29 Δεκεμβρίου 2011

Καταχώριση στα βιβλία των παραστατικών εξόδων

Σας γράφω για να ζητήσω την βοήθεια σας σχετικά με την αντιμετώπιση κάποιων εξόδων τόσο ως προς τον Κ.Β.Σ., τον Φ.Π.Α. αλλά και το εισόδημα.
Η περίπτωση είναι ή εξής: Ελεύθερος επαγγελματίας πραγματοποιεί δαπάνη για λογαριασμό του πελάτη του αλλά το παραστατικό εκδίδεται στο όνομα του Ελ. Επαγγελματία (π.χ. αγορά μπλοκ Δ.Α. για θεώρηση στην Δ.Ο.Υ.). Στην Α.Π.Υ. που θα εκδώσει ο Ελ. Επαγγελματίας για την αμοιβή του θα προσθέσει την δαπάνη αυτή με τον Φ.Π.Α. που αναλογεί; Θα θεωρηθεί όλο το ποσό ως εισόδημα και θα φορολογηθεί για αυτό στο τέλος του χρόνου; 
Αντίστοιχα, όταν δικηγόρος αγοράζει μεγαρόσημα, αναγράφει στην Α.Π.Υ. την δαπάνη αυτή και ποια η αντιμετώπιση όσον αφορά τον Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ. - Εισόδημα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Βασική προϋπόθεση για την καταχώριση ενός παραστατικού αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών (αγορές αποθεμάτων, έξοδα, αγορές παγίων κ.λπ.), στα λογιστικά βιβλία ενός επιτηδευματία (συνεπώς και ενός ελεύθερου επαγγελματία), εκτός των άλλων, είναι, το παραστατικό αυτό να έχει εκδοθεί στο όνομά του. Συνεπώς, αν ο ελεύθερος επαγγελματίας, για κάποιον λόγο, πραγματοποιήσει μία δαπάνη για λογαριασμό του πελάτη του, αλλά το παραστατικό εκδοθεί στο όνομά του, θα πρέπει να το καταχωρίσει στα δικά του βιβλία. Οίκοθεν νοείται, ότι η δαπάνη αυτή σχετίζεται με την δραστηριότητά του και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα τυπικά στοιχεία, ώστε να μην απορριφθεί σε ενδεχόμενο έλεγχο. Στη συνέχεια, αφού έγινε έτσι, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα καταχωρίσει το παραστατικό αυτό στα βιβλία του και προκειμένου  να  «εισπράξει» το σχετικό ποσό του εξόδου, από τον πελάτη του, θα πρέπει να το προσθέσει στην αμοιβή του (χωρίς τον ΦΠΑ, εφόσον αυτός εκπίπτει, ως ΦΠΑ εισροών). 
Για παράδειγμα, όπως αναφέρετε στο ερώτημά σας, αν ο ελεύθερος επαγγελματίας αγοράσει έντυπα και γραφική ύλη 100€ (+ΦΠΑ 23%, ΜΔΕ), για λογαριασμό του πελάτη του, ενώ το παραστατικό του εξόδου εκδόθηκε στο όνομά του (εκ παραδρομής και πάντως όχι κατά σύστημα), θα προσθέσει το καθαρό αυτό ποσό των 100€ στην συμφωνηθείσα αμοιβή (έστω 1.000€). ʼρα, θα εκδώσει ΑΠΥ με ποσό αμοιβής 1.100€ (+ΦΠΑ 23%). Έτσι, το τελικό ποσό της αμοιβής του που θα καρπωθεί και θα φορολογηθεί, θα είναι 1.100 – 100 = 1.000€, δηλαδή το ποσό που έχει συμφωνηθεί.  Αν δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ του εξόδου (πχ  έξοδα κίνησης 123€, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), τότε το ποσό αυτό θα προστεθεί στην αμοιβή του (έστω 1.000€), οπότε η ΑΠΥ θα εκδοθεί με το ποσό των 1.123€ (+ ΦΠΑ 23%).
Επισημαίνουμε πάντως πάλι, ότι μια τέτοια πρακτική, δεν πρέπει να μεθοδεύεται. Απλά, όταν συμβαίνει να αντιμετωπίζεται με τον ως άνω προτεινόμενο τρόπο. Εννοείται δε, ότι αν το παραστατικό του εξόδου, εκδοθεί αμέσως (και ορθώς) στο όνομα (ή την επωνυμία) του πελάτη, δεν χρειάζεται να προβούμε στις παραπάνω ενέργειες. Το δικαιολογητικό του εξόδου παραδίδεται στον πελάτη, ο οποίος θα το καταχωρίσει στα δικά του βιβλία, χωρίς να επηρεάζει το ποσό με το οποίο θα εκδοθεί η ΑΠΥ. 
Σε ότι αφορά την περίπτωση του μεγαρόσημου, έξοδο που συνηθέστατα πληρώνει ο δικηγόρος για λογαριασμό του πελάτη του και δεδομένου ότι εδώ δεν υπάρχει παραστατικό, θα πρέπει ο πελάτης να καταβάλλει το σχετικό ποσό στον δικηγόρο άτυπα, ελέγχοντας απλά την ύπαρξη των επισημάτων αυτών επικολλημένων επί των σχετικών εγγράφων. Στην ουσία, δηλαδή είναι σαν να καταβάλλει ο ίδιος ο πελάτης εξαρχής τα σχετικά αυτά (μικρό) ποσά. Ο πελάτης δε, αν είναι επιτηδευματίας, μπορεί να δικαιολογεί τα έξοδα αυτά, συνυπολογίζοντάς τα στο σύνολο της συγκεκριμένης δαπάνης, στην οποία υποβάλλεται για την υπόθεση αυτή. 
 
29.12.2011
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.