19 Δεκεμβρίου 2011

Κέρδη από πώληση ακινήτου

ΕΠΕ η οποία το 2008 αγόρασε ακίνητο αξίας 180.000€ με σκοπό να το επισκευάσει ώστε να το εκμεταλλευτεί, είτε να το ενοικιάσει, είτε να το πουλήσει. Έως στις 15/10/2011 η εταιρεία τελικά δεν έκανε καμιά ενέργεια στο ακίνητο και το πούλησε αντί του ποσού των 250.000€ (στο διάστημα αυτό το ακίνητο ήταν κενό και η εταιρεία έχει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 41203000). Σας παρακαλώ υποδείξτε μας: 1. Πώς θα εμφανίσω στα βιβλία της ΕΠΕ όλες τις εγγραφές σχετικά με το ακίνητο. Επειδή το ακίνητο δεν το εκμεταλλευόταν η εταιρεία δεν έχω κάνει αποσβέσεις. 
2. Η ωφέλεια αυτή των 70.000€ θα φορολογηθεί ή όχι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τον ΚΑΔ που αναφέρεται στο ερώτημα, η κύρια δραστηριότητα της ΕΠΕ είναι: «Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις), πολ 1133/2008, όπως τροποποιήθηκε με την 1086/2009.
Συνεπώς, κατ αρχάς, η αγορά του ακινήτου δεν σχετίζεται με την ως άνω δραστηριότητα, άρα η οποιαδήποτε περαιτέρω εκμετάλλευση αυτού (είτε δηλαδή η εκμίσθωση, είτε η εκποίηση του ακινήτου, ή ακόμη και η ιδιοχρησιμοποίησή του), θα σήμαινε ενδεχομένως προσθήκη νέας (δραστηριότητας), ή θα αποτελούσε συμπτωματική πράξη.
 
Ακολούθως, βάσει της διάταξης του δεύτερου και επόμενων εδαφίων, της περίπτωσης α, της παραγράφου 3, του άρθρου 28 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994), θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ’ πηγή) το κέρδος που προκύπτει ως επί πλέον διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου, το οποίο επωλήθη και της αξίας αυτού, κατά τον χρόνο της αγοράς του. Στην περίπτωση της αγοράς και πώλησης του ακινήτου του ερωτήματος, η θετική διαφορά των 70.000€ είναι το εισόδημα που φορολογείται (ακαθάριστο έσοδο: 250.000€), με τις γενικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι, ως αξία πώλησης λαμβάνεται αυτή που προσδιορίζεται βάσει αντικειμενικών αξιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αν το τίμημα που αναφέρεται στο συμβόλαιο της πώλησης είναι μεγαλύτερο από την ως άνω προσδιοριζόμενη αξία, λαμβάνεται υπόψη αυτό το τίμημα, ως ακαθάριστο έσοδο.
 
Ως προς το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, σημειώνουμε τα παρακάτω:
 
Όταν αγοράσθηκε το ακίνητο, η αξία του καταχωρίσθηκε σε λογαριασμούς της ομάδας 1 του Γ.Λ.Σχεδίου, με διαχωρισμό της αξίας του οικοπέδου (που αντιστοιχούσε στην συνολική αξία του, ως ανεξάρτητης ιδιοκτησίας) και της αξίας του κτίσματος. Ο ΦΜΑ και τα λοιπά έξοδα κτήσης (συμβολαιογραφικά, παράσταση δικηγόρου κ.λπ.) καταχωρίσθηκαν στον λογαριασμό 16.14 «Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων», τα οποία αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος της καταβολής τους, είτε εντός πενταετίας (με συντελεστή δηλαδή 20%, περ. ιβ, παρ. 1, του άρθρου 31 του ΚΦΕ).   Εφόσον, όπως αναφέρετε στο ερώτημά σας, δεν διενεργήσατε αποσβέσεις (ορθώς, αφού το ακίνητο ήταν εκτός εκμετάλλευσης), σημαίνει ότι κατά την πώληση υφίσταντο οι ίδιες αυτές αξίες. Συνεπώς, δεν μεταφέρεται λογιστικά, αποσβεσμένη αξία (αφού δεν υπάρχει), αλλά χρεώνεται λογαριασμός απαίτησης (ή χρηματικών διαθεσίμων) με το ποσό των 250.000€ και  πιστώνονται οι λογαριασμοί που αντιπροσωπεύουν τις αξίες κτήσης του ακινήτου (οικόπεδου και κτίσματος) και ο λογαριασμός 81.03.00 «Κέρδη από εκποίηση ακινήτων», με το ποσό των 70.000€. Τυχόν έξοδα που πραγματοποιούνται κατά την εκποίηση, καταχωρίζονται σε οικείους λογαριασμούς και εκπίπτουν ως διαχειριστικά έξοδα.
19.12.2011
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.