2 Ιανουαρίου 2012

Έκθεση επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, για σύσταση ΕΠΕ

Όταν γίνεται εκτίμηση συγκεκριμένων παγίων περιουσιακών στοιχείων (όχι συνόλου επιχείρησης) για την εισφορά τους σε είδος σε υπό σύσταση εταιρεία , υπάρχει πρόβλημα να εισφερθούν τελικά μόνο μερικά από τα εκτιμηθέντα σε μία έκθεση στοιχεία, ενώ τα υπόλοιπα να μην εισφερθούν; Χρειάζεται νέα έκθεση της Επιτροπής; Αρνείται να κάνει διόρθωση της έκθεσης η Υπηρεσία. Σκέφτομαι με βάση τη συγκεκριμένη έκθεση να αναφερθεί στη συμβολαιογραφική πράξη (πρόκειται για ΕΠΕ) ότι εισφέρονται π.χ. τα εξής 3 στοιχεία, όπως αποτιμώνται από την έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.3190/1955, η αποτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος, κατά την σύσταση της ΕΠΕ (αλλά και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της), γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 (περί ΑΕ), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και ρυθμίζουν το ζήτημα της αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων. Είναι σαφές ότι ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης επιβάλλει την διαδικασία της εκτίμησης των εισφερόμενων στοιχείων και τον επακόλουθο  έλεγχο αυτής από την Διοίκηση, είναι  να μην γίνουν δεκτά περιουσιακά στοιχεία, σε αξία μικρότερη από την πραγματική τους, αλλά και να καθορισθούν επακριβώς τα στοιχεία αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα οδηγούσε σε ανακολουθία της αξίας του ενεργητικού προς το εταιρικό κεφάλαιο.
 
Περαιτέρω, η διαδικασία του εκτιμητικού ελέγχου αρχίζει με την υποβολή της σχετικής αίτησης προς την Περιφέρεια (πρώην Νομαρχία), όπου έχει την έδρα της η ΕΠΕ.  Η Περιφέρεια μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να ορίσει την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία επιφορτίζεται με το έργο της διαπίστωσης, κατ αρχάς, της ύπαρξης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και εν συνεχεία, της αποτίμησής τους. Η έκθεση της Επιτροπής υποβάλλεται στην Περιφέρεια, το αργότερο εντός δύο μηνών, από την ημερομηνία του διορισμού της.
 
Ο Περιφερειάρχης αποφαίνεται για την αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, με βάση την γνωμοδότηση της Επιτροπής. Ωστόσο, η έκθεση αποτίμησης της Επιτροπής, δεν είναι δεσμευτική για την Περιφέρεια, αλλά έχει χαρακτήρα καθαρά γνωμοδοτικό. Σαφώς, η Περιφέρεια πρέπει να την λάβει υπόψη της, αλλά μπορεί και να την απορρίψει. Στην περίπτωση που η έκθεση αποτίμησης της Επιτροπής, απορριφθεί, θα πρέπει η πράξη ακύρωσης να αιτιολογείται δεόντως. Οίκοθεν νοείται ότι αν η έκθεση γίνει δεκτή από την Περιφέρεια, δεν χρειάζεται περαιτέρω αιτιολόγηση.
 
Συνεπώς, η έκθεση της Επιτροπής που συντάχθηκε για την σύσταση της ΕΠΕ του ερωτήματος, θα πρέπει να γίνει δεκτή από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας, ώστε η σχετική απόφαση να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία, προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης. Χωρίς την απόφαση αυτή, δεν έχει νόημα η έκθεση της Επιτροπής, η οποία όπως ήδη αναφέραμε, έχει καθαρά γνωμοδοτικό περιεχόμενο. Ο/Η συμβολαιογράφος δεν θα συντάξει το συστατικό έγγραφο της εταιρείας, αν δεν έχει την απόφαση του Περιφερειάρχη.

Κατά την γνώμη μας, ορθώς η Περιφέρεια δεν δέχεται την έκθεση διακεκριμένα για ορισμένα στοιχεία, από την άποψη ότι ενδέχεται να γεννηθούν αμφιβολίες ως προς την τελική διαμόρφωση των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται στην εταιρεία.
Επομένως, η έκθεση θα απορριφθεί αιτιολογημένα και θα συσταθεί εκ νέου Επιτροπή, η οποία θα συντάξει νέα έκθεση των πράγματι εισφερόμενων στοιχείων.
2.1.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.