επιτηδευματίες, εκδίδουν υποχρεωτικά και σε κάθε περίπτωση (προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες) αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, με την υποχρέωση καταχώρισης του αύξοντα αριθμού της απόδειξης και της αξίας αυτής, στο βιβλίο κίνησης οχημάτων, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας, από την ημέρα έκδοσης της (ΠΟΛ.1083/2003).  

12.1.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.