12 Ιανουαρίου 2012

Καταγγελία σύμβασης leasing και έκδοση τιμολόγιου

Τηρώ τα βιβλία μιας εταιρείας ΑΕ. με δραστηριότητα εκμετάλλευση οχημάτων - leasing. σε κάποιους από τους πελάτες καταγγείλαμε τις συμβάσεις λόγω οφειλών και εκδώσαμε διαταγές πληρωμής και για όσους έληξε η σύμβαση και δεν επέστρεψαν το όχημα κάναμε και μηνύσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω έως ποια ημερομηνία θα πρέπει να εκδίδω παραστατικά, για να μην χρεώνεται η εταιρεία ΦΠΑ εφόσον δεν πρόκειται να εισπράξει. έως την ημερομηνία 1)της καταγγελίας, 2)της διαταγής πληρωμής, ή 3)έως το τέλος της σύμβασης.
Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω οι συμβάσεις του leasing πάνε στην εφορία για θεώρηση.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στις συμβάσεις leasing σημαίνει ότι η καταβαλλόμενη βάσει της σύμβασης αμοιβή καθίσταται απαιτητή για το διάστημα που επίσης έχει εκ των προτέρων συμφωνηθεί. Για παράδειγμα σε σύμβαση leasing αυτοκινήτου προβλέπεται η καταβολή του μισθώματος μηνιαία, στην αρχή εκάστου μηνός. Στην περίπτωση αυτή στην αρχή κάθε μήνα η εταιρεία leasing εκδίδει τιμολόγιο για το μίσθωμα του μηνός που ακολουθεί, αφού τότε αυτό καθίσταται απαιτητό βάσει της σύμβασης. Με την καταγγελία της σύμβασης ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην εταιρεία το αυτοκίνητο και η εταιρεία ανάλογα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση μπορεί να αξιώνει την καταβολή μέρους των υπολειπόμενων μέχρι τη λήξη της σύμβασης μισθωμάτων ή όχι. Εάν η σύμβαση δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, η τιμολόγηση θα σταματήσει κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης και παράδοσης του αυτοκινήτου. Η τυχόν μη παράδοση στην πράξη του αυτοκινήτου από τον μισθωτή δεν επηρεάζει τον χειρισμό αυτό αφού η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε παράνομη παρακράτηση που αντιμετωπίζεται με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα και δεν αποτελεί κάποιου είδους συναλλαγή μεταξύ των μερών. Εφόσον η σύμβαση όμως προβλέπει ότι με την καταγγελία αυτής ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει π.χ. το 1/3 των υπολειπόμενων μέχρι τη λήξη της σύμβασης μισθωμάτων και η εταιρεία αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αυτή, τότε θα πρέπει κατά την καταγγελία της σύμβασης να εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο και για το ποσό αυτό.
 
Από τη θεώρηση συμφωνητικών (με την υποβολή τριμηνιαίας κατάστασης) της παρ.16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 έχει προβλεφθεί με τροποποίηση που επήλθε με την παρ.6, του άρθρου 27 του Ν.2682/1999 η εξαίρεση μεταξύ άλλων και για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986. Εάν λοιπόν η εταιρεία σας λειτουργεί υπό το καθεστώς του παραπάνω νόμου (υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν πρόκειται π.χ. για εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων κλπ.) απαλλάσσεται της θεώρησης των συμφωνητικών βάσει της παραπάνω διάταξης.   

12.1.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.