5 Δεκεμβρίου 2011

Βιβλίο εσόδων - εξόδων αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας

Αντιπρόσωπος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με βιβλία β κατηγορίας εμπορεύεται κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ και χρόνο ομιλίας. Για όλα τα παραπάνω παραλαμβάνει τιμολόγια αγοράς και για την πώληση αυτών εκδίδει ΑΛΠ και ΤΔΑ βάσει ΚΒΣ. Θα ήθελα διευκρινίσεις για τα παρακάτω: 1) Αν τα τιμολόγια για την προμήθεια χρόνου ομιλίας καταχωρούνται σε λογαριασμούς αγορών. 2) Αν προβλέπεται φυσική απογραφή στο τέλος του έτους για εμπορεύματα και κάρτες χρόνου ομιλίας. 3) Αν το ποσό που επιδοτείται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και αφορά στις δαπάνες μισθοδοσίας και ενοικίου καταχωρούνται μειωτικά στις αντίστοιχες δαπάνες. 4) Ποιοι είναι οι συντελεστές ΜΣΣΚ. Στο έντυπο Ε3 το κόστος που αφορά τις υπηρεσίες θα αναγραφεί στον κωδικό 553;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 

Από τα δεδομένα της περίπτωσης που αναφέρετε προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ασκεί μικτή δραστηριότητα (πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών), καθώς εμπορεύεται κινητά τηλέφωνα και λοιπά αξεσουάρ, ενώ ταυτόχρονα παρέχει χρόνο ομιλίας σε πελάτες – συνδρομητές, είτε με την σύναψη σχετικών συμβάσεων, είτε με την πώληση καρτών χρόνου ομιλίας (παρ. 1 και περ. δ, της παρ. 2, του άρθρου 3 του ΚΒΣ). Ωστόσο, στην περίπτωση των πωλήσεων καρτών κινητής τηλεφωνίας από αντιπροσώπους, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην Πολ. 1056/2008. Με βάση την εν λόγω απόφαση για τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, ισχύει ότι: οι ενδιάμεσοι επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η διάθεση προς αυτούς των ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών (κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, κάρτες στάθμευσης σκαφών θαλάσσης κ.λπ.) συνιστά από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. παροχή υπηρεσιών, τις αγορές των υπόψη μέσων τις μεταχειρίζονται από λογιστική άποψη και συνεπώς τις εμφανίζουν στα τηρούμενα βιβλία τους του Κ.Β.Σ. ως αγορές αποθεμάτων και διενεργούν γι΄ αυτά απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κ.Β.Σ.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας (υποπερ. ββ, της περ. β, της παρ. 4 της Πολ. 1056/2008).

Επομένως, τα φορολογικά στοιχεία που λαμβάνει ο αντιπρόσωπος για την αγορά χρόνου ομιλίας από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να καταχωρίζονται στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών (περ. β΄, της παρ. 1, του άρθρου 6 του ΚΒΣ), ενώ τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν την αγορά καρτών χρόνου ομιλίας,  θα πρέπει να καταχωρίζονται ως αγορές εμπορευμάτων.

Επισημαίνεται, ότι οι πωλήσεις των συγκεκριμένων καρτών θεωρούνται παροχές υπηρεσιών, βάσει των όσων ορίζονται στην περ. δ, της παρ. 2, του άρθρου 3 του ΚΒΣ.

Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας,  για τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας και τα λοιπά εμπορεύσιμα στοιχεία, υποχρεούνται σε σύνταξη (πραγματικής, δηλαδή φυσικής) απογραφής, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά τους από την πώληση αγαθών υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ ετησίως (δηλαδή το 10% του γενικού ορίου τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας).

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Πολ. 1134/2004, οι επιτηδευματίες που ασχολούνται, με την πώληση τηλεκαρτών και καρτών κινητής τηλεφωνίας, δεν υποχρεούνται σε σύνταξη απογραφής, εφόσον το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από τις δραστηριότητες αυτές υπερβαίνει το 50% του συνολικού ετήσιου τζίρου. Επίσης, σημειώνεται ότι το κόστος πωληθέντων καρτών θα πρέπει να καταχωρίζεται στον κωδ. 553 του εντύπου Ε3, ενώ οι οικείοι ΜΣΚΚ είναι:

 

9240

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου) χονδρικώς

2.00

9241

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. (επί τζίρου), λιανικώς

3.00

9242

Αντιπρόσωπος - ντήλερ κινητής τηλεφωνίας αμειβόμενος με προμήθεια επί λογαριασμών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελάτη, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ. καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής

40.00

 

 

Τέλος, στην περίπτωση που οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την συγκεκριμένη επιχείρηση γίνονται για λογαριασμό τρίτου (δηλαδή, της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας) σας προτείνουμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση που βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Καταχώριση των πωλήσεων από εφημερίδες, περιοδικά και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, στα βιβλία.

 

Στην περίπτωση που η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας διαθέτει χρηματικά ποσά στον αντιπρόσωπο για την κάλυψη μέρους των εξόδων λειτουργίας του ως αποζημίωση ή επιδότηση, θα πρέπει να εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο βάσει των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 12. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να καταχωρίζεται στα έσοδα του βιβλίου του αντιπροσώπου σε χωριστή στήλη με τίτλο: «Λοιπές πράξεις», ενώ τα σχετικά παραστατικά των εξόδων, θα καταχωρίζονται επίσης κανονικά στο βιβλίο, στις αντίστοιχες στήλες.

 

 


Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αλλά διαφορετικά έγγραφα το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται από τις διατάξεις της περ. β, της παρ. 16, του άρθρου 12 του ΚΒΣ, βλ. και Πολ. 1271/1992.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.