10 Ιανουαρίου 2012

Καταγγελία σύμβασης sale and lease back

Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει συνάψει με Τράπεζα σύμβαση sale and lease back για την χρηματοδότηση του ξενοδοχείου της. Η σύμβαση έχει καταγγελθεί, έχει εκδοθεί δε και διαταγή πληρωμής. Κατόπιν άτυπης συμφωνίας με την Τράπεζα, καταβάλλονται κάποια ποσά, είτε μετρητά, είτε επιταγές πελατείας έναντι της οφειλής. Ποίοι λογαριασμοί θα πρέπει να κινηθούν αφού η σύμβαση δεν λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΕΓΛΣ (αντίθετα από ΔΛΠ 17)?
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής και της φορολογίας εισοδήματος, όλες οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται στα βιβλία της επιχείρησης, θα πρέπει να βασίζονται σε προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά παραστατικά ή σε λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία να αποδεικνύουν με τρόπο αντικειμενικό και να αιτιολογούν την απεικόνιση του κάθε λογιστικού γεγονότος. Επομένως, η σύναψη άτυπων συμφωνιών στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς την ύπαρξη έγγραφων δικαιολογητικών μέσων, δεν αιτιολογεί την διενέργεια λογιστικών εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης. 
 
Επιπλέον, αναφέρουμε ότι με την καταγγελία της σύμβασης leasing η επιχείρηση θα πρέπει να σταματήσει την καταχώριση του εξόδου του μισθώματος στα βιβλία της ξενοδοχειακής εταιρείας (χρέωση του 62.04.21 σε πίστωση του λογ. 53.98 – «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €»). Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω καταγγελία αποδεικνύεται με νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα όπως λ.χ. αποστολή εξώδικου από την εταιρεία leasing, έκδοση διαταγής πληρωμής κ.λπ. 
 
Οι λογιστικές εγγραφές των πληρωμών προς την εταιρεία leasing πριν και μετά την καταγγελία της σύμβασης περιγράφονται ως εξής:
 
α) Καταβολές οφειλόμενων μισθωμάτων leasing πριν την καταγγελία της σύμβασης
Οι καταβολές μισθωμάτων προς την εταιρεία leasing, θα πρέπει να  καταχωρίζονται σε χρέωση του λογ. 53.98 – «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €», βάσει των σχετικών αποδείξεων είσπραξης που εκδίδονται από την εταιρεία leasing ή άλλων επίσημων παραστατικών (καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας leasing κ.λπ.), με πίστωση λογαριασμού χρηματικών διαθεσίμων.
β) Καταβολές ποσών μετά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης
Οι καταβολές χρηματικών ποσών μετά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης, θα πρέπει να καταχωρίζονται σε χρέωση σχετικού υπολογαριασμού, του λογ. 33.95 – «Λοιποί Χρεώστες» και πίστωση λογαριασμού χρηματικών διαθεσίμων.
Το τυχόν υπόλοιπο του ως άνω υπολογαριασμού, του λογ. 33.95 θα μεταφερθεί εν συνεχεία σε χρέωση του λογ. 53.98, στον οποίο παρακολουθείται η οφειλή προς την εταιρεία leasing, μόνο εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία να ενσωματώνεται σε επίσημη, έγγραφη συμφωνία.
10.01.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.